Paieška

Vatican News
2020.06.23  - Mostra Uffizi Giovanni il Battista

Šv. Jonas Krikštytojas

Birželio 24-ąją Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo gimimą. Greta Mergelės Marijos, Jonas yra vienintelis šventasis, kurio gimimą mini liturgija, tuo pabrėždama ypatingą ryšį, kuris jį sieja su Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpiniu.

Keturios Evangelijos daug dėmesio skiria Jonui Krikštytojui – pranašui, kuris užbaigia Senąjį Testamentą ir pradeda Naująjį, kuris skelbia, jog Jėzus iš Nazareto yra Mesijas, Viešpaties Pateptasis. Jonas Krikštytojas buvo Kristaus pirmtakas, buvo „balsas“, pasiųstas skelbti įsikūnijusio Žodžio atėjimo. Dėl to, minėdami jo gimimą, iš tiesų mes garbiname Kristų, Jono ir visų pranašų skelbtų pažadų išsipildymą. Jonas buvo didžiausias pranašas, ėjo pirma Mesijo ir rengė jam kelią. Pats Jėzus apie Joną kalba šiais žodžiais: „Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį” (Mt 11, 10–11).

Jono tėvas Zacharijas – Elzbietos, Marijos giminaitės – vyras buvo Senojo Testamento kunigas. Jis nepatikėjo žinia, jog susilauks palikuonio, dėl to iš jo buvo atimtas balsas iki pat berniuko paaukojimo Dievui dienos. Tėvas ir motina jam suteikė Dievo nurodytą Jono vardą, kuris reiškia „Viešpats suteikia malonę“. Šventosios Dvasios įkvėptas Zacharijas apie sūnaus misiją kalbėjo: „Tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti; tu mokysi jo žmones pažinti išganymą iš nuodėmių atleidimo“ (Lk 1, 76–77). Taip ir įvyko, kai po trisdešimties metų Jonas ėmė krikštyti žmones Jordano upėje, raginti atsiversti ir ruoštis priartėjusiam Mesijo atėjimui. Dėl to jis ir vadinamas Krikštytoju.

Pasakojimą apie Jėzaus viešojo gyvenimo pradžią Evangelijos pradeda krikšto Jordano upėje scena. Iš Jeruzalės ir iš visos Judėjos žmonės keliavo pas Joną, klausėsi jo mokymo, išpažino nuodėmes ir jis juos krikštijo Jordano upėje. Garsas apie pranašą krikštytoją taip plačiai pasklido, kad daugelis klausė, ar jis ne Mesijas. Bet Jonas labai kategoriškai paneigė: „Aš nesu Mesijas“ (Jn 1, 20). Jonas yra pirmasis Jėzaus liudytojas, nes būtent Jonui buvo pranešta: „Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia“ (Jn 1, 33).  Taip ir įvyko. Kai vieną dieną pas jį atėjęs Jėzus pasiprašė būti pakrikštytas, Jonas iš pradžių atsisakė, bet paskui sutiko ir pamatė ant Jėzaus nusileidžiančią Šventąją Dvasią, išgirdo Dievo balsą, skelbiantį, jog jis yra jo Sūnus. Tą akimirką Jonas ėmė skelbti Izraeliui, kad Jėzus yra Dievo Sūnus ir žmogaus išganytojas: „Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“.

Tačiau šituo Krikštytojo misija dar nesibaigė. Kaip dera tikram pranašui, Jonas liudijo tiesą be jokių kompromisų. Smerkė nusižengimus Dievo įsakymams ir tada, kai nusižengėliai buvo šio pasaulio galingieji. Neužilgo iš jo buvo pareikalauta būti Jėzaus pirmtaku pasitinkant smurtinę mirtį. Jonas buvo nukirsdintas karaliaus Erodo kalėjime ir savo mirtimi jis dar kartą paliudijo Dievo Avinėlį, kurį pirmasis atpažino ir viešai skelbė.  Apkaltinęs svetimavimu Erodą ir Erodiadą, sumokėjo gyvybe, tapo kankiniu, liudijančiu Kristų – įsikūnijusią tiesą.

Maltos Ordino savanoriai
Maltos Ordino savanoriai

Šventasis Jonas Krikštytojas yra Maltos Ordino globėjas. Prieš devynis šimtmečius Jeruzalėje įkurtas Ordinas turi nuo seno išlaikęs savo suvereniąją kvazi-valstybinę struktūrą, palaiko diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis, taip pat su Lietuva, stebėtojo teisėmis priklauso Jungtinių Tautų organizacijai. Maltos Ordinas yra ir viena didžiausių krikščioniškų humanitarinių organizacijų, turi ligoninių ir prieglaudių, vaikų ir senelių namų, ambulatorijų, greitosios pagalbos tarnybą.

Balandžio 29 d. mirė Maltos Ordino Didysis magistras Giacomo Dalla Torre. Šiuo metu Ordinui vadovauja laikinasis valdytojas. Naujojo Didžiojo magistro rinkimus sutrukdė pandemija. Dėl tos pačios priežasties ir tradicinė Maltos Ordino dangiškojo globėjo šventė šiemet kuklesnė. Ji pažymėta jau birželio 22 d. Maltos Ordino išlaikomoje Šv. Jono Krikštytojo ligoninėje, Romos miesto pakrašty. Mišias šia proga aukojo popiežiaus Pranciškaus atstovas Ordine kardinolas Angelo Becciu. Jis taip pat pašventino naują ambulatoriją, dedikuotą prieš du mėnesius mirusio Didžiojo magistro Giacomo Dalla Torre atminimui.

Šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas. Jo šventės dieną iškilmingai įžengia į Kauno katedrą ir pradeda ganytojo tarnystę naujasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. „Kaip viena Dievo tauta, dalinė Kauno Bažnyčia, švęsdama savo dangiškąjį globėją Joną Krikštytoją, su dėkingumu Dievui priima naująjį savo ganytoją, kurį pats Viešpats siunčia. O vyskupo švenčiama Eucharistija geriausiai išreiškia Bažnyčią, susibūrusią prie Viešpaties altoriaus ir vadovaujamą to, kuris regimai atstovauja Kristui“, –anonsuodama šią iškilmę skelbė Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. (JM / Vatican News)

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas
2020 birželio 23, 16:24