Paieška

Vatican News
2020.07.18 Beato Giorgio Matulaitis

Savaitės Lietuvoje apžvalga (liepos 19)

Pasibaigę atlaidai Žemaičių Kalvarijoje ir Marijampolėje džiugina užfiksuotais vaizdais, užrašytais įspūdžiais, patirtais išgyvenimais. Praėjusį sekmadienį Marijampolėje švęstoje pagrindinėje atlaidų dienoje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič palygino palaimintąjį Jurgį Matulaitį MIC su Dievo grūdu, nukritusiu į gerą žemę.

Nuncijus minėjo popiežiaus Jono Pauliaus II per beatifikacijos iškilmes prieš tris dešimtmečius pasakytus žodžius: „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis,(…) yra ypatinga dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai“. <...> „Jis buvo drąsus ir iniciatyvos kupinas, sumanus ir pasiaukojęs, pajėgus atsilaikyti ir veikti sunkiomis Bažnyčiai gyvenimo sąlygomis, už visa labiau ir visiškai atsidavęs jam patikėtų sielų išganymo reikalui“. Apaštalinis nuncijus ragino ypač melstis per palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą už visus pašvęstojo gyvenimo atstovus, kad jie visi galėtų būti gera sėkla, pasėta derlingoje Lietuvos žemėje, gausiai palaistyta mūsų maldų ir pasiaukojimo vandeniu, sušildyta meilės, kuri duoda gerus šventumo vaisius mums patiems ir mums patikėtoms sieloms. Pats mūsų Palaimintasis visada ir visur buvo tikinčiųjų tarpininkas ir užtarėjas prieš Dievą.

Apie iškilmes Marijampolėje išsamiai rašyta Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos svetainėje. Draugijos Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė apibendrina: nors renginiams kiek sutrukdė dar juntama pandemijos grėsmė ir teko atsisakyti kai kurių nepagrindinių programos dalių, kiekvieną dieną buvo jaučiama susikaupimo ir rimties dvasia, pakylėta nuotaika. Nors nebuvo ir piligrimų iš Lenkijos kaip ankstesniais metais, bet nudžiugino netikėtas piligrimų 3 dienų žygis pėsčiomis iš Kauno į Marijampolę. Keliavo Kauno arkivyskupijos Šeimos centro sielovados grupė „Gyjančios širdys“. Kaip visada, daugelis piligrimų aplankė taip pat koplytėlę pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime, taip pat Marijampolėje prie bazilikos esantį Palaimintojo muziejų.

Vida Mickuvienė apžvelgia Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų patirtis taip pat straipsnyje „Bernardinai.lt“ dienraštyje „Viską matuoti Evangelijos mastu“.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius savo feisbuko paskyroje praneša, kad liepos pradžioje Partizanų parke palaimintas koplytstulpis kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC gimimo 100-osioms metinėms atminti. Jis taip pat primena ir norintiems siūlo paskaityti Irenos Petraitienės parengtą straipsnių ciklą apie kard. Vincentą Sladkevičių. Dešimtojoje ciklo publikacijoje pasakojama apie Atgimimo priešaušrio įvykius: 1988-ųjų vasarą kardinolas per Maskvą grįžo į Lietuvą iš Romoje vykusios konsistorijos. Liepos 12-ąją Marijampolėje švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio dieną kardinolo Vincento Sladkevičiaus pamokslo metu kelis kartus prasiveržė plojimai – anuo metu Lietuvos bažnyčiose tokia entuziazmo raiška nebuvo įprastas dalykas. Pamaldoms pasibaigus šimtai tikinčiųjų nulydėjo kardinolą į kleboniją, kur prie jos durų įvyko spontaniškas mitingas. Minia dar ilgai nesiskirstė iš bažnyčios (dabar jau bazilikos) šventoriaus ir gatvių. Anuometinės pal. Jurgio Matulaičio iškilmės masiškumu ir pakilia nuotaika priminė tautinę šventę, – rašo Irena Petraitienė. Ji taip pat primena netrukus po to vykusį ypatingą Lietuvos dvasininkų susirinkimą Kauno kunigų seminarijoje. Sovietiniais metais pirmą kartą surengtame kunigų simpoziume kard. V. Sladkevičius perskaitė pirmą viešą ir visiems didelį įspūdį palikusį pranešimą „Dėl Bažnyčios padėties ir uždavinių šiandienos permainų akivaizdoje“.

