Paieška

Vatican News
2018.12.05 Bibbia con candela

Savaitės Lietuvoje apžvalga (vasario 1)

Savaitę pradėjome pirmą kartą švęsdami Dievo Žodžio sekmadienį. Ta proga bažnyčiose buvo paskelbtas vyskupų laiškas, procesijos būdu pagerbta Evangelijų knyga. Daug kur pamaldos praturtintos ypatingais bibliniais akcentais, ištisai skaitytos Evangelijų ištraukos, laimintos tikinčiųjų atsineštos Šventojo Rašto knygos. Vilkaviškio vyskupijos svetainėje dalijamasi patirtimi, drauge idėjomis, kaip galima organizuoti Dievo Žodžio šventę.

Alytaus Šv. Kazimiero parapijoje šventės išvakarėse buvo bendrai skaitomas ir nagrinėjamas popiežiaus Pranciškaus laiškas apie Dievo Žodžio sekmadienio įvedimą. Sekmadienį per Mišias perskaičius Lietuvos vyskupų laišką trys pasauliečiai liudijo apie kasdienio Šv. Rašto skaitymo svarbą gyvenimo ir tikėjimo kelyje. Po pamaldų parapijiečiai drauge žiūrėjo dokumentinius filmus Biblijos temomis, vyko diskusija apie Šventojo Rašto vietą gyvenime. Dievo žodžio sekmadienis taip pat buvo proga padėkoti parapijiečiams, skaitantiems Mišių skaitinius, įvairiais būdais tarnaujantiems skleidžiant Dievo žodį, vadovaujantiems maldos grupėms.

Garliavos Švč. Trejybės parapijoje Dievo Žodžio sekmadienis sutapo su besirengiančių Sutvirtinimo sakramentui jaunuolių Alfa kurso užbaigimo susitikimu. Po Mišių pasirengimo grupės jaunuoliai vaidinimais pristatė Šv. Rašto epizodus.

Kauno Kristaus prisikėlimo parapija taip pat dalijasi vaizdais ir įspūdžiais po Dievo Žodžio šventės. Homilijoje diakonas Benas Ulevičius pasidalijo savo patirtimi, kaip sielą nuo jaunystės maitina Dievo žodžio gyvybė, kaip svarbu skaityti Šventąjį Raštą ne tik individualiai, bet ir bendruomeniškai.

Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija skelbia apie iniciatyvą, kilusią atšventus Dievo Žodžio sekmadienį: parapijoje pradės veiklą nauja Šv. Rašto grupelė.

Dievo Žodžio sekmadienį Romoje vyko kardinolo Sigito Tamkevičiaus iškilmingas ingresas į jo globai skirtą Šv. Angelės Meriči bažnyčią. Homilijoje jis paliudijo Dievo žodžio svarbą savo gyvenime, paminėdamas du išgyvenimus: pirmą kartą pradėjus noviciatą Jėzaus Draugijoje per didžiąsias rekolekcijas, o antrą kartą KGB kalėjime. „Niūrioje kameroje Švento Rašto mintys apie mumis besirūpinantį dangaus Tėvą buvo tarsi šviesos spinduliai, nušvietę ne tik kamerą, bet ir kalinio širdies kerteles“, – liudijo kardinolas.

Dievo žodžiui buvo skirta ir „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės Kaune surengta Atsinaujinimo diena. Konferencijas vedęs br. Gediminas Numgaudis OFM taip pat paliudijo sovietmečio patirtį, kai per areštą ir bado streiką Dievas jam atskleidė savo Žodį kaip Gyvenimo duoną. Atsinaujinimo dienoje homiliją sakęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Dievo žodžio veikimą palygino su Mišių metu vykstančiu Perkeitimu: taip ir Dievo žodis turi keisti ir pašventinti mūsų darbus bei kasdienybę.

Atsinaujinimo dienos vaizdo įrašus, taip pat kitų įrašų Biblijos temomis galima rasti Kauno arkivyskupijos svetainėje. Tarp naujausių įrašų – lietuviškai įgarsinta amerikiečio vyskupo Roberto Barrono paskaita „Kaip „neužrakinti“ Biblijos istoriniame laike“.

Pirmadienį Marijampolėje švęsta pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui diena, drauge vyko Pal. Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai pirmiausia rinkosi miesto teatre. Marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo T. Andrzej Pakula MIC sveikinimo laiške pažymima, kad šiemet kongregacija švenčia savo ištakų 350-ies metų jubiliejų, o vienuolijos gyvavimą laidavo jos atnaujintojo pal. Jurgio pastangos. Konferenciją vedė marijonų vyresnysis Lietuvoje kun. Kęstutis Brilius MIC. Aptardamas šiandienį tarnavimą Dievui ir Bažnyčiai kunigas marijonas kvietė atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimą skaityti ir apmąstyti Šventąjį Raštą, padedantį suvokti Dievo valią gyvenime. Švč. M. Marijos Vargdienių seserų vyresnioji ses. Viktorija Plečkaitytė MVS dalijosi seserų atsiminimais, kaip nuo 1970 m. buvo slapta švenčiama Palaimintojo gimimo dangui diena. Po to Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje buvo švenčiamos Mišios, koncelebravo 9 vyskupai ir būrys kunigų. Homilijoje vysk. Jonas Ivanauskas kvietė branginti ir išgirsti Dievo žodį, palaimintojo Jurgio pavyzdžiu rikiuotis ir aukotis bendram darbui Bažnyčioje. Po Mišių vykusioje katechezėje ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS atskleidė Palaimintojo santykį su Šventuoju Raštu, kvietė jį skaityti ir leistis kalbinamam Dievo žodžio.

Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ pakalbino Priekulės Šv. Antano bažnyčios kleboną kan. Viktorą Ačą, minintį amžiaus keturiasdešimtmečio ir 15 metų kunigiškosios tarnystės sukaktį. Italijoje studijavęs dvasininkas Telšių vyskupijoje ėjo įvairias pareigas, teko būti ir seminarijos rektoriumi, vėliau pats pasiprašė paskyrimo dirbti parapijoje. Jis džiaugiasi, kad organizacinį darbą vis labiau perima parapijos savanoriai, vis daugiau parapijiečių nori pagilinti tikėjimo žinias, sąmoningai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Klebonas svajoja apie parapijos namų statybą, nes į klebonijos patalpas nebesutelpa maldos grupės ir besiruošiantieji sakramentams. Nors nenutylimi ir liūdnesni tikrovės aspektai, straipsnyje vyrauja dėkingumo ir vilties nuotaika.

Prienų ir Birštono krašto laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ kun. Arūnas Simonavičius supažindina su liturginiais rūbais ir moko išskaityti jų prasmę.

„Utenos apskrities žinios“ praneša, kad nuspręsta Utenos krašto garbės piliečių vardus suteikti kun. Sauliui Kalvaičiui ir odontologui Kazimierui Preikšai.

Šeštadienį Vilniuje surengta pašvęstojo gyvenimo šventė. Visi tikintieji buvo kviečiami į Vilniaus arkikatedrą dalyvauti adoracijoje ir Mišiose drauge su pašvęstaisiais.

Kastantas Lukėnas

2020 vasario 01, 11:45