Paieška

Ekumeninis Šv. Kalėdų sveikinimas ir kvietimas maldai už vienybę

Pasaulinės Bažnyčių Tarybos kalėdiniame sveikinime jos generalinio sekretoriaus Olavo Fyksės ir kitų lūpomis primenama sąsaja, kurią evangelistas Jonas nubrėžė tarp Jėzaus gimimo, šviesos ir gyvenimo. Jonas apie Jėzaus gimimą kalba kaip apie Dievo rūpestį mumis ir mūsų pasauliu.

Šia prasme šv. Kalėdų žinia yra „kiekvienam ir apie viską“, nes ji kelia džiaugsmą, kita vertus, leidžia suprasti mūsų trūkumus, mūsų nepakankamą rūpestį vienas kitu ir mūsų bendrais namais – pasauliu. 

„Įsikūnijimas – Dievo tapimas kūnu, žmogumi, sukurtojo pasaulio dalimi – yra nuostabusis Kalėdų slėpinys. Šis slėpinys atkreipia mūsų dėmesį į tai, jog Dievas myli ne vien žmones, bet ir visą kūriniją, kuriai mes kaip žmonės priklausome“, – sakoma Pasaulinės Bažnyčių Tarybos video žinioje. – „Dėl pasaulio ateities Kalėdų prasmė yra žinia mums visiems: Kristaus meilė skatina mus rūpintis Dievo kūrinija. Mes esame čia, kad būtume Kristaus buvimo, Jo gyvenimo ir šviesos ženklai“.

2020 metų ekumeninės maldos už krikščionių vienybę

Pasaulinė Bažnyčių taryba yra ekumeninė organizacija, kuriai priklauso per 350 ortodoksų, anglikonų, protestantų Bažnyčių ir bendruomenių iš visų penkių kontinentų. Ji rengia daug ekumeninių iniciatyvų su Romos katalikų Bažnyčia. Viena iš tokių – maldos už krikščionių vienybę savaitė, kuri paprastai minima sausio 18–25 dienomis. 

Šiai savaitei yra parengiama skaitinių, maldų, trumpų mąstymų ir giesmių knygutė, kurią kartu skelbia Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir tvarkos skyrius. Knygelės turinys taip pat parengiamas ekumeniškai: šiais metais tai padarė Maltos krikščionys. Nors Maltoje daugiausia katalikų, tačiau čia taip pat gyvuoja įvairios ortodoksų, anglikonų, protestantų Bažnyčios, parapijos ar bendruomenės. Kai kurių atsiradimas susijęs su Bizantijos, ispanų, germanų, prancūzų ir britų valdymo periodais, kitos atsirado dėl šiandieninių migracijų.

2020 metų ekumeninės  maldos už krikščionių vienybę savaitės knygelė buvo išsiųsta katalikų vyskupų konferencijoms ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos narėms, kad jos galėtų jas pritaikyti savo situacijai ir tinkamai pasirengti. Knygelės vertimai penkiomis kalbomis lengvai pasiekiami Pasaulinės Bažnyčių tarybos ir Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos interneto svetainėse. Pastarojoje taip pat pridedamas vertimas arabų kalba. 

Galima pridurti, jog Pasaulinės Bažnyčių Tarybos sekretorius Olavas Fyksė daug kartų lankėsi Romoje, susitiko su popiežiumi Pranciškumi, Krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kurtu Kochu ir kitais Šventojo Sosto pareigūnais, dalyvavo ekumeniniuose arba ekumeninėms temoms skirtuose renginiuose. Paskutinį kartą jis dalyvavo šio gruodžio viduryje Popiežiškajame šv. Tomo Akviniečio universitete surengtoje konferencijoje, skirtoje šv. Jono Pauliaus II 1995 metų enciklikqi apie ekumenizmą „Ut unum sint“. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 28, 16:07