Paieška

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 20)

Baigiantis karantinui pokalbyje „Bernardinai.lt“ dienraštyje arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė apmąstyti išgyventas patirtis ir skaityti laiko ženklus. Jis priminė: išmušta iš normalaus gyvenimo ritmo Bažnyčia ieškojo Viešpaties kelio, jo valios, tuo pat metu turėjo laikytis Eucharistijos pasninko, atsisakyti gerų dalykų dėl didesnio gėrio. Arkivyskupas džiaugėsi tikinčiųjų ir kunigų kūrybingumu diegiant naujas bendravimo formas; žmonės ėmė daugiau melstis namuose, šeimose. Ganytojo širdį šildo ir savanorystės banga, ypač per organizuotą „Caritas“ veiklą.

Tomos Bružaitės paklaustas apie Šventosios Dvasios vedimo ženklus ganytojas kvietė dar kartą apmąstyti popiežiaus Pranciškaus žodžius ir veiksmus. Po karantino patirties naują prasmę įgyja popiežiaus Pranciškaus mūsų šalyje išsakyti raginimai grįžti prie šaknų, esminių dalykų, vengti individualizmo , ieškoti bendrystės. Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir į prieš penkerius metus enciklikoje „Laudato si‘“ iškeltas mintis: rūpintis bendrais žmonijos šeimos namais, žmogaus orumu. Šioje šviesoje atsiskleidžia aktualios šių dienų diskusijos apie vyresnio amžiaus žmonių padėtį visuomenėje, prieinamą sveikatos apsaugos sistemą. Arkivyskupas Gintaras Grušas baigia pokalbį viltimi, kad patirti sunkumai padės grįžti prie tikėjimo ištakų ir naujai išgirsti kvietimą maldai.

Kaišiadorių katedroje šventinių minėjimų temos buvo pažymėtos ypatingu dėmesiu pal. Teofiliaus Matulionio asmeniui. Kardinolas Sigitas Tamkevičius Mišių pamoksle kalbėjo apie pal. Teofiliaus meilę Eucharistijai, lydėjusia jį per įvairias kalinimo patirtis. Kardinolas pasidalijo ir asmeniniu liudijimu, kaip pats KGB kalėjime atgaudavo jėgas, slapta švęsdamas Mišias. Jis priminė, kad Vladimiro kalėjime septynerius metus palaimintasis Teofilius neturėjo galimybės aukoti Mišių ir galėjo su eucharistiniu Jėzumi vienytis tik dvasiniu būdu. Kardinolas šį dvasinį ryšį pailiustravo naujųjų technologijų atverto nuotolinio bendravimo pavyzdžiais. Ryšį su Eucharistijoje pasiliekančiu Jėzumi ganytojas siūlė gaivinti tiek mintimis, tiek internetu nukeliaujant į nuolatinės adoracijos vietas garsiose Lietuvos ar pasaulio šventovėse.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle Vilniaus arkikatedroje taip pat susiejo Devintinių iškilmės temą su Gedulo ir vilties diena, žyminčia masinių trėmimų pradžią. „Tremtiniai ‒ tai mūsų tėvynės kankiniai, kurių kančia ir kraujas tapo Lietuvos atgimimo sėkla, todėl esame kviečiami juos atsiminti ir už juos melstis.

Komentuodamas liturginį skaitinį ganytojas palygino: „Sovietinė priespauda, kontrolės bei persekiojimo mechanizmai, išdavystės, trėmimai, mirtys – tai buvo mūsų tautos Egiptas. O kelione per dykumą galime pavadinti pogrindžio, rezistentų kovas, kurios kartais, atrodytų, buvo be jokios šviesos tunelio gale. Vis dėlto mūsų tautiečiai rėmėsi laisvos Lietuvos viltimi ir Dievo gailestingumu bei pažadais.“

Arkivyskupas priminė ir palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurį pavadino „tremčių ir persekiojimų laikotarpio ikona“. Suvokdamas Eucharistijos galią, savo ganytojiškuose laiškuose Palaimintasis nuolat ragino tikinčiuosius melstis Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, garbinti Jėzų Švenčiausiajame Sakramente, o kunigus skatino suteikti tikintiesiems galimybę priimti Komuniją ir prieš einant į darbą.

Eucharistinio Jėzaus viršenybę ir karantino varžymų pabaigą raiškiai skelbė Devintinių procesija Šiaulių miesto centre. Šiaulių vyskupijos svetainėje dalijamasi šventės nuotraukomis.

Ketvirtadienį padėkos Mišiomis su Telšių vyskupijos tikinčiaisiais atsisveikino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kauno arkivyskupijos svetainėje skelbiama jo ingreso pamaldų tvarka švenčiant arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę.

Sekmadienį padėkos Mišiomis Kauno arkikatedroje su dvasininkija ir tikinčiaisiais pasauliečiais atsisveikino apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, netrukus pradedantis tarnystę Telšiuose.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie vykdomus parapijų bendradarbių ugdymo seminarus. Vyko seminarai parapijų misijų koordinatoriams, parapijų skaitovams, ministrantų ugdytojams.

Jono Pauliaus II piligrimų centras skelbia iliustruotus reportažus apie sėkmingai įvykusius piligriminius žygius vyrų, moterų, šeimų grupėms. Vaizdo įrašai drąsina įsijungti į grupes piligrimų centro siūlomais maršrutais.

Vilkaviškio katedroje paminėta vyskupijos globėjo šventojo Antano šventė. Vilkaviškio katedroje vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio relikvija gerbiama nuo 2016 -ųjų metų, kai buvo švenčiamas vyskupijos 90 -metis.

Praėjusį sekmadienį Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventino Alvito naujosios bažnyčios varpą. Pašventintojo pirmąjį skambesį patikėta išgauti bažnyčios statybos ir varpo įsigijimo mecenatui Arvydui Paukščiui.

Lietuvos šeimos centro leidžiamame „Aplinkraštyje“ rašoma apie LR Prezidentūroje vykusį šeimų tėvų pagerbimą. Primenama, kad jau penkiolika metų vyksta pavyzdingai auginusių gausias šeimas motinų pagerbimas. Tėvų pagerbimo ceremonija Prezidentūroje vyko pirmą kartą. Visuomeninių organizacijų teikimu pagerbti tėvai ne tik pavyzdingai atliekantys pareigas šeimoje, bet taip pat įsitraukę į savanorišką tarnystę visuomenės labui.

Portale „15 min“ rašyta apie Kauno arkivyskupijos kurijoje dirbančio Juozo Vaitkevičiaus kraujo donorystės įsipareigojimą. Šis šeimos tėvas yra nuolatinis donoras, davęs kraujo jau 73 kartus. Jį džiugina tai, kad kraujo donorystė yra neįkainojama dovana, galinti išgelbėti kito žmogaus gyvybę.

Praėjusį penktadienį mirė medicinos mokslų daktarė, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos pirmininkė Giedrė Žilinskienė, kilnią mediko profesiją liudijusi ištikimybe Dekalogui, krikščioniškajai moralei, Hipokrato priesaikai.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje rašoma apie išeivijos lietuvės pedagogės Grasildos Reinys užmojį rašyti knygą apie Adelę Dirsytę. Planuojama, kad „Magnificat leidiniai“ rudenį išleis šią jaunimui skirtą knygą.

Kastantas Lukėnas

2020 birželio 20, 16:17