Paieška

Vatican News
2019.01.03 Santissimo Nome di Gesu

Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas

Pirmuoju naujosios Centrinės Europos provincijos provincijolu taps t. Bernhardtas Bürgleris SJ. Jėzuitų generolas t. Arturas Sosa SJ į šį postą jį paskyrė praeitą penktadienį. Bernhardtas Bürgleris pradės eiti provincijolo pareigas 2021 m. balandžio 27 d., t. y. naujosios provincijos įsteigimo dieną. Ši provincija suvienys ligšiolines Austrijos, Vokietijos, Lietuvos ir Latvijos bei Šveicarijos provincijas.

Šiuo metu Bernhardtas Bürgleris yra Austrijos provincijolas, taigi, vienas iš jėzuitų, keletą paskutinių metų iš esmės rengusių provincijų sujungimą. Todėl laukiantys iššūkiai jam gerai žinomi: „Tik tuomet galėsime įtikinamai atspindėti mūsų gyvenimo būdą, jei būsime vieningi nepaisant įvairovės. Dėl to savo institucijas ir veiklą turime vystyti atsižvelgdami į laiko bei mūsų ribotų galimybių keliamas problemas.“ Tarptautinis bendradarbiavimas čia teikia didžiules galimybes. „Mūsų, jėzuitų, charizma leidžia mums mąstyti platesniame kontekste ir veikti drauge su kitais. Bėgant laikui, nacionaliniai skirtumai nebebus tokie reikšmingi ir ignaciškąjį dvasingumo lobį galėsime sėkmingiau atverti tikėjimui ir teisingumui, megzdami dialogą su įvairiomis kultūromis bei siekdami susitaikymo.“

Jėzuitų generolas t. Arturas Sosa SJ skyrimo rašte pabrėžė, kad naujoji provincija palengvins apaštalinį planavimą. „Nuo pat įsteigimo Jėzaus Draugijos misija yra universali ir praauga valstybių sienas bei kalbines ribas. Ordino struktūros reikalingos tik tam, kad būtų galima vykdyti misiją.“ Jis nurodė į universalias apaštalines gaires, kuriomis ordinas nusprendė vadovautis ateinančius dešimt metų. Būsimajam provincijolui generolas palinkėjo energijos ir ryžto, taip pat pasitikėjimo Dievu bei ramybės.

Bernhardtas Bürgleris yra dvasingumo, rekolekcijų, meditacijos ir psichoanalizės žinovas. Naujasis provincijolas, kuriam šiuo metu šešiasdešimt metų, gimė Lience, Rytų Tirolyje. Įgijęs Brandos atestatą, studijavo teologiją Insbruke. Baigęs studijas, dirbo jėzuitų išlaikomuose vokiečių rekolekcijų namuose „Haus Gries“. Vėliau keletą metų Austrijoje buvo tikybos mokytojas ir 1991 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs naujokyną, apsigynė teologijos daktaro disertaciją; be to, įgijo ir psichoterapeuto specialybę. Kurį laiką buvo tarptautinės kunigų seminarijos „Canisianum“ (Insbruke) dvasios tėvas, vėliau vadovavo rekolekcijų namams „Haus Gries“ (Wilhelmsthal vietovėje). „Kardinal König Haus“ namuose (Vienoje) buvo atsakingas už dvasinį ugdymą ir rekolekcijas. 2014 metas tapo Austrijos jėzuitų provincijolu.

Pagal Jėzaus Draugijos taisykles provincijolą – paprastai šešeriems metams – skiria generolas Romoje. Be administracinio ordino provincijos valdymo, viena pagrindinių provincijolo užduočių yra „cura personalis“, t. y. reguliarūs pokalbiai su kiekvienu jėzuitu apie jo darbą ir gyvenimą ordine. Naujojoje provincijoje bus 442 jėzuitai, gyvenantys 36 vietovėse Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje.

Lukas Ambraziejus, SJ
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos komunikacija

2020 liepos 31, 12:23