Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (balandžio 4)

Ketvirtadienį minint šv. Jono Pauliaus II 15-ąsias mirties metines iš Šiluvos šventovės pasklido kvietimas jungtis į maldos ir paramos akciją „Šviesos žemėlapis“. Youtube kanalu jungtis į akciją kvietė paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Šia akcija skleidžiama viltis, kad „užsikrėtimų ir mirčių statistiką kartu galime atsverti maldos, palaikymo, vienybės ir šviesos statistika“.

Mėnraštis „Artuma“ balandį dėl karantino pasitiko internete paskelbtu specialiuoju numeriu ir jį lydinčiu laišku. Jame kun. Artūras Kazlauskas apmąsto koronaviruso diktuojamas pamokas liturgijai. Viena iš prevencinių priemonių, raginimas likti namuose drauge gali padėti atrasti svarbų Bažnyčios raiškos būdą – Namų Bažnyčią. Jis primena Egipto tremtyje švenčiamos Paschos – žydų Velykų –tradiciją: šventimo vieta yra namai, artimiausių šeimos narių aplinka. Karantino laikas – tai drauge galimybė atrasti naujų maldos formų. Viena iš jų – Valandų liturgija, kuri neseniai tapo prieinama internete lietuviškai. Kunigas pažymi paradoksą: įprastiniams velykiniams sambūriams minios aplinkoje gali stokoti asmeninio santykio su Dievu. Ir priešingai, dabartinių apribojimų nulemtas šventimas leidžia sutikti gyvą Prisikėlusįjį namų tyloje ir draugiškų akių žvilgsnyje.

Irena Eglė Laumenskaitė tęsia popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu pasakytų kalbų aptarimą. Popiežiaus apsilankymas buvusiame KGB kalėjime primena mūsų tautos išgyventą skausmingą Didįjį penktadienį. Autorė siūlo aptarti tai, kas liko neatskleista – tylaus Didžiojo šeštadienio prasmę. Redaktoriaus skiltyje žadama gegužės mėnesį išleisti dvigubą „Artumos“ numerį.

Užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų sielovadą koordinuojantis prel. Edmundas Putrimas „Bernardinai.lt“ dienraštyje aptaria pandemiją lydinčius socialinius reiškinius: viena vertus, visuomenėje daug solidarumo ir geros valios iniciatyvų; kita vertus, reiškiasi ir poreikis rasti „atpirkimo ožį“, dėl patiriamų nepatogumų kaltinti iš užsienio grįžtančius, karantino nesilaikančius tautiečius. Prelatas dalijasi pokyčiais savo ir kitų išeivijoje dirbančių kunigų gyvenime, primindamas esminį dalyką: „Krikščionybė yra santykio religija – mums svarbus santykis su Dievu, ir su artimu. Dabar esame izoliuoti vienas nuo kito, tačiau nesame izoliuoti nuo Dievo“,– sako jis. Prelatas E. Putrimas siūlo prisiminti krikščionių kankinių arba Sibiro tremtinių patirtis: nei kalėjime, nei lageryje, nei tremtyje jie neprarado tikėjimo. <...> „Aplinkybės negali sustabdyti mūsų dvasinio augimo“.

