Paieška

Vatican News
Benediktinių bažnyčia Kaune Benediktinių bažnyčia Kaune 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 1)

Pelenų trečiadienį prasidėjo gavėnios kelionė, o pirmasis gavėnios sekmadienis skirtas maldai už lietuvius pasaulyje. LVK ganytojai primena artėjančią Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio sukaktį, dėkoja lietuvius vienijančioms, bendruomeniškumą stiprinančioms organizacijoms, pirmiausiai Ateitininkų organizacijai, ypač prisidėjusiai prie lietuvybės išsaugojimo išeivijoje, pažymima, kad šiemet LR Seimas paskelbė Ateitininkų metus.

Kastantas Lukėnas

Pelenų trečiadienį prasidėjusiai Gavėnios kelionei gairių pasiūlė „Bernardinai.lt“ redaktoriaus Simono Bendžiaus kalbinti pašnekovai. Rašytojas ir publicistas Tomas Viluckas atkreipia dėmesį, kad kertinės Gavėnios praktikos – malda, pasninkas ir išmalda – sietinos su pagrindiniu šio liturginio laiko siekiu – tikėjimo atnaujinimu, iš naujo apmąstant tikėjimo tiesas. Pasak jo, Bažnyčia neprimeta visiems vienodos atgailos, kiekvienas tikintysis turėtų rasti sau tinkamą dvasinio tobulėjimo priemonę.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis pasitinka pirmąjį Gavėnios sekmadienį mąstymu „Dievo žodis – priešnuodis pagundoms“.

Lietuvos Caritas kviečia per šią Gavėnią naujai atrasti savo pašaukimą į šventumą. Caritas parengtame Gavėnios kalendoriuje kiekvienai dienai siūloma mintis, padedanti pripildyti meile dabarties akimirkas.

Pirmąją kovo savaitę Lietuvos Caritas taip pat kviečia prisidėti prie paramos Ukrainos vaikams. Tęstinė paramos Ukrainos vaikams iniciatyva vykdoma jau trečius metus.

Pirmasis gavėnios sekmadienis buvo skirtas taip pat maldai už lietuvius pasaulyje. LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir LVK delegatas lietuviams katalikams užsienyje prel. Edmundas Putrimas paskelbė laišką švenčiant Maldos dieną už lietuvius pasaulyje. Ganytojai primena artėjančią Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio sukaktį: Nepriklausomybės atkūrimas paskatino kiekvieną, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, permąstyti santykį su Tėvyne. Pažymima, kad šiemet LR Seimas paskelbė Ateitininkų metus: ši organizacija ypač prisidėjo prie lietuvybės išsaugojimo išeivijoje; su padėka minimos ir kitos lietuvius vienijančios, bendruomeniškumą stiprinančios organizacijos. Laiškas baigiamas šv. Jono Pauliaus II linkėjimu, kuriuo Lietuvos ateitis pavedama Marijai. Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero prašoma užtarti, kad „įsišaknijęs širdyje Dievo žodis būtų gyvenimo šviesa ir padėtų ugdyti lietuvių tautą ateičiai“, puoselėjant laisvę. Į visuotinės maldos kreipinius įtraukti pasaulio lietuvių bendruomenių maldavimai, tarp jų iš Punsko – Seinų krašto, Australijos, Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos, Pietų Amerikos, Islandijos.

Gavėnios išvakarėse „Bernardinai.ltׅ“ dienraštyje paskelbta apie internete įkeltus lietuviškus Valandų liturgijos tekstus. Šio interneto projekto dvasinis globėjas arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių atranda šį maldos būdą: kasdien besimeldžiančių Valandų liturgijos skaitiniais, jau nuo lapkričio pasiekiamais internetu, yra daugiau kaip pusė tūkstančio. Straipsnyje rašoma ir apie programuotojams tekusius sunkumus įgyvendinant šį projektą. Programuotojas Rūtenis Pikšrys taip pat pabrėžia Valandų liturgijos svarbą asmeninio tobulėjimo kelyje – besimeldžiančius brevijoriaus malda jis vadina „dvasios aristokratais“.

Įžengus į Gavėnią pravartu dar kartą atsiversti vasario „Artumos“ numerį ir pasitikrinti savo įsivaizduojamą Bažnyčios sampratą. Jau viršelyje retoriniu klausimu provokuojamas mūsų lūkesčių brandumas: „Atėjote į Bažnyčią ieškoti sveikųjų? – Ne ten atėjote“. Saulena Žiugždaitė rašo apie Bažnyčios bendrystę ir ja grindžiamą Dievo liudijimą. Ji čia pat įspėja: bendrystės stoka visiškai iškraipo Bažnyčios prigimtį, sudarko jos esmę.

Šeštadienį Lietuvos šeimos centrai šventė 30 metų veiklos jubiliejų. Metinė šeimos centrų darbuotojų ir savanorių konferencija šiemet surengta Panevėžyje. Po Mišių Kristaus Karaliaus katedroje ir bendrų pietų netoliese esančioje K. Paltaroko gimnazijoje konferencijos darbas vyko Panevėžio bendruomenių rūmų Kultūros centre. Konferencijos temą „Žmogaus troškimai ir ribos“ pranešėjai atskleidė skirtingais požiūriais: kalbėjo biblistas kun. Algirdas Akelaitis, antropologas  Saulius Matulevičius; klausimui „Ar krikščionybė gali būti progreso vedliu?“ įžvalgų pasiūlė prof. Paulius Subačius.

Kauno arkivyskupija praneša apie atnaujintą susitikimų ciklą „Kunigai kavinėse“. Šie neformalūs susitikimai organizuojami drauge su „Artumos“ žurnalu ir „Kauno diena“. Ketvirtadienį Kauno senamiesčio kavinėje „Galeria Urbana“ vos tilpo gausiai susirinkusieji aptarti klausimų: „Ar Bažnyčia yra ne/turtinga?“ Susitikimą vedė paskirtasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir mėnraščio „Artuma“ redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas. Vakaro metu kalbėta ir apie nematerialųjį Bažnyčios turtą, siūlomą visuomenei: bendrystę, šeimyniškumą, ugdomąjį darbą. Svarstyta taip pat Švč. Sakramento bažnyčią kaip susitikimų vietą tęsiant joje pradėtą kultūrinę veiklą ir dialogą su visuomene.

LRT laidų cikle „Prisikėlimo liudytojai pasakojama apie mūsų tikėjimo kankinius ir šviesuolius. Praėjusį sekmadienį rodytas aštuntasis šio ciklo pasakojimas, skirtas Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei. Sausį LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ pasakota apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Šias laidas galima rasti LRT mediatekoje.

Laikraštyje „XXI amžius“ skiltyje „Istorija ir dabartis“ tarp minėtinų sukakčių primenama kun. Virgilijaus Jaugelio, pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvio ir tikinčiųjų teisių gynėjo, auka paženklinto neilgo žemiškojo gyvenimo santrauka.

Rengiantis šventojo Kazimiero minėjimui sekmadienį Vilniaus Kalvarijose surengtas Šv. Kazimiero maldos žygis „Už skaistumą“. Jame buvo kviečiami dalyvauti visi, kuriems rūpi skaistumas: jaunimas, kunigai, pašvęstieji broliai ir seserys, taip pat šeimos.

2020 kovo 01, 12:37