Paieška

Vatican News
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 8)

Nuo antradienio iki sekmadienio Vilniuje vyko Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventės renginiai. Trečiadienį Vilniaus arkikatedroje iškilmingoms Mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič. Pamokslą pasakė vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, beje, tą dieną šventęs taip pat vyskupo šventimų dešimtmetį.

Ganytojas kalbėjo apie šventojo Karalaičio maldingą ryšį su Švč. M. Marija, iliustruodamas savo mintį Šv. Kazimieros koplyčios puošybos detalėmis. Pasak ganytojo, gražiai besišypsančios Marijos veide galima įžvelgti atsaką į maldos žodžius, kuriais Kazimieras dažnai į ją kreipdavosi, ypač giesme „Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami“. Marijos šypsena kalba apie tyra meile paženklintą neilgą šventojo Kazimiero žemiškąjį gyvenimą su jo pamaldumu, darbštumu, neturto meile ir jautrumu vargšams. Drauge tai apima žymiai platesnę ir bendresnę istoriją, kurioje ryškėja Dievo meilės žmogui kelias. Vyskupas linkėjo kad Tėvo meilė ir šypsena per Jo žodį, per Jėzų Kristų, per Mariją, Kazimierą ir visus šventuosius, per kiekvieną gėrio ir grožio trupinį pasiektų kiekvieną žmogų, ypač tuos, kurie jaučiais esą menkaverčiai.

Nuo penktadienio iki sekmadienio moksleiviai buvo kviečiami dalyvauti  ateitininkų organizuotame akademiniame šv. Kazimiero savaitgalyje. Šeštadienį ir sekmadienį šv. Kazimiero mugės metu Katedros aikštėje veikė Katedros bendruomenės palapinė, kurioje vyko šventinė programa. Šeštadienį vyko Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Vilniaus akademinės sielovados centras Valdovų rūmuose vedė studentams ir dėstytojams skirtą programą „Restart. Apie įtaką ir šventumą“. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kvietė į  programą moksleiviams „Atradimų diena „Į(mano)ma misija“.

Šventajam Kazimierui skirtus renginius antrąjį gavėnios sekmadienį vainikavo Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Gintaro Grušo aukotos Mišios.

Šv. Kazimierui skirtoje LRT radijo laidoje „Džiazuojanti istorija“ Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė dr. Sigita Maslauskaitė Mažylienė pasakojo apie šio skaistaus krikščionybės riterio atminimą, taip pat ir apie trirankio šv. Kazimiero atvaizdą.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kun. Robertas Urbonavičius straipsniu „Nepažintas Kazimieras“ siekia priartinti Šventąjį Lietuvos Globėją šių dienų žmonėms. Keliomis tezėmis šventojo Kazimiero bruožai gretinami su šiandienos visuomenei tenkančiais iššūkiais. Pirma, šv. Kazimieras nemanė, kad politika yra nešvarus reikalas – čia verta pamąstyti apie šiandienos politikoje paplitusį piktnaudžiavimą galia. Socialinio neteisingumo problemas šventais Karalaitis sprendė pats asmeniškai neprisirišdamas prie materialių gėrybių. Geras pavyzdys mums yra jo konkretus ir praktiškas tikėjimas , apimantis visas gyvenimo sritis, neapsiribojantis privačia erdve. Kazimiero dvasingumas nebuvo atsietas nuo artimo meilės, pagalbos vargšams. Jis taip pat moko mus nepasiduoti aplinkos diktatui vaikantis gyvenimo malonumų.

Šventasis Kazimieras yra taip pat Panevėžio vyskupijos globėjas. Deja, dėl epidemiologinės grėsmės teko atšaukti šeštadienį Kupiškyje planuotą Atsinaujinimo dieną.

Pirmąjį gavėnios sekmadienį Atsinaujinimo diena vyko Alytuje, ją organizuoti vietos bendruomenei padėjo kauniečių katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Atsinaujinimo diena prasidėjo Mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, homiliją pasakė Šv. Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis. Programa tęsėsi Alytaus miesto teatre, čia konferenciją vedė Kybartų klebonas kun. Vaidotas Labašauskas. Atsinaujinimo dienos dalyviai klausėsi liudijimų, giedojo šlovinimo giesmes, o agapėje buvo pavaišinti kareiviška koše. 

Kovo „Artumoje“ tęsiamas užmojis geriau pažinti savo Bažnyčią ir mūsų vietą joje: viršelyje šio numerio tema apibendrinama sakiniu „Apie Auką ir aukas bažnyčioje“. Kun. Artūras Kazlauskas straipsnio antraštę „Šventi Bažnyčios pinigai“ paaiškina taip: „Kadangi esu Bažnyčios žmogus, tai ir mano pinigai yra Bažnyčios pinigai. <...> Ne tik Bažnyčia kaip institucija, bet ir kiekvienas krikščionis savo pinigus privalėtų „investuoti“ į evangelizaciją ir vargšų šalpą“.

„Artumoje“ pakalbintas vyskupas Kęstutis Kėvalas padeda suvokti ryšį tarp Kristaus Aukos ir  mūsų žmogiškoje tikrovėje išgyvenamų aukojimo ir pasiaukojimo patirčių. Į klausimą – ką reiškia aukotis? Ar Gavėnia yra savotiška „aukos treniruotė“? – ganytojas atsako: Gavėnia yra kvietimas į drausmę, tvarką bei ritmą, tai kvietimas įsivesti gyvenime harmoniją. O dovanoti kažką Viešpačiui galima skiriant maldai savo brangiausią išteklių – laiką. Ganytojas taip pat dalijasi liudijimu, kaip Viešpaties Dvasia dalyvauja „šventuosiuose manuose“, kai atsiliepiame bendradarbiaudami ir dovanodami save.

Pirmąjį gavėnios sekmadienį Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje pirmą kartą švęstos katechumenų išrinkimo  arba vardų įrašymo apeigos. Ateinančios Velykų Vigilijos metu jie galės priimti įkrikščioninimo sakramentus.

Laikraštyje „XXI amžius“ skelbiamas kun. Vytauto Vaičiūno nekrologas. Devyniasdešimtmečio nesulaukusio garbės kanauninko biografija iškalbinga: jis taip pat inžinierius, politinis kalinys, disidentas, kovotojas už žmogaus teises ir tikėjimo laisvę, „LKB kronikos“ platintojas.

Maldyne „Magnificat“ rašoma apie kovo pabaigoje Vilniuje planuojamą nepertraukiamo Biblijos skaitymo iniciatyvą. Šiuo skaitymu, organizuojamu su Lietuvos Biblijos draugija, drauge paminimas „Magnificat leidinių“ dešimtmetis.

Kastantas Lukėnas

2020 kovo 08, 12:30