Įpusėjus vasarai minėta Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija, parapijose švęsti Škaplierinės atlaidai. Ši šventė ypač brangi puoselėjantiems karmelitiškąjį dvasingumą. Šiauliuose besidarbuojantys tėvai karmelitai šią savaitę vedė rekolekcijas Telšių kunigų seminarijoje. Linkuvoje Škaplierinės atlaidai vyko tris dienas, sekmadienį ten Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Raseinių rajono savivaldybė ir kultūros centras bendradarbiaudami su Šiluvos šventove sukvietė į Šiluvos teatro bienalę. Rengėjai, kviečia patirti ypatingą ir galbūt dar neatrastą – meno – piligrimystę ir sieja tai su Šiluvoje augusio ir čia palaidoto režisieriaus Eimunto Nekrošiaus kūryba. Bienalės renginiai prasidėjo šeštadienį Jono Pauliaus II aikštėje stebint ir išgyvenant E. Nekrošiaus režisuotą spektaklį Franzo Kafkos „Bado meistrą“.

Ateinantį pirmadienį Padubysio kaimo bendruomenė ir jos iniciatorius Žanas Talandis sukvietė į Pasaulinę palapinių šventę Šiluvoje. Susitikimo programoje šlovinimas, liudijimai, giesmės , paskaitos.

Bernardinai.lt“ dienraštyje Toma Bružaitė rašo apie mokėjimą ilsėtis ir naudą, kurią teikia „nenaudingi dalykai“. „ Mūsų sielai reikia poilsio tokiuose dalykuose, kurie neturi jokios kitos paskirties, tik būti. Tačiau mes žinome – toks buvimas mums yra gyvybiškai svarbus. Be jo mūsų siela, mūsų vidinis žmogus ima merdėti. Ir jokie projektai, jokia net prasminga savanoriška veikla, jokios gelbėjimo akcijos neatgaivina. Mūsų protui ir širdžiai reikia paklaidžioti be jokio tikslo“, – rašo autorė, linkėdama to sau ir kitiems.

Laikraštyje „Rokiškio sirena“ aprašytos Kalvių gyvenvietėje per dvejus metus pastatytos koplyčios šventinimo iškilmės. Kalviai priklauso Kamajų šv. Kazimiero parapijai. Iškilmėms vadovavęs Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM linkėjo bendruomenei tapti pamaldumo židiniu.

Nuotaikingos istorijos apie Tiberiados bendruomenės brolių ir seserų gyvenimą sudėtos į knygą „Pašaukimo žemė. Žiedeliai“. „Bernardinai.lt“ straipsnyje bendruomenės draugai dalijasi knygoje pateiktomis ir savo išgyventomis istorijomis.

Po trumpos pertraukos vėl leidžiamo laikraščio „XXI amžius“ numeryje gausu šventinių renginių aprašymų katalikų bendruomenėse. Ateitininkų metams skirtame dr. Aldonos Vasiliauskienės rašinyje pagerbiamas Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno atminimas. Aprašoma taip pat Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje vykusi Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių įžadų šventė. Istorikė Janina Bucevičė rašo apie žydų bendruomenės paveldą Telšiuose. Publikacija „Žydų štetlas Telšiuose“ skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams.

Vilniaus dominikonų iniciatyva vyksta jau ketvirtasis Vilniaus kariliono festivalis. Liepos trečiadieniais jau du koncertai skambėjo iš Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšte įrengto kariliono. Ketvirtadieniais vidurdienį Vilniaus arkikatedroje vyksta vargonų muzikos koncertai.

Kastantas Lukėnas

2020 liepos 19, 13:59