Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus kalba seserims Kauno katedroje 2018 09 23 Popiežius Pranciškus kalba seserims Kauno katedroje 2018 09 23  (Vatican Media)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (vasario 9)

Pirmąjį vasario sekmadienį šventėme Kristaus Paaukojimo šventę, taip pat minėjome Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingoms Mišioms vadovavo vysk. Linas Vodpjanovas OFM. Beje, jis yra ir LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas. Pranciškonas vyskupas homilijoje ragino „ieškoti atviros ir Dievui tarnaujančios širdies, neieškoti savo teisių, atrasti Dievą brolio ar sesers veide“. Jis taip pat priminė Pašvęstojo gyvenimo dienos išvakarėse popiežiaus Pranciškaus išsakytą persergėjimą vengti „skundų litanijų, nukreiptų prieš brolius ir seseris, bendruomenes, Bažnyčią ir pasaulį“. Po Mišių šventė tęsėsi agape ir Naujamiesčio Galerijos teatro pjese „Kalvio pasaka“.

Vilkaviškio vyskupijoje Pašvęstojo gyvenimo dieną surengta konferencija Marijampolės pastoraciniame centre. Į šventę susirinko įvairių kongregacijų vienuoliai, broliai ir seserys, tretininkai, pašvęstųjų našlių luomo atstovės. Konferenciją vedęs jėzuitas t. Aldonas Gudaitis SJ kvietė gyventi džiaugsmu, kylančiu iš susitikimo su Jėzumi. Jis drauge įspėjo, kad vienas pavojų, tykančių atimti pašvęstojo gyvenimo džiaugsmą, yra savirealizacijos siekimas, užmirštant skelbti Jėzų. Šventės viršūnė buvo Mišios Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje jas koncelebravo vyskupai Rimantas Norvila ir Juozapas Žemaitis MIC ir būrys kunigų. Homiliją sakė prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, ilgametis Šv. Pranciškaus trečiojo pasauliečių ordino narys. Po Mišių Pastoraciniame centre vykusioje agapėje vyko ir tradicinė „maldos loterija“: pašvęstieji išsitraukė lapelius su vyskupijos kunigų vardais, už juos įsipareigodami melstis per visus metus.

Kauno arkikatedroje žvakių šviesomis nušviestą Kristaus Paaukojimo šventę taip pat praturtino Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas. Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius sakė: „Esame Dievo tauta, kuri su uždegtais tikėjimo, vilties ir meilės žibintais laukiame sugrįžtančio Kristaus, gyvename viltimi ir budime, taip pat ir dėl kitų, kad Viešpats įeitų ir nušviestų visų gyvenimą“. Atnašų procesijoje seserys vienuolės dovanojo ir savo įsipareigojimą asmeniškai melstis už arkivyskupijos dvasininkus.

Vilniuje Pašvęstojo gyvenimo šventė vyko praėjusį šeštadienį. Dėkota Dievui už pašaukimo malonę ir tarpusavio bendrystę. Tęsiama tradicija traukti paveikslėlius su arkivyskupijos kunigų vardais ir įsipareigoti metams malda lydėti konkretų kunigą. Šiemet pašvęstieji buvo kviečiami ne tik melstis už tą kunigą, bet taip pat kurti žmogišką, palaikantį santykį, atverti savo bendruomenių duris. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ kalbėjo apie poreikį kasdien stiprintis Dievo žodžiu. Ganytojas paliudijo gyvenimo kelyje brendusį santykį su Šventuoju Raštu, ypač per rekolekcijas, vėliau per kalinimo patirtis. „Kad sektume Kristų, negana vienkartinio pasiryžimo, reikia kasdieną girdėti jo kvietimą. Mums reikia Dievo žodžio: turime jį girdėti tarp daugybės kiekvieną dieną skambančių kitų žodžių. Leiskime Jėzui kalbėti visose savo gyvenimo situacijose“, – ragino kardinolas, be kita ko pasidžiaugęs ir galimybe skaityti Bibliją išmaniajame telefone.

Kun. Vytenis Vaškelis, apmąstydamas Kristaus Paaukojimo slėpinį kviečia plačiau suvokti ir pašvęstojo gyvenimo pašaukimą. Nėra nė vieno žmogaus be jam Dievo numatyto pašaukimo. Kristaus paskelbti Palaiminimai skirti visiems, todėl visi kviečiami siekti šventumo,– ragina kunigas.

Viešpaties paaukojimo šventė ypač brangi ir „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenei. Šia proga Lietuvoje veikiančios bendruomenės tradiciškai susiburia į metinį šventinį susitikimą. Šiais metais „Tikėjimo ir šviesos“ metinė šventė vyko Telšiuose, joje dalyvavo apie du šimtus bendruomenei priklausančių tėvų, bičiulių ir draugų. Mišias Telšių katedroje aukojo kard. Audrys J. Bačkis ir bendruomenių kapelionai. Seminarijos salėje br. Ramūnas Mizgiris OFM vedė mokymą, vyko agapė, pantomima, liudijimai. Kaip visada šventės dalyviai nepamiršo pasveikinti bendruomenę globojantį kardinolą gimtadienio proga. „Tikėjimas ir šviesa“ yra krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su įgimta proto negalia, jų tėvai ir draugai, dažniausia jaunimas. Lietuvoje pirma „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė susikūrė 1991 m. Vilniuje po Jeano Vanier apsilankymo. Dabar Lietuvoje yra vienuolika „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių: keturios Vilniuje, dvi Kaune, po vieną Kretingoje, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir besikurianti Panevėžyje.

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijoje atidarytas Šv. Augustino religijos studijų centras. Parapijos feisbuko juostoje džiaugiamasi pirmąja centre vykusia paskaita, gausiu klausytojų būriu, dėkojama lektoriui teologui diak. Benui Ulevičiui.

Šiaulių vyskupijos svetainėje pranešama apie Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijinių vaikų globos namų įkūrimo 20 m. sukaktį. Ši parapijos iniciatyva prieš du dešimtmečius kilo uždarius valstybinius Pakruojo vaikų globos namus. Minint gražią sukaktį Pamūšio Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Mišias aukojo vysk. Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Pakruojo dekanas ir globos namų vadovas kun. Remigijus Čekavičius, taip pat vienas pirmųjų šių globos namų auklėtinių, Šiaulių katedros vikaras kun. Raimundas Šnapštys.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie kun. Sauliaus Kalvaičio pagerbimą Utenos krašto garbės piliečio vardu. Šis kunigas jau antrą dešimtmetį rūpinasi nepriteklių ir priklausomybių varginamais žmonėmis, yra įkūręs krizių centrą „Angelų pieva“, vadovauja labdaros valgyklai.

Irena Petraitienė rašė apie apaštališkojo vizitatoriaus Achille Ratti, būsimojo popiežiaus Pijaus XI lankymąsi Lietuvos laikinojoje sostinėje – tai įvyko prieš 100 metų paskutinėmis sausio dienomis. Vėliau Pijus XI susitikdamas su lietuviais prisimindavo lankymąsi Kaune ir pranašiškai sakė: „Esu pirmasis popiežius, kuris asmeniškai lankėsi Lietuvoje. Tikėkimės, kad nebūsiu paskutinis“.

Kastantas Lukėnas

2020 vasario 09, 12:15