„Delfi.lt“ portale apie šiemetinį, kitokį Velykų šventimą mintimis dalijasi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Pasak jo, karantino laiko apribojimai padeda suprasti, kaip labai esame vieni nuo kitų priklausomi. Kitoks Velykų šventimas taip pat leidžia giliau pažvelgti ir suprasti, ką man reiškia tikėjimas, Velykos, buvimas su kitais bendruomenėje. Pasak ganytojo, geras pasiruošimas Velykoms yra tiesiog atsiversti Evangelijas, kur galima rasti pagrindą, kodėl švenčiame.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiama apklausa apie finansinę padėtį Lietuvos vyskupijose bei parapijose. Ganytojai rūpinasi, kad parapijose dirbantys žmonės neprarastų darbo vietų, taip pat pabrėžia jau anksčiau praktikuotą solidarumą, kai didesnių miesto parapijų aukomis būdavo padedama išsilaikyti mažesnėms kaimo parapijoms. Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Kęstutis Palikša lygina krizinę situaciją išgyvenančių parapijų ir šeimų gyvenimą, taupiai planuojant išlaidas. Pasak jo dalis kunigų naudojasi socialiniais tinklais, transliuoja pamaldas internetu, o parapijiečiai taip pat gali pervesti pinigines aukas internetu. Tačiau elektronine bankininkyste rečiau naudojasi vyresnio amžiaus žmonės. Telšių vyskupijos generalvikaras Vilius Viktoravičius atkreipia dėmesį į mažesnes parapijas, kurioms įprastinėmis sąlygomis per Verbų sekmadienį ar Velykas surinktos aukos leisdavo išgyventi beveik pusmetį.

Šakių rajono „Laikraštis „Valsčius“ pakalbino Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą klausimu: kaip Bažnyčia išgyvena karantino situaciją ir su tuo susijusius iššūkius, taip pat finansinius. Vyskupo atsakymas apibendrinamas antraštės mintimi „Po nakties visada išaušta rytas“. Ganytojas primena, kad kunigai ir toliau išlieka tarnystėje, meldžiasi ir aukoja Mišias. Ligos atveju kunigams pagalba teikiama iš vyskupijos kunigų sudėto solidarumo fondo. Minimi ir galimi iššūkiai ypač mažesnėse parapijose, kuriose tenka išlaikyti jose dirbančius žmones.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kaip ir kitoje žiniasklaidoje daug publikacijų pandemijos tema. Istorikas dr. Liudas Jovaiša pasakoja, kaip Bažnyčia reaguodavo į epidemijas ankstesniais šimtmečiais. Jis pripažįsta, kad dabartinė patirtis, kai viešos pamaldos atšaukiamos bažnytinės vyresnybės sprendimu, yra iki šiol nebūtas dalykas. Dalydamasis asmeniniu krikščioniškuoju požiūriu istorikas sako: mąstydami apie mus ištinkančių įvykių prasmę mes per mažai leidžiame Dievui toje istorijoje veikti. Primindamas kun. Česlovo Kavaliausko mėgtą frazę apie „netiesinį Jėzų“ jis kviečia kiekvieną asmeniškai klausti, ką Dievas norėtų pasakyti, nesitikint vienodo atsakymo visiems.

Domininkonas br. Jokūbas-Marija Goštautas OP dalinasi „Karantino pamokomis“. Jis išskiria keletą būdingų požiūrių reaguojant į pandemiją: kaltininkų paiešką, keršto troškimą, kiti linkę įžvelgti šiuose įvykiuose Dievo bausmę. Tačiau brolis domininkonas siūlo eiti kitu keliu, ne paneigiant dabar vyraujantį blogį, bet ieškant prasmės ir siekiant įžvelgti gėrį. Pasak jo, šiandieninis raginimas likti namuose gali būti pirmas žingsnis, kuris ves į sugrįžimą į save ir naują santykį su Dievu.

Apie pasikeitusį kunigo vaidmenį karantino metu dalijasi Kauno klinikų kapelionas kun. Benas Audrius Martusevičius.

Saulena Žiugždaitė parengė Lietuvoje pažįstamo italų kunigo Fabio Ciardi OMI mąstymus „Kryžiaus kelias su koronavirusu“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pateikiama prel. Jurgio Šarausko gyvenimo ir veiklos apybraiža 75-mečio sukakties proga. Prel. Jurgis Šarauskas svarbių istorinių permainų metais vadovavo JAV vyskupų paramos fondui, teikusiam pagalbą Rytų ir Vidurio Europos šalims po komunistinės sistemos žlugimo.

Kastantas Lukėnas

2020 balandžio 05, 12:57