Paieška

Vatican News
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (vasario 22)

Ši savaitė iš anksto žadėjo įdomių susitikimų bei renginių Vilniaus knygų mugėje, o trečiadienį padovanojo tai, kas, ypač Kauno arkivyskupijos tikintiesiems, tapo laukta malonia staigmena, o pačiam paskirtajam Kauno arkivyskupui – reikliu dvasinio nuotykio etapu.

Savaitė prasidėjo sekmadienį švęsta Valstybės atkūrimo švente. Vasario 16 ąją Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė kiekvieno žmogaus atsakomybę kuriant valstybę. Jis priminė, kad kiekvienas krikščionis nuo krikšto momento turi dvigubą pilietybę, turi ir teises, ir pareigas tiek dangiškojoje, tiek žemiškojoje tėvynėje. Gyvenimas Dangumi prasideda jau čia, tarp mūsų, kaskart, kai pasirenkame elgtis taip, kaip mūsų situacijoje pasielgtų Jėzus. Savo kasdieniais sprendimais ir veiksmais kurkime visuomenę, kurioje vis labiau išgyvensime dangiškosios tėvynės džiaugsmą ir patirsime tikruosius laisvės vaisius, – kvietė ganytojas.

Vyskupas Algirdas Jurevičius Vasario 16-osios sekmadienį Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje kalbėjo apie laisvės troškimo svarbą iliustruodamas istoriniais pavyzdžiais ir tremtinių liudijimu. Jis be kita ko pabrėžė šv. Jono Pauliaus II vaidmenį, nulėmusį komunistinės sistemos griūtį, jo mokymą apie žmogaus orumą ir vidinę laisvę, Ganytojas taip pat priminė, kad šiuos metus LR Seimas paskelbė Šv. Jono Pauliaus II metais.

„Bernardinai.lt“ dienraščio redaktorius Simonas Bendžius buvo tarp pirmųjų, išgirdusių žinią apie vys. Kęstučio Kėvalo paskyrimą Kauno arkivyskupu. Mat jis buvo pakviestas dalyvauti įprastinėje arkivyskupijos kunigų konferencijoje, kurios programa intriguojančiai pasikeitė, 13 valandą (Vatikano laiku vidudienį) į salę įžengus apaštališkajam nuncijui su paskirtuoju metropolitu. Redaktorius čia pat pasinaudojo proga pakalbinti paskirtąjį ganytoją: kaip jis atrado Žemaitiją, ką per trejus metus pavyko nuveikti Telšių vyskupijoje ir apie iššūkius būsimoje tarnystėje Kaune. Telšių vyskupas gėrisi žemaičių maldingumo tradicijomis ir bažnytinių bendruomenių integraliu dalyvavimu miestų bei miestelių visuomeniniame gyvenime. Artimiausiais mėnesiais ganytojui teks iššūkis darbuotis dviejose vyskupijose, tačiau Telšiams teks skirti daugiau dėmesio, tęsti ten pradėtus darbus. Pasak jo, vasarą jau „ir kūnu, ir siela“ teks persikelti į Kauną.

Kauno arkivyskupijos svetainėje skelbiamas paskirtojo arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodis kunigams. Skelbiama ir numatyta jo ingreso data Kauno arkikatedroje antrąją Velykų dieną. Iki ingreso arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi lieka vysk. Algirdas Jurevičius.

Trečiadienį Kauno kunigų seminarijoje atidengta atminimo lenta, pažyminti prieš šimtą metų šioje seminarijoje apsilankiusį arkivyskupą Achille Ratti, vėliau išrinktą Romos vyskupu ir pasirinkusį Pijaus XI vardą. Šimtmečio sukakties proga Kauno seminariją aplankė dabartinis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič. Jis aukojo Mišias seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje ir homilijoje kalbėjo apie Pijaus XI padėtus Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo pamatus. Nuncijus taip pat pasidalijo dvasininkams ir seminaristams skirtomis įžvalgomis, ragindamas vadovautis evangelinio radikalumo logika: „Negalime išduoti šventos Dievo tautos, kuri tikisi šventų ganytojų <...> Nebijokime įžadų nei kunigiškojo gyvenimo reikalavimų“, – kvietė nuncijus.

Knygų mugėje jau ne pirmus metus tęsiama „Bažnyčios kronikos fondo“ iniciatyva – į vieną erdvę buriasi krikščioniškosios leidyklos ir žiniasklaidos priemonės. Šiemet šios svetainės interjeras pritaikytas ne tik leidiniams eksponuoti, bet taip pat asmeniniams pokalbiams bei susitikimams. Užrašas „Turiu tau laiko“ žymėjo galimybę susitikti su kunigu, broliu vienuoliu ar sese vienuole ir pasikalbėti rūpimais tikėjimo ar gyvenimo klausimais. Katalikiškų leidinių pristatymus bei diskusijas be minėto „Bažnyčios kronikos fondo“ vienijamos leidėjų grupės rengė taip pat „Katalikų pasaulio leidiniai“  „Magnificat leidiniai“ ir kelios kitos leidyklos. „Bernardinai.lt“ dienraštyje buvo iš anksto skelbiamos pristatomų leidinių ištraukos, tai taip pat padėjo atsirinkti norimą temą renginių pasiūlos margumyne.

Laikraštyje „XXI amžius“ aprašomas praėjusį šeštadienį vykęs Palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos hospiso vaikų skyriaus atidarymas. Mišių koncelebracijai Šv. Teresės bažnyčioje vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič. Po Mišių naujai atidarytą hospiso vaikų skyrių pašventino kard. Audrys J. Bačkis. Renginyje dalyvavusi Diana Nausėdienė pasakė kalbą, po to LR Prezidento ir savo vardu įteikė hospiso bendruomenei tautinę ir istorinę vėliavas.

Pirmojo vaikų hospiso įkūrimo proga pokalbis su hospiso įkūrėja ses. Michaela Rak ZSJM skelbiamas ir „Bernardinai.lt“ dienraštyje.

Kauno Rotušėje buvo  pagerbti žmonės, pasižymėję gerais darbais, savanoryste, visuomenine veikla. Tarp apdovanotųjų nemažai aktyvių krikščioniškosios bendruomenės narių: Už sielovadinę veiklą apdovanota Lina Jakelė – ji viena iš klinikinės sielovados pradininkių. Moksleivis Žilvinas Miežis aktyviai talkina Kristaus Prisikėlimo parapijos sriubos valgykloje. Ses. Fausta Palaimaitė SF darbuojasi Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje. Kunigas Kęstutis Rugevičius apdovanotas už pagalbą socialinėje atskirtyje atsidūrusiems žmonėms. Už visuomeninę veiklą apdovanotas taip pat Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Apdovanotųjų vardu žodį tarusi ses. Fausta Palaimaitė kvietė „užkrėsti kitus gerumu“.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko pašaukimų savaitgalis. Jo programą vedė seminarijos vadovai bei klierikai, dalyviai taip pat klausėsi kardinolo Audrio J. Bačkio  liudijimo apie savo pašaukimą.

„Laikraštis Valsčius“ rašė apie tebegyvuojantį kalėdojimo paprotį: Griškabūdžio parapijos klebonas kun. Vytautas Mazirskas, lankantis taip pat Barzdų parapiją, neabejoja kalėdojimo reikalingumu. Pasak jo, didžioji dalis parapijiečių džiaugiasi kunigo apsilankymu jų namuose.

Kastantas Lukėnas

2020 vasario 22, 13:55