Paieška

Pranciškus ir moderatorius Eugenio Bernardini. 2015 metais popiežius Turine aplankė valdiečių šventovę Pranciškus ir moderatorius Eugenio Bernardini. 2015 metais popiežius Turine aplankė valdiečių šventovę 

Popiežius pasveikino Italijos metodistų ir valdiečių suvažiavimą

„Metodistų ir valdiečių Bažnyčių sąjungos sinodas yra gera proga jus nuoširdžiai pasveikinti ir išreikšti mano ir visos katalikų Bažnyčios brolišką artumą. Meldžiu už jus, kad šiomis susitikimų, maldos ir mąstymo dienomis galėtumėte gyvai patirti Šventąją Dvasią, gaivinančią ir stiprinančią krikščionišką liudijimą. Jungiuosi prie jūsų maldos prašydamas Viešpaties sutvirtinti ekumeninį nusiteikimą tarp krikščionių, taip pat augančią bendrystę tarp mūsų Bažnyčių“, – rašo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į 180 Italijos valdiečių ir metodistų delegatų, kurie sekmadienį, rugpjūčio 25-ąją, Torre Pellice miestelyje, Turino provincijoje, pradėjo savąjį Sinodą. Šis suvažiavimas turi aptarti ir priimti sprendimus svarbiausiais šių krikščioniškų bendruomenių gyvenimo klausimais.

„Esame kviečiami tęsti savo įsipareigojimus abipusio pažinimo, supratimo ir bendradarbiavimo kelyje, kad liudytume Jėzų ir Jo Evangeliją. Kaip Kristaus mokiniai galime pasiūlyti bendrą atsakymą į kančias, nuo kurių kenčia daug asmenų, ypač skurdžiausi ir silpniausi, tokiu būdu remdami teisingumą ir taiką. Perduodu jūsų sinodiniam susirinkimui geriausius linkėjimus, melsdamas jums Viešpaties palaiminimo, taip pat prašau melstis už mane“, – pridūrė Pranciškus savo sveikinimo žodyje.

Kaip savo pranešimuose informuoja Italijos protestantų agentūra NEV ir savaitraštis Riforma, į sinodinį susirinkimą žadėjo atvykti kitų protestantiškų Bažnyčių ar draugijų delegatai iš keliolikos šalių. Tarp svečių ir katalikų vyskupas Ambrogio Spreafico, Italijos vyskupų konferencijos Ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo komisijos pirmininkas.

Žinių agentūra NEV paskelbė interviu su pastoriumi Eugenio Bernardini, metodistų ir valdiečių Bažnyčių tarybos moderatoriumi, kuris užbaigė savo septynerių metų kadenciją. Vienas iš sinodinio susirinkimo uždavinių yra išrinkti naują moderatorių.

„Moderatoriaus diena susideda iš daugybės sąveikų – asmeninių, telefoninių, skaitmeninių. Moderatoriaus uždavinys, tarp kitų, yra duoti atsakymus. Tai vykdančioji, tad sprendimus priimanti figūra. Kasdien yra būtina priimti mažus ir didelius sprendimus, keliasdešimt ir daugiau kiekvieną dieną. Reikia pridurti, jog mūsų ekleziologijoje, mūsų supratime apie Bažnyčią visi tam tikro jautrumo ir sudėtingumo sprendimai yra kolegialūs, moderatorius nėra vieniša figūra. Jis panašus į orkestro dirigentą: jam reikia gerų muzikantų, kad muzika būtų graži, tačiau tuo pat metu dirigentas ar dirigentė savaip prisideda prie muzikos tono ar jausmo“, – apie moderatoriaus pareigas aiškino pastorius Bernardini. Jis pridūrė, jog nereikia pasiduoti stresui, kad  būtina viską ir greitai išspręsti: tai neįmanoma. Moderavimas yra tarnystė, kuri panaši į ilgą maratoną, o ne greitą ir trumpą bėgimą. Reikia laiko pažinti ir diskusijai, nes geriems sprendimams reikia gerų ir gilių žinių.

Komentuodamas sinodinio metodistų ir valdiečių susirinkimo programą ir klausimus, pastorius Bernardini paminėjo dvi galimas dideles temas, vidinę ir išorinę.

„Vidinė gali liesti dalyvavimo (bendruomenės gyvenime) krizę, kuri būdinga visoms tradicinėms Bažnyčioms Italijoje ir Europoje, ir iš to išplaukančią būtinybę atrasti naujų išraiškų, veiksmų ir liudijimo būdų. Tarp viešo intereso temų, mano nuomone, reikia kalbėti apie sociopolitinių ir kultūrinių debatų degradaciją, apie nuolatinį skaldymąsi ir nebuvimą abipusio pokalbio, kurio nesiekiama ir, dar daugiau, kuris yra diskvalifikuojamas kaip nenaudingas, nes esą reikia ne sutarimo, o sprendimo“, – pažymėjo vienas iš Italijos protestantų lyderių, pasak kurio, toks požiūris atvedė prie jau regimo asmeninių ir institucinių santykių subarbarėjimo.

„Mes manome, jog tai viena iš didžiausių problemų, kurią sprendėme šiais metais, ir esame įsitikinę, jog kaip šeimų, kaip piliečių ir tautos bendruomenė turime atrasti vienybę ieškodami sprendimų dėl visų bendrojo gėrio. Turiu pasakyti, jog šiais metais nuolatos ieškojome ir visiems siūlėme dialogą, kaip metodą išspręsti sunkumus ir skirtumus socialiniame lygyje, kaip jau darė ir kiti krikščionys. Bet, kalbant objektyviai, nesulaukėme didelio pritarimo“, – apibendrino pastorius Bernardini. Italijos metodistų ir valdiečių sinodinis susirinkimas baigsis rugpjūčio 30 dieną naujo moderatoriaus arba moderatorės išrinkimu, kitų vykdomųjų ir administracinių pareigybių paskyrimu. (RK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 26, 15:59