Paieška

Vatican News
Vergine Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa

Pirmadienis po Sekminių – Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas

Sekminių antrąją dieną švenčiamas Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimas. Nors šiuo titulu į Mergelę Mariją tikintieji kreipdavosi ir anksčiau, visoje Bažnyčioje švenčiamas Bažnyčios Motinos minėjimas buvo įvestas tik prieš dvejus metus.

Mergelė Marija, būdama Kristaus Motina, kartu yra ir Bažnyčios Motina. „Štai tavo motina“, – pasakė mirštantis Kristus savo mylimajam mokiniui, o per jį ir visiems Kristaus mokiniams, jo Bažnyčios nariams. Marija visą laiką buvo su jos Sūnaus mokiniais, kartu su ja melsdamasi laukė Šventosios Dvasios atsiuntimo. Tai suvokdami krikščionys per visus amžius Marijos šaukėsi ją vadindami tikinčiųjų, mokinių, iš Kristaus naujai gimusiųjų Motina, taip pat „Bažnyčios Motina“, kaip liudija krikščionių mąstytojų ir kai kurių popiežių raštai. Tuo remdamasis popiežius šv. Paulius VI 1964 m. lapkričio 21 d. užbaigdamas Vatikano II Susirinkimo trečiąją sesiją paskelbė Švenčiausiąją Mergelę Mariją Bažnyčios Motina – „tai yra visos krikščionių tautos, tikinčiųjų ir ganytojų, kurie ją vadina savo mylima Motina“ ir paragino „visą krikščionių tautą šauktis Dievo Motinos užtarimo, kreipiantis į ją šiuo meilingu vardu“.

Apie Mariją kaip Bažnyčios Motiną kalbama ir Jono Pauliaus II laikais išleistame Katalikų Bažnyčios Katekizme, ten tvirtinama, kad Marijos vaidmuo Bažnyčioje yra neatskiriamas nuo jos vienybės su Kristumi, kad jis tiesiog iš jos išplaukia. Motinos vienybę su Sūnumi išganymo darbe matome nuo pat įsikūnijimo iki Kristaus mirties ant kryžiaus, o jos Sūnui įžengus į dangų Marija savo maldomis palaikė gimstančią Bažnyčią. Marija, Išganytojo Motina, yra ir jos Sūnaus išganytųjų Motina.

1975 m. buvo patvirtintos Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, votyvinės Mišos. 1980 m. tokia invokacija buvo įterpta į Loreto litaniją. Kai kurioms to prašiusioms vyskupijoms ar vienuolijoms buvo suteiktas leidimas Bažnyčios Motinos minėjimą įtraukti į savo vietinius liturginius kalendorius. Popiežius Pranciškus, norėdamas, kad ši pamaldumo forma dar labiau brandintų motinišką Bažnyčios sampratą ir nuoširdų pamaldumą Marijai, 2018 m. nurodė, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimas būtų įrašytas į visos Romos Bažnyčios kalendorių ir kasmet švenčiamas pirmadienį po Sekminių.

2020 birželio 01, 15:44