Paieška

Vatican News
Vilniaus katedra Vilniaus katedra 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 12)

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie Vilniaus arkikatedroje įsitvirtinančią tradiciją, pažymint šventojo Kazimiero mirties dieną, kiekvieno mėnesio 4 -ąją dieną aukoti Mišias Šv. Kazimiero koplyčioje.

Jau kelis mėnesius vaizduotę intrigavo skelbimai apie atvykstantį į Lietuvą filipiniečių kilmės kunigą, apaštalavimui pasitelkiantį kulinarines žinias, choreografo patirtį ir net sportinius gebėjimus. Lietuvos šeimos centrų atstovai, prieš pusantrų metų dalyvavę Dubline vykusiame Pasauliniame šeimų susitikime, susižavėjo šio kunigo misija kurti kasdienius šeimos santykius „apaštalaujant prie stalo“. Pagaliau intriga tapo tikrove: ketvirtadienį iš JAV atvykęs kunigas Leo Patalinghug prisistatė Lietuvos žurnalistams Vilniuje kavinėje „Mano guru“ spaudos konferencijos forma, pagardinta kunigo-kulinaro gamintu desertu. Penktadienį viešbutyje „Radisson Blu“ surengtas kulinarinis šou poroms „Prieskoniai santuokai“. Čia kai kurie dalyviai taip pat galėjo ne tik matyti, girdėti, bet ir ragauti gyvenimiškų patarimų. Kunigo vizitą organizavusio Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė spaudos konferencijoje pabrėžė, kad šeimos gyvenime reikia kūrybingai ieškoti naujo kasdienybėje.

Gausiausias žiūrovų ir klausytojų būrys kun. Leo laukė sekmadienį Šauliuose vykusioje šeimų šventėje. Tradicinė, jau 19 -oji Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, drauge reikšmingiausias savaitės renginys nacionaliniu mastu, kvietė į Šiaulių areną norinčius švęsti gyvenimą ir atsiliepiančius į Evangelijos pažadą „Aš esu gyvybės duona“. Šis pranešimas rengtas dar iki įvykstant Šeimų šventei. Lūkesčius formavo internete randami kun. Leo Patalinghug veiklos pristatymais ir vaizdo klipais. Jo knygos ir interviu liudija tarptautiniu mastu vykdomą sėkmingą evangelizacinę veiklą, jo paties žodžiais tariant, „po kąsnelį“ pristatant Dievo išganymo planą žmonėms, alkstantiems Gerosios Naujienos. Jo įkurtas tarptautinis judėjimas „Plating Grace“ (laisvai lietuviškai verčiamas „Užstalės malonė“) pabrėžia, kaip svarbu atkovoti daugelio prarastą dalyką – bendravimą prie šeimos stalo.

LRT tyrimų skyrius paskelbė tinklalaidę ir publikaciją, pavadintą „Bažnyčios įtaka slepia jos tarnų verslus“. Ne kartą minimi paslaptingi informacijos šaltiniai ir grėsmingai įsivaizduojama Bažnyčios įtaka publikacijai suteikia negatyvią konotaciją. Tyrimo medžiagoje, tekste ir vaizduose, supainioti keli dalykai: naujasis NVO įstatymas, Bažnyčios vardu įkurtos įmonės ir dvasininkų privačiai vykdoma veikla. Pastaroji tikrai gali kelti abejonių tikintiesiems, taip pat galvos skausmo hierarchams. Toma Bružaitė savo feisbuko komentare rašo nematanti nieko skandalingo, kad Bažnyčia „įveiklina“ savo turtą ir gauna pelną. Pagrindinis klausimas, kam tą pelną panaudoja? Jei socialinei, kultūrinei veiklai, bažnyčių ar kito bendruomenės turto išlaikymui, bažnytinių organizacijų darbuotojų algoms ir pan. – tai viskas tvarkoje. Pasak komentaro autorės, problema atsiranda tada, kai su Bažnyčia siejamų įmonių pelnas nusėda privačių asmenų kišenėse. Kituose geranoriškuose komentaruose taip pat pastebima, kad pačioms bažnytinėms organizacijoms naudinga siekti finansinio skaidrumo, nes tai skatina žmones sąmoningai aukoti ir remti jų veiklą.

O grįžtant prie LRT paskelbto tyrimo, jo pretekstas ir pagrindinė tema, atrodo, yra nepasitenkinimas dėl to, kad religinės bendruomenės, tarp jų ir Caritas gali pretenduoti į viešą finansavimą kaip nevyriausybinės organizacijos, bet pagal „savideklaracijos“ principą neprivalo teikti finansinių ataskaitų. Tačiau tyrimo rengėjai iliustruoja savo idėjas siužetais ir schemomis, nesusijusiomis su NVO problematika. Pavyzdžiui, galima paklausti: kas blogo, jei vėjo jėgainių pelnas panaudojamas sielovados projektams? Sumetus į vieną katilą skaidrios ir abejotinos veiklos pavyzdžius, tyrėjams, deja, neatsirado noro patyrinėti ar bent paminėti vienos iš didžiausių NVO sektoriuje, Caritas organizacijos vykdomų socialinių projektų, jų specifikos ir apimčių.

Kaišiadorių vyskupo kvietimu Lietuvoje lankėsi Šventųjų skelbimo kongregacijoje besidarbuojantis buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius kunigas Zdzisław Kijas OFM conv. Svečias iš Romos aukojo Mišias ir sakė homilijas Kaišiadorių katedroje, Kauno Kristus Prisikėlimo bazilikoje ir Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Jis taip pat pristatė neseniai lietuviškai išleistą savo knygą „Radau perlą“ – knygos pristatymai vyko Vilniuje, Kaune ir Kaišiadoryse. Kaišiadorių katedroje Pal. Teofiliaus koplyčioje vykusiose pamaldose dalyvavo grupė piligrimų iš Klaipėdos. Šv. Pranciškaus Asyžiečio onkologijos centro koplyčiai buvo įteikta pal. Teofiliaus relikvija, pašventinta pal. Teofiliaus ikona. Vysk. Jonas Ivanauskas padėkos žodyje dėkojo kunigui Z. Kijas už didžiulį darbą koordinuojant pal. Teofiliaus beatifikacijos bylą, taip pat už idėjas, padedančias plėsti pal. Teofiliaus gerbimą, siekiant jo kanonizacijos. Vyskupas pabrėžė, kad jo pasiūlymai paskatino katedroje įrengti pal. Teofiliaus koplyčią, rengti reguliarias Marijos radijo transliuojamas sekmadienio pamaldas ir adoraciją.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie Vilniaus arkikatedroje įsitvirtinančią tradiciją, pažymint šventojo Kazimiero mirties dieną, kiekvieno mėnesio 4 -ąją dieną aukoti Mišias Šv. Kazimiero koplyčioje. Arkikatedros administratoriaus kun. Virginijaus Česnulevičiaus kvietimu Mišias aukoja Lietuvoje esančių Šv. Kazimierui dedikuotų bažnyčių klebonai, dalyvauja tų parapijų maldininkai ir choristai. (Be koplyčios Vilniaus arkikatedroje Lietuvoje yra dar 17 šv. Kazimierui dedikuotų bažnyčių.) Pirmąsias šių metų Mišias sausio 4-ąją aukojo vysk. Darius Trijonis. Po Mišių vyskupas pašventino naują votą šventajam Kazimierui. Votą paaukojo rašytoja, filmų kūrėja Ramunė Sakalauskaitė, jį sukūrė juvelyrė Jurgita Erminaitė -Šimkuvienė. Vyskupas Darius Trijonis homilijoje kalbėjo apie šventųjų įvairovę ir kvietė kiekvieną ieškoti ne tik profesinio pašaukimo, bet taip pat rasti savo ypatingą krikščionio pašaukimą – tapti šventuoju.

Kastantas Lukėnas

2020 sausio 12, 12:12