Paieška

Šventoji Žemė Šventoji Žemė 

Rinkliava Šventajai Žemei: gyvosios atminties saugojimas

Kaip įprasta, Didįjį penktadienį bus renkama visuotinė Collecta pro Terra Sancta („rinkliava Šventajai Žemei“). Šventąja Žeme yra vadinamos tos vietos, kuriose Dievo Sūnus įsikūnijo, keliavo, pamokslavo, gydė, kentėjo ir prisikėlė dėl mūsų išganymo, keisdamas tiek žmonių, tiek visos žmonijos istoriją. Šias vietas ypatingai prisimename per du liturginių metų laikotarpius: Kalėdas ir Velykas. Didžiąją savaitę minime Jėzaus kelionę per Betanijos ir Betfagės miestelius į Jeruzalę, įvykius mieste ir jo apylinkėse. Jėzus pamokslauja Jeruzalės šventykloje, meldžiasi Alyvų kalne, vakarienbutyje dovanoja save vyno ir duonos pavidalu, yra teisiamas ir nukryžiuojamas ant Golgotos kalno. Velykų rytą kiekvieno žmogaus ir viso pasaulio istoriją nušvietė Jo prisikėlimo šviesa.

Šventojoje Žemėje gyvenančios, besimeldžiančios, šventas vietas prižiūrinčios, piligrimus priimančios krikščionių bendruomenės saugo gyvąją atmintį, kuri būtina ir svarbi kiekvienam krikščioniui, kad ir kur jis gyventų, pažymėjo Paulius VI 1974 metais, kai apaštaliniu paraginimu „Nobis in Animo“ paskelbė pirmąją visuotinę rinkliavą Šventajai Žemei. Aukojimas Šventosios Žemės poreikiams išreiškia tokį sąmoningumą ir atsižvelgia į religinius, politinius ir ekonominius sunkumus. Jau daug metų Šventoji Žemė kenčia nuo karo ir prievartos pliūpsnių, nuo okupacijos ir fundamentalizmo, nuo priverstinės migracijos, bedarbystės, daugeliui tylint, kai kam tiesiogiai dalyvaujant. Rizika, kad krikščionių bendruomenės Šventojoje Žemėje ir visame Artimųjų Rytų regione gali išnykti, nėra teorinė. Tai būtų didžiulė netektis visiems krikščionims. Visuotinė rinkliava Šventajai Žemei padeda išlaikyti sielovadines, socialines ir kultūrines iniciatyvas, skirtas tiek krikščionims, tiek visiems vietos gyventojams. Krikščionys taip pat kviečiami vykti į piligrimines keliones į Šventąją Žemę, kad tokiu būdu gilintų savo tikėjimą, dalyvautų gyvosios atminties saugojime ir remtų vietines krikščionių bendruomenes. Jei anksčiau dauguma piligrimų atvykdavo iš Vakarų, tai pastaraisiais metais daugėjo krikščionių iš Kinijos, Indijos, Indonezijos, Filipinų, Šri Lankos ir kitų kraštų. Tai viltingas ženklas. 

Šventosios Žemės kustodija, patikėta pranciškonų ordinui, pateikia ataskaitą apie dešimtis didesnių ir mažesnių darbų ir iniciatyvų, kurios buvo įgyvendintos 2017–2018 metų laikotarpiu. Viena dalis