Paieška

Šventojo Antano Paduviečio relikvijos aplankė Telšių katedrą

Gruodžio 13–16 dienomis Telšiuose vyko ypatingos iškilmės – lankėsi vienuoliai pranciškonai iš Paduvos, kurie atvežė ypatingą dovaną tikintiesiems – šv. Antano Paduviečio relikvijas.

Gruodžio 13 vakarą relikvijos buvo atgabentos į Telšių kunigų seminarijos koplyčią. Čia aukotos šv. Mišios, meldėsi Telšių vyskupijos pastoracinių centrų vadovai, savanoriai bei seminarijos bendruomenė.

Gruodžio 14 dieną relikvijos iškilmingai perneštos į Telšių vyskupijos Šventojo Antano Paduviečio katedrą. Giedant Šventojo Antano Paduviečio litaniją šv. Antano su Kūdikėliu Jėzumi statulą su šio šventojo relikvijomis nešė keturi seminaristai, relikvijas lydėjo pulkas vaikų ir jaunimo, iš visos Telšių vyskupijos suvažiavę Marijos legiono nariai, kiti piligrimai. Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Tą pačią dieną Telšių vyskupijos Katedroje svečiai vienuoliai vedė dvasines konferencijas, vyko susitaikinimo pamaldos, buvo klausoma išpažinčių. Po vakaro šv. Mišių visą naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią iki trečios valandos nakties tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Gruodžio mėn. 15 dieną, sekmadienį, šv. Mišių liturgijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič, kartu su juo koncelebravo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, nemažas būrys kunigų. Homilijoje nuncijus sakė, kad dviejų tūkstančių metų Bažnyčios istorijoje Dievas davė pasauliui daug asmenybių, kurios buvo jam atsidavusios ir tapo švento gyvenimo pavyzdžiais. Šv. Antanas Paduvietis yra vienas iš labiausiai žinomų Bažnyčios šventųjų, tikra „žvaigždė” Dievo šventųjų tarpe. Todėl melskime šį šventąjį, šios Katedros globėją, kad užtartų mus ir mūsų šeimas ir ypatingai prašykime naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę, sakė nuncijus.

Homilijoje buvo priminta, kad po septynerių metų sukaks 100 metų nuo Telšių vyskupijos įkūrimo. Tad atėjo metas kiekvienam įdėti savo indėlį palaikant vietos Bažnyčią. O tai galima daryti kiekvieną gyvenimo dieną maldomis ir meilės darbais, aukojant savo gyvenimus Dievui ir tarnaujant broliams ir seserims čia ir dabar, ten, kur gyvename ir dirbame, su džiaugsmu pasitikėdami Dievo pažadu, kaip tai darė šv. Jonas Krikštytojas ir šv. Antanas Paduvietis.

Sekmadienį iki vėlyvo vakaro tikintieji turėjo galimybę pasimelsti prie šv. Antano Paduviečio relikvijų, o gruodžio 16 d. rytą buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pasimeldus prie relikvijų ir jomis palaiminus tikinčiuosius, jos buvo išlydėtos tolimesnei kelionei po Telšių ir kitas vyskupijas Lietuvoje. Iki gruodžio 19 d. relikvijos aplankė Plungę, Rietavą, Kretingą ir Klaipėdą. Gruodžio 20-ąją prie šv. Antano relikvijų galima melstis Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, gruodžio 21 d. relikvijos bus Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, o gruodžio 22–23 d. – Kauno katedroje.

(pagal pranešimus iš Telšių vyskupijos)

2019 gruodžio 19, 17:55