Paieška

Vatican News
MIDEAST ISRAEL PALESTINIAN

Mirė Vytautas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos garbės kanauninkas

A†A kunigas Vytautas Vaičiūnas (1930 – 1988 – 2020). Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija: miręs kunigas pašarvotas Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šventosios Mišios už mirusį dvasininką bus aukojamos kovo 2 d. 12 val. Po jų kan. Vytautas Vaičiūnas bus palaidotas bažnyčios šventoriuje.

2020 m. vasario 29 d. eidamas 90-uosius metus mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas, garbės kanauninkas Vytautas Vaičiūnas.

Kun. V. Vaičiūnas gimė 1930 m. kovo 9 d. Tupikų kaime, Žvirgždaičių parapijoje, anuometinėje Šakių apskrityje.

Mokėsi 1937–1940 m. Žvirgždaičių pradinėje mokykloje, 1940–1947 m. –  Vytėnų gimnazijoje.

Toliau studijavo 1961–1966 m. Kauno politechnikume, 1966–1972 – Kauno politechnikos institute.

1983 m., gavęs bažnytinės vyresnybės pritarimą, pradėjo rengtis kunigystei, penkerius metus neakivaizdžiai studijavo filosofiją ir teologiją.

1988 m. rugsėjo 20 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Vytautas Vaičiūnas darbavosi šiose pareigose:

nuo 1989 m. balandžio 29 d. – Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos vikaras;

nuo 1989 m. gegužės 26 d. – Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas;

nuo 1994 m. gegužės 29 d. – Vištyčio Švč. Trejybės parapijos klebonas;

nuo 1997 m. balandžio 1 d. – Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas;

nuo 2013 m. birželio 13 d. – Šlienavos parapijos altarista.

2001 m. rugpjūčio 28 d. buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Kapitulos garbės kanauninku.

Kunigas Vytautas Vaičiūnas buvo labai pareigingas, Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei atsidavęs dvasininkas.

Prieš tapdamas kunigu ypatingai daug prisidėjo prie pogrindžio literatūros tiražavimo, platinimo bei techninių priemonių spaudinių dauginimui organizavimo.

Dirbdamas Krikštonių parapijos klebonu pelnė ypatingą tikinčiųjų palankumą ir vertinimą. Šlienavos parapijoje pats savo triūsu ir aktyvesnių parapijiečių talkinamas daug nuveikė siekdamas atnaujinti bažnyčią bei jos aplinką.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

2020 vasario 29, 12:27