Paieška

Vatican News
Šiluva Šiluva 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugsėjo 15)

Visą savaitę Šiluvoje buvo švenčiami Didieji Švč. M. Marijos gimimo atlaidai. Prasidėję sekmadienį, rugsėjo 8-ąją švęsta Marijos gimimo iškilme, rugsėjo 15-ąją atlaidai baigėsi tradicine malda už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius.

Rugsėjo 8-ąją su piligrimų jūra sakraliojoje Šiluvos aikštėje prieš vidudienį buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Jis pasitiktas per visą naktį Bazilikoje vykusia vigilija, o nuo pat ryto iš pačių įvairiausių kampelių Lietuvos keliai vedė į Šiluvą.

Šilines šį sekmadienį drauge šventė ir kitų kraštų – Slovakijos, Lenkijos – piligrimai. Kartu su švenčiančia Lietuva Šiluvoje Marijos Gimimą šventė ir čia apsilankęs Šventojo Sosto atstovas, naujasis apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius. Apaštalinis nuncijus vadovavo iškilmingai Eucharistijai ir pasakė homiliją, ragindamas būti žmonėmis, per kuriuos į pasaulį ateina Evangelija, būti Kristaus liudytojais savo gyvenimu; būti šeimyniškumo, pagarbos, tiesos ir sąžinės žmonėmis; būti tais, kurie palaiko Dievo buvimą kitų žmonių gyvenime ir pažinti Dievo didybę savo menkume, būti duona kitiems dalijantis iš savo neturto su tais, kurie visai nieko neturi.

Rugsėjo 8 d. įvyko jau septynioliktas tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Apie pusė šimto piligrimų, tris dienas keliavusių iš Kryžių kalno, džiugiai ir energingai įsiliejo į didžiuosius Šiluvos atlaidus. Piligrimams vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. „Šiame žygyje mokysimės mylėti Dievą ir kitame pamatyti Dievo paveikslą ir panašumą. Trokštu, kad žygio metu jūsų širdys prisipildytų Dievo meile ir po žygio eitumėte per žemę šventumo žingsniais“, – sakė Šiaulių vyskupas.

Rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena, miestelis prisipildė pareigūnų, kurie atvyko maldoje melsti jog būtų tiesos ir gėrio liudytojai. „Jie mūsų angelai sargai, kurie saugo mūsų laisvę ir ramybę. Jų pareigos labai sunkios, bet jos būtų daug lengvesnės, jei žmonės bijotų ne policijos ar prokurorų, bet savo širdyje turėtų daugiau šventos Dievo baimės“, – sakė paskirtasis kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo homilijoje per iškilmingą Eucharistiją, į kurią pagerbti Švč. Mergelės Marijos Gimimo, priimti Dievo pagalbą savo tarnystei atvyko LR Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos departamento, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovai ir pareigūnai.

Rugsėjo 10-ąją Švč. Mergelę Mariją didžiuosiuose Jos Gimimo atlaiduose sveikino Lietuvos kariuomenė, atvykusi į Šiluvą, kad būtų čia palaiminta ir užtarta atsakingai tarnystei – būti taikaus ir ramaus gyvenimo Tėvynėje ir karinėse misijose sergėtoja. Kariuomenės diena atlaiduose kasmet siunčia žinią visiems, kad ir šiais neramiais laikais malda yra toks pat svarbus ginklas, o tikroji taika ir ramybė ateina iš Kristaus. „Dievas realiai veikia mūsų istorijoje, gyvenime, kiekvieno asmeniškai. Tai priimdami tampame Jo bendradarbiais, kurie gauna jėgų ne iš savęs, bet iš Dievo“, – sakė katechezėje – įvade į Eucharistiją karo kapelionas kun. Arnoldas Valkauskas ir kalbėjo kariams apie vidines kovas, kuriose piktasis nori išplėšti iš mūsų Kristų.

