Paieška

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 18)

Savaitė prasidėjo Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiais. Seime Laisvės premijos laureatas kardinolas Sigitas Tamkevičius nusakė kovą už laisvę atmintin įsirėžusiu įvaizdžiu: tuo metu, kai vieni nešė armatūrą ir statė barikadas, kiti „karštai meldėsi, nes visiems buvo aišku, kad mūsų laisvę gali apginti tik Dievas“.

Kardinolas pabrėžė, kad laisvė yra brangi Dievo dovana, kurią reikia branginti ir kasdien ginti. Jis nurodė mūsų visuomenei būdingas negeroves, trukdančias gyventi laisve ir tiesa: tai pyktis, kitų niekinimas bei kaltinimas, siekis pasinaudoti žmonėmis kaip daiktais, iš ankstesnių kartų paveldėtas įprotis savo interesus kelti aukščiau už bendrąjį visuomenės gėrį. Kardinolas baigė kalbą pareikšdamas: „Esu giliai įsitikinęs, kad šiandien malda ne mažiau reikalinga, kaip anuomet prieš 29 metus sausio 13-ąją“.

Arkivyskupas Gintaras Grušas Sausio 13-osios Mišiose Vilniaus arkikatedroje kvietė prisiminti anuomet susivienijusios tautos pažadus Dievui. Dievo stebuklas – laisvė, iškovota be karo,– buvo Jo atsakas į vieningą tautos tikėjimą ir bendrą maldą. O koks mūsų atsakas į šį Dievo stebuklą?– klausė ganytojas.

Kun. Robertas Grigas, anomis lemtingomis dienomis buvęs Seimo rūmuose drauge su jų gynėjais, dalijasi atsiminimais „Bernardinai.lt“ dienraštyje. Jis prisimena ypatingą momentą, kai pavojaus sąlygomis teko teikti bendrą nuodėmių atleidimą. Pasak kunigo, vienas ryškiausių išgyvenimų buvo tai, kaip Seimo posėdžių salėje sėdėję įvairių pažiūrų ir pasaulėžiūrų žmonės tai priėmė: atleidimo formulės visi klausė su pamaldžia pagarba. „Žmogaus prigimtis ribinėmis akimirkomis ilgisi sąlyčio su Dievu, su aukštesne gėrio jėga“,– sakė kunigas.

Šakių  rajone leidžiamas „Laikraštis Valsčius“ paskelbė pokalbį su Gelgaudiškio ir Plokščių klebonu, kun. Arvydu Liepa, kuris anuomet studijavo seminarijoje o sausio 13-osios naktį drauge su keliais klierikais praleido prie parlamento. Pasak jo, tai buvo nepakartojama jausena: viena vertus, protas supranta situacijos pavojingumą. „Bet širdyje – ramybė ir užtikrintumas, kad mes vis tiek niekur nesitrauksim –ir viskas“. Kalbėdamas apie laisvės aukų pagerbimą kunigas be kita ko džiaugiasi šių dienų bendruomeniškumo ir atsakomybės pavyzdžiais. Jis pasakoja apie Gelgaudiškio parapijiečių talką, kai paklausti apie atsidėkojimą žmonės atsakė: „Mes esam parapija ... Argi patys sau turėtume atsidėkoti?“ Kunigas Arvydas Liepa tęsia analogiją: „Aš esu Lietuva. Koks aš esu, tokia ir Lietuva. Jeigu mes keikiam kažką, tai iš esmės keikiam save“. Jis sako: „Ta sausio 13-oji, kuri buvo 1991 metais, nebuvo šventė. Bet dabar švenčiame tos aukos, tos vienybės ir tos meilės rezultatą“.

Šiluvoje kiekvieno mėnesio 13 dieną meldžiamasi už Tėvynę, sausio 13-ąją melstasi už laisvės gynėjus bei didvyrius. Mišių homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius ragino melstis, kad neprarastume laisvės troškimo ir mokėtume už ją dėkoti Dievui. Pasak ganytojo, Sausio 13-osios pergalė buvo ne mūsų, bet Dievo, ši kova buvo laimėta ne jėgos, bet Dvasios galybe.

Laikraštyje „XXI amžius“ gausu medžiagos apie Laisvės gynėjų dienos renginius Vilniuje, taip pat aprašomi minėjimai Ariogalos ir Kazlų Rūdos parapijose.

„Naujojo židinio -Aidų“ aštuntajame numeryje skelbiamas Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės „Laiškas redaktorei“ Rūtai Tumėnaitei, apžvelgiantis praėjusių metų visuomeninių ir bažnytinių įvykių interpretacijas, pavadintas „2019-ieji  – skandalų metai“. Apžvalga nestokoja druskos, tačiau baigiama, pasak autorės, „švelniai optimistine gaida“. Ji džiaugiasi katalikų intelektiniu augimu ir dvasinio ugdymo iniciatyvomis: gausiai lankomais Mažosios akademijos užsiėmimais, Alfa kursais ar ignaciškomis pratybomis.

Socialiniuose tinkluose dalijamasi puikiais įspūdžiais po praėjusį sekmadienį Šiaulių arenoje švęstos šeimų šventės. Nenuostabu, kad daugiausia dėmesio sulaukė filipiniečių kilmės kunigo Leo Patalinghug patarimai šeimoms pristatyti žaisminga kulinarinio šou forma. Vyskupas Rimantas Norvila feisbuko paskyroje pažymi, kad tai buvo drauge evangelizacinė programa: svečias kunigas paprasta kalba, sąmojingai, siedamas pokalbį su maisto gaminimu, drauge perteikė ir svarbiausius tikėjimo dalykus. Lietuvos šeimos centro feisbuko juostoje pateikiama daugiau nuorodų į publikacijas, susitikimus Vilniuje, Telšiuose bei Šiauliuose.

Apie šiuos renginius pranešama taip pat Lietuvos šeimos centro aplinkraštyje (Nr 140). Čia be kita ko rašoma ir apie Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre vykusį knygos pristatymą: joje atmenama daugelio šeimos stiprinimo programų ir socialinių projektų iniciatorė, šviesios atminties gydytoja ir visuomenininkė Marytė Bagdonienė.

Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime pristatytas mokslinis leidinys Opera theologorum Samogitarum (Nr 6), skirtas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos atkūrimo 30 metų sukakčiai. Leidinyje gvildenamos bažnytinės teisės, istorijos, teologijos, pedagogikos temos. Susirinkime taip pat paminėtas su seminarija susijęs prel. dr. Justinas Juodaitis jo 120-ųjų gimimo ir 50-ųjų mirties metinių proga.

Šeštadienį prasidėjo Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Sekmadienį Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre – krikščionių vienybės šventė, kurią organizavo Šiaulių vyskupija, Apaštalų Petro ir Povilo cerkvė, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Jungtinė metodistų bažnyčia, Veikliųjų žmonių bendrija. 

Kastantas Lukėnas

2020 sausio 18, 16:29