Paieška

Atnaujinama Japonijoje nukankinto jėzuito beatifikacijos byla

Šventųjų skelbimo kongregacija leido atnaujinti italo jėzuito t. Matteo Adami (1576–1633) beatifikacijos bylą. Japonijos misionierius buvo suimtas ir nuteistas kankinio mirtimi Nagasakyje XVII šimtmečio pradžioje. Šventasis Sostas pritarė Macara del Valo, t. Adami gimtinės Sicilijoje, vyskupijos prašymui leisti atnaujinti jėzuito beatifikacijos bylą, praneša italų dienraštis Avvenire.

Kandidatas į palaimintuosius gimė Macara del Valase, Trapanio provincijoje, 1576 m., po studijų Romos kolegijoje įšventintas kunigu 1595 m. tarnavo pamokslininku Italijoje iki kol gavo misionieriaus siuntimą į Japoniją, šv. Pranciškaus Ksavero pėdomis.

Dievo tarnas evangelizavo Japonijoje su keliais kitais tėvais ir broliais jėzuitais. Netrukus Japonijoje prasidėjo Bažnyčios persekiojimų laikotarpis, daugelis slapstėsi, taip pat t. Matteo Adami pėdsakai Japonijoje išnyko 1627 metais, manoma, kad buvo išvykęs į Makao, tačiau po penkerių metų jo pėdsakai aptikti Osakoje. Japonijos šiogūnui įsakius visi krašte tarnavę jėzuitai privalėjo atvykti į Nagasakį. Netrukus t. Adami nuteisiamas žiauria mirtimi – pririšus aukštyn kojomis kūną iki juosmens nuleidus į duobę. Jis mirė po penkių kankinimo dienų, 1633 metų spalio 22 d.

Eidamas mirti kankinys atleido savo budeliams šv. Stepono protodiakono žodžiais: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“.

Apie italo jėzuito t. Matteo Adami gyvenimą, tarnystę ir kankinystę žinoma nedaug, tačiau Macara del Valo vyskupijos sudaryta komisija galėjo istoriniais dokumentais įrodyti, kad t. Adami beatifikacijos byla buvo pradėta Makao tais pačiais jo kankinystės metais – 1633-aisiais. Atrastuose bylos dokumentuose pristatomi liudytojų parodymai apie kankinio mirtį, taip pat Dievo tarno susirašinėjimas su jėzuitų vyresnybe. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 24, 11:50