Besitęsiančiuose atlaiduose ypatinga diena buvo rugsėjo 11-oji, ir ne tik keliatūkstantine piligrimų minia paprastą savaitės dieną. Švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo, dėkoti už savo pašaukimą gausiai atvyko dvasininkai iš visų Lietuvos vyskupijų, be to, sulaukta ir svečių – tai Liono arkivyskupo augziliaras vyskupas Patrickas Le Gal, kunigai iš Punsko, Seinų ir tarnaujantys kitose šalyse. Įspūdinga dvasininkų procesija, nusitęsusi nuo Piligrimų informacijos centro per aikštę iki altoriaus priešais Baziliką žadino dėkingumą Dievui už Šventimų sakramentą, už kunigus, kuriuos Jis pašaukia savo Bažnyčiai, už jų tarnavimą mūsų bendruomenėms. Su tuo pat dėkingumu šią dieną žvelgta ir į pašvęstuosius, vienuoliniais įžadais atidavusius Dievui savo gyvenimą.

Piligrimų kiemelyje Šilinių atlaiduose – nepailstanti Carito tarnystė. Rugsėjo 11 d. Šiluvos minint kunigų ir vienuolių dieną gausus būrys piligrimų meldėsi už savo kunigus ir pašvęstojo gyvenimo asmenis. Piligrimų kiemelyje budėjo Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracijos“ darbuotojos, kurios buvo pasirengusios dalintis apie tai, kaip Caritas yra 18 metų su nuteistaisiais.

Rugsėjo 12 d. Šilinėse Marijos gimtadienį šventė moksleiviai – nuo pačių mažiausiųjų iki abiturientų, lydimi savo mokytojų, auklėtojų, mokyklų vadovų. Šią dieną Šiluvą, pasipuošusi uniformomis, atributika, mokyklų vėliavomis užliejo ypač gyva ir nenustygstanti, žvali ir besišypsanti jaunųjų piligrimų jūra – jauna ir auganti Bažnyčia. Homiliją tarsi pašnekesį su vaikais sakęs vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį, jog ir Jėzus su tėvais keliavo į Jeruzalės šventyklą. Panašiai ir dabar mokiniai atvyko į Šiluvą, kur daugybė žmonių būna išgydomi, atranda paguodą. Čia buvo išmelsta mūsų Tėvynės laisvė. Vyskupas Kęstutis kalbėjo apie Dievo patirtį, prieinamą kiekvienam žmogui, kai jis gali aiktelėti nuo išgyventos akimirkos – Dievo meilės pojūčio.

Rugsėjo 12 d. atlaiduose melstasi ir už katechetus, už sakramentų malones, už Kristaus pasirinkimą gyvenimo kryžkelėse. „Kaip nugalėti kliūtis, apsunkinančias gyvenimo kryžkelėse sutikti ir pamilti Jėzų? Patikimiausias ir išbandytas būdas – kovoti su egoizmu ir praktikuoti meilę. Dievas yra meilė ir lengviausiai surandamas tų, kurie geba gyventi dėl kitų ir juos mylėti“, – sakė vakaro šv. Mišioms vadovavęs paskirtasis kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Rugsėjo 12 d. vyko ir šių metų vasarą Šiluvoje vykusios meno bienalės metu sukurtų darbų aukcionas. Įsigyjantys meno kūrinius buvo kviečiami prisidėti prie Šiluvos bazilikos šildymo sistemos įrengimo.

Penktadienį, rugsėjo 13-ąją, Šilinių atlaiduose buvo meldžiamasi už ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus. Rugsėjo 14-ąją savo dieną atlaiduose šventė jaunimas, buvo meldžiamasi ir už misijas. Šeštadienį po pietų Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas pristatė savo knygą apie Šventąją Žemę. Sekmadienį buvo švenčiama Šilinių atlaidus užbaigianti padėkos diena. Tradiciškai paskutinę atlaidų dieną melstasi ir už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius. (DŽ / Vatican News)

2019 rugsėjo 15, 20:13