Paieška

Vatican News
Aušros Vartai Aušros Vartai  

Ekumeninė savaitė ir kiti Bažnyčios gyvenimo įvykiai Lietuvoje

Krikščionių vienybės siekis ragina mus nuodugniau apmąstyti savo tapatybę, sąmoningai patvirtinti savo išpažįstamą tikėjimą.

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Šiauliuose pradėtas Krikščionių vienybės švente, kurią organizavo Šiaulių ekumeninė grupė. Ištisą dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre skambėjo maldos, giedojo skirtingų konfesijų bažnyčių šlovinimo grupės, ekumeninė šlovinimo grupė, giesmių kūrėjai ir atlikėjai. Konferencijas apie Bibliją vedė kun. Algirdas Akelaitis. Šventę globojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis drauge su kitų konfesijų bendruomenių vadovais tarė žodį susirinkusiems. Vienybės siekis išreikštas ramybės linkėjimu ir „Tėve mūsų“ malda.

Penktadienį pamaldos už krikščionių vienybę vyko Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo vysk. Darius Trijonis. Giedojo Šventosios Paraskevės ortodoksų parapijos choras.

Šeštadienį ekumeninės pamaldos švęstos Kaune. Šiemet į pamaldas pakvietė broliai ortodoksai Kauno Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai cerkvėje. Ekumeninės pamaldos taip pat švęstos Panevėžio Kristaus karaliaus katedroje.

Mėnraštis „Artuma“ krikščionių vienybės savaitę pažymi straipsniu, kuriame pristatoma Vilniaus evangelikų liuteronų parapija – apie ją pasakoja Vilma Sabutienė, liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio žmona. Pasak jos, bendravimas su kitų tikybų žmonėmis nėra tik „politkorektiškas“ formalumas, bet tikra sielų draugystė. „Nors man brangios kitų tradicijos arba tai, kas jose gera, tačiau nereiškia, kad norėčiau, jog ir mano Bažnyčia tokia būtų“, – sako ji.

Krikščionių vienybės siekis ragina mus nuodugniau apmąstyti savo tapatybę, sąmoningai patvirtinti savo išpažįstamą tikėjimą. Tam labai tinka sausio „Artumoje“ pasirinkta teminė ašis ir provokuojančiai keliamas klausimas: „Kodėl esi (arba nesi) Bažnyčioje“.

Dievo Žodžio sekmadienio proga Lietuvos vyskupai paskelbė laišką, kuriuo primena, kad dera ir išoriniais regimais ženklais paliudyti, kaip brangintinas šis Žodis. „Dievo Žodžio sekmadienį visose mūsų šalies bažnyčiose švenčiama Eucharistija prasideda procesija, kurioje nešama Evangelijų knyga. Atnešta prie altoriaus, ji padedama ant specialaus papuošto pulto kaip regimas ženklas, liudijantis Dievo žodžio svarbą mūsų tikėjimui“, – rašoma laiške.

Kaišiadorių katedroje Dievo Žodžio sekmadienį buvo šventinamos tikinčiųjų atsineštos ar naujai įsigytos Šventojo Rašto knygos.

Dievo Žodžio sekmadienį katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną tema „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“. Konferencijas vedė pranciškonas br. Gediminas Numgaudis OFM ir misionierius iš Belgijos Josehp Bastin, jau kelis dešimtmečius vedantis rekolekcijas bei evangelizacijos programas Lietuvoje ir Latvijoje.

Penktadienį jaunimui skirta programa Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje prasidėjo parapijos tituliniai atlaidai. Šeštadienį buvo švenčiamos padėkos Mišios už šios parapijos sielovadoje besidarbuojančių seserų asumpcionisčių 25-erius tarnystės metus. Mišias šia proga aukojo kardinolas Audrys J. Bačkis.

Praėjusį sekmadienį Telšių katedroje padėkos Mišiomis paminėti vyskupas kankinys Pranciškus Ramanauskas ir jo Abezės lageryje kunigu įšventintas mons. Alfonsas Svarinskas – gimimo 95 m. ir kunigystės 65 m. sukakčių proga.

Vilniaus Tarybos nariai miesto garbės piliečiu išrinko kun. Julių Sasnauską OFM. Šiuo pagerbimu įvertinama jo disidentinė veikla sovietų valdžios metais ginant laisvės idealus. Taip pat pažymimas jo indėlis į kultūrinį Vilniaus gyvenimą, miesto istorijos pasakojimą. Kunigas kiekviena proga skatina jaunimą, miestelėnus ir parapijiečius imtis atsakomybės puoselėjant ir kuriant šiuolaikinį Vilnių.

Pasirodė naujas „Saleziečių žinių“ numeris su metų kalendorium. Kiekvienam mėnesiui siūlomų apmąstymų tema –salezietiška malda. Redakcijos skiltyje rašoma: esame pratę kalbėti apie šv. kun. Joną Bosko kaip pedagogikos, jaunimo ugdymo žinovą. Tačiau jis gali būti ir maldos mokytojas, asmeninio atsivertimo kelio ir artėjimo prie Dievo pavyzdys.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje redaktorė Rosita Garškaitė antraštėje kėlė klausimą „Ar žiniasklaida gali būti krikščioniška?“. Ši publikacija paskelbta penktadienį žiniasklaidos globėjo šv. Pranciškaus Salezo minėjimo proga. Autorė išskiria tris aspektus, būdingus profesionaliai krikščioniškai žiniasklaidai. Pirma, ji pasižymi giliu ir plačiu religinių reikalų išmanymu. Antra, ji rašo ne tik apie sunkumus, bet lydi tikinčiuosius dvasiniame gyvenime, drauge ieško atsakymų į kylančius klausimus. Galiausiai krikščioniška žiniasklaida į pasaulį žvelgia su viltimi, pasak popiežiaus Pranciškaus, ragina rasti Gerąją naujieną, glūdinčią kiekvienos istorijos tikrovėje ir kiekvieno žmogaus veide.

Kastantas Lukėnas

2020 sausio 26, 14:41