Paieška

Vatican News
Medžiugorjė Medžiugorjė 

Medžiugorjė – nuolat besivystantis dvasinis fenomenas

Šiomis dienomis sukanka vieneri metai nuo popiežiaus atstovo Medžiugorjės parapijoje arkivysk. Henryko Hoserio tarnystės pražios. Vizitatoriaus pareigas popiežius jam suteikė pernai gegužės 31 d., o liepos 23 d. arkivyskupas pradėjo eiti pareigas.

Sukakties proga pakalbintas lenkų katalikų žinių agentūros, arkivyskupas sakė, kad de facto jau daug metų Medžiugorjė yra tarptautinių piligrimysčių vieta, į kurią kasmet atvyksta po tris milijonus žmonių, tačiau formalia teisine prasme ji turi tik paprastos parapijos statusą; nėra nei diecezinė, nei nacionalinė, nei tarptautinė  šventovė. Pasak arkivyskupo, labai svarbus buvo šiemet gegužės mėnesį paskelbtas popiežiaus Pranciškaus sprendimas oficialiai leisti rengti katalikų piligrimystes į Medžiugorję. Šiuo sprendimu popiežius nepakeitė nei vietos statuso, nei pasisakė dėl apsireiškimų autentiškumo, tačiau buvo konstatuoti akivaizdūs  šioje vietoje vykstantys faktai – žmonės meldžiasi, eina išpažinties, nuoširdžiai išgyvena savo tikėjimą, būna daug atvejų, kad šioje vietoje įvyksta atsivertimai, sugrįžimai prie tikėjimo, kurį žmonės buvo pamiršę, nuo kurio buvo nutolę. Adekvačiausias požiūris į Medžiugorję – ją suvokti kaip dvasinį fenomeną, kuris nuolatos vystosi ir plečiasi.

Medžiugorjė jau beveik keturis dešimtmečius garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas ir Bažnyčios nepatvirtintų Mergelės Marijos apsireiškimų vieta. Spėjami Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 m. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 m. paskelbė, jog tariamuose apsireiškimuose neįžvelgta nieko antgamtiško. Vis dėlto kongregacija rekomendavo pasirūpinti, kad į Medžiugorję gausiai keliaujantys maldininkai turėtų užtikrintą deramą sielovadą. 2010 m. popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas. Prieš porą metų popiežius Pranciškus pasiuntė lenką arkivyskupą Henryką Hoserį susipažinti su Medžiugorję lankančių piligrimų sielovada.

Keletą mėnesių praleidęs visame pasaulyje pagarsėjusiame Bosnijos Hercegovinos miestelyje, arkivyskupas Hoseris pamatė, kad Medžiugorjė užaugina daug gerų dvasinių vaisių, kad tai malonės veikimo vieta ir apsilankymas joje piligrimams tikrai teikia dvasinę naudą. Kartu su pamaldumu Dievo Motinai arkivyskupas pamatė ir autentišką nuoširdų kristocentrinį maldingumą, gausius maldininkus, dalyvaujančius Eucharistijos aukoje, adoracijose, Kryžiaus kelyje, daugybę žmonių einančių išpažinties. Toje vietoje viešpatauja nuoširdaus maldingumo atmosfera, palanki širdžių atsivėrimui ir dvasiniams išgyvenimams, tikėjimo atradimui ir sustiprinimui, atsivertimui.

Supažindinęs su savo vizitacijos išvadomis popiežių Pranciškų, arkivyskupas Hoseris pernai gavo jo paskyrimą būti nuolatiniu vizitatoriumi Medžiugorjės parapijoje, o šiemet popiežius oficialiai leido rengti į šią vietą katalikų piligrimystes. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 19, 18:02