Paieška

Šv. Jonas Paulius II Kryžių kalne 1993 m. Šv. Jonas Paulius II Kryžių kalne 1993 m. 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 10)

Ketvirtadienį Lietuvos vyskupai nuotoliniame posėdyje tarėsi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Nutarta, kad nuo šiol ir sekmadieniais tikintieji gali dalyvauti Eucharistijos šventime, tiesa visi įspėjami laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Tačiau pandemijos ir karantino temos neskuba trauktis iš pokalbių, straipsnių ar laidų.

Kiek vėluodamas dėl karantino lėtinamų spaustuvės pajėgumų pas skaitytojus keliauja dvigubas „Artumos“ numeris. Žurnale daug dėmesio skiriama priverstinės izoliacijos patirčiai ir klausiama: o gal šis laikas davė ir kažką gero? Romanas Kazakevičius straipsnyje „Pandemija ir ateitis“ primena nuo ankstyviausių laikų Bažnyčiai tekusius iššūkius taikantis prie visuomenė tvarkos. Pasak jo, ateityje vienas iš ryškiausių poslinkių bus dar didesnis virtualiosios erdvės išplitimas. Susieti šiuos du pasaulius – realųjį ir virtualųjį, surasti tinkamą pusiausvyrą bus sunkus, tačiau nuostabus uždavinys. Tačiau iš šios kovos krikščionims nedera trauktis, rašo autorius.

Ses. Danguolė Gervytė apibendrina karantino pamokas sielovadininkams, besidarbuojantiems su jaunimu. Pasak jos, viena pamoka yra atsisakyti kontroliuoti darant viską „pagal taisykles“ , nes taisyklių tiesiog nebeliko. Kita pamoka – planuoti šią sielovadinę vasarą radikaliai kitaip – iš to ir įdomiai skambanti pavadinimas „Linkiu jums nuobodžios vasaros“ – prieš tai autorė paaiškina, kad „nieko neveikimas, nuoširdus maldos nusistatymas ir atvirumas“ gali būti visai geri dalykai – keliaujant su Jėzumi.

Kitoje skiltyje įvairūs žmonės dalijasi priverstinės izoliacijos atradimais ir išbandymais. Patirtys kuo įvairiausios: vieni džiaugėsi giliais išgyvenimais, dalyvaudami liturgijoje nuotoliniu būdu, tačiau skaitome ir tokį liudijimą, kad gyvenimas be Mišių ir sakramentinės Komunijos buvo tiesiog „fiziškai jaučiamas badas“, alkis ir tamsa.

„Artumoje“  grįžtama prie pasirinktos metų temos – apie dvasininkų ir pasauliečių santykius. Šia tema žurnalo redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas kalbina arkivyskupą Gintarą Grušą. Arkivyskupas sako: Bažnyčią turime suvokti kaip šeimą. Vadovavimas joje turi būti ne autoritarinis, bet tarnaujantis, tėviškas, su meile ir drausme nustatantis tvarką, kad visiems būtų geriau gyventi. 

Laikraštyje „XXI amžius“ tęsiami nuotoliniai pokalbiai su kunigais. Šį kartą dvigubame laikraščio numeryje apie sielovadą Velykų laiku gyvais pasakojimais, kai kada su humoro krisleliu, dalijasi įvairių vyskupijų kunigai klebonai, kuriems tenka aptarnauti kelias kaimo parapijas.

Vyriausybė patvirtino Šventojo Jono Pauliaus II metų minėjimo planą: netrukus, gegužės 18-ąją minimos jo šimtosios gimimo metinės. Dėl karantino teko atsisakyti didelės dalies planuotų renginių ir veiklų. Plano projekte palikti tik tie sumanymai, kurie nėra susiję su žmonių susibūrimu. Šiai sukakčiai numatoma išleisti pašto ženklą, proginę monetą, skirtą Kryžių kalnui. Organizuojama vaizdo konferencija su ilgamečiu popiežiaus pagalbininku kardinolu Stanislawu Dziwiszu.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakojama apie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo veiklą: po 2019 m. išleisto fotoalbumo planuojama to paties formato knyga paskelbti vyskupo Teofiliaus laiškus, taip pat jo ranka rašytą vaistažolių sąsiuvinį. Ieškodami lėšų pal. Teofiliaus laiškams išleisti TM fondo nariai sugalvojo surengti šiuolaikinio meno kūrinių aukcioną internetu, kurį pavadino „Pandemija 2020“.

Praėjusį sekmadienį ganytojų žodis tik per vaizdo ir garso technologijas galėjo pasiekti tikinčiuosius.

Vyskupas Algirdas Jurevičius Gerojo Ganytojo sekmadienį homilijoje susiejo ganytojišką pašaukimą su motinyste ir kalbėjo apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, gynusią motinystę. Ji buvo sovietų areštuota už dalyvavimą ateitininkų veikloje, o prie nuosprendžio už „antisovietinę veiklą“ pagrindiniu įrodymu pateiktas jos straipsnis, ginantis motinystės kilnumą.

Paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Gerojo Ganytojo sekmadienį iš Šiluvos Dievo Motinos Apsireiškimo koplyčios kalbėjo apie biblinį „vartų“ įvaizdį ir, priminęs Aušros Vartus, pavadino Šiluvos šventovę „Dangaus vartais Lietuvai“.

Minint Maldos už dvasinius pašaukimus dieną paskelbta arkivyskupo Gintaro Grušo vaizdo žinia. Joje ganytojas pasakoja apie ilgą pašaukimo kelią ir apibendrina : „Būti mylimam ir mylėti: tai kiekvieno žmogaus esminis pašaukimas.“ Vaizdo žinia paskelbta „Bernardinai TV“ laidų cikle.

Pirmadienį, gegužės 4-ąją, minėta pal. Mykolo Giedraičio mirties diena. Ta proga Palaimintojo gimtinėje Videniškiuose Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kol kas pal. Mykolo Giedraičio liturginio minėjimo data Kaišiadorių vyskupijoje dar nepatvirtina – ją tvirtina Apaštalų Sostas.

Keletas nuotrupų iš „senų daiktų lobyno“. Kun. Kęstutis Palikša „Bernardinai.lt“ dienraštyje priminė pandemijos metu aktualiai skambantį kunigo tremtinio ir rašytojo Broniaus Bulikos 1988-aisiais parašytą pamokslą: „Klysta tie, kurie visas nelaimes suverčia Dievui“.

Kino kritikas Ramūnas Aušrotas feisbuko juostoje dalijosi pastabomis apie du tarpukario filmus, kuriuos savo dienoraštyje mini Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė. Jis dėkoja vyskupui Algirdui Jurevičiui, paskatinusiam pasidomėti tais filmais ir tuo geriau pažinti Dievo tarnaitės Elenos dvasinį pasaulį.

Vyskupai pakvietė Lietuvos žmones ateinantį ketvirtadienį įsijungti į pasaulinę iniciatyvą meldžiantis už visą žmoniją, palydint maldą pasninku ir gerais darbais. Įvairių religijų tikintieji kviečiami kreiptis į Dievą vienu balsu, prašant, kad padėtų įveikti pandemiją ir padėtų padaryti pasaulį žmogiškesnį ir broliškesnį.

Kastantas Lukėnas

2020 gegužės 10, 10:08