Paieška

Pranciškus Barrecheguren ir Končita Pranciškus Barrecheguren ir Končita 

Apie Končitą ir jos tėvą Pranciškų

Končita – jauna ispanė iš Granados, Apaštalų Sosto pripažinta garbingąja Dievo tarnaite. Dekretas paskelbtas šį trečiadienį, leidus popiežiui Pranciškui. Jos tėvas Pranciškus – redemptoristų kunigas – irgi susilaukė to paties pripažinimo, ir tai įvyko tą pačią dieną. Nuo gegužės 6 dienos jie abu pripažinti garbingaisiais Dievo tarnais. Skelbdama dekretus, Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino, kad abudu herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes ir yra šventumo pavyzdžiai visiems.

Gyvenime šventumu garsėjusi 21 metų Končita mirė 1927 metais išsekinta ligų. Jos šventumo garsas tvėrė ir po mirties: 1938 m. Granadoje pradėta jos beatifikacijos byla, 1956 m. Romoje nerasta kliūčių bylai tęsti. Pamaldūs Končitos tėvai – motina Concha Garcia Calvo ir tėvas Pranciškus – ugdė vienturtės dukters tikėjimą ir palaikė ligoje. 1937 m. mirė motina, 1945 m. našlys tėvas įstojo į redemptoristų misionierių kongregaciją, davė vienuolinius įžadus ir 1949 m. buvo įšventintas kunigu. Kun. Pranciškus mirė 1957 metais. Redemptoristai, įsitikinę jo šventumu, ėmėsi žygių, kad ir jam – Dievo tarnaitės Končitos tėvui – būtų pradėta beatifikacijos ir kanonizacijos byla. Ji pradėta 1993 metais. Pirma tėvo, o po kelerių metų ir dukters relikvijos perkeltos į Granados Marijos, Krikščionių pagalbos, šventovę.

Dabar Granados tikintieji sulaukė džiugios žinios iš Romos: Končita Barrecheguren – 1905 metais gruodžio 8 dieną pakrikštyta Nekaltai pradėtosios krikščionių pagalbos Marijos vardu, ir jos tėvas kunigas Pranciškus pripažinti garbingaisiais Dievo tarnais. Popiežius įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti abu dekretus kongregacijos prefektui kardinolui Becciu trečiadienį suteiktoje audiencijoje.

Končita ir Pranciškus Barrecheguren yra krikščioniškos šeimos gyvenimo pavydžiai, rašo jiems skirtas portalas. Bažnyčia, pripažinusi dorybių herojiškumą, garbinguosius Dievo tarnus iškėlė kaip gyvenimo ir tikėjimo pavyzdžius visiems. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 07, 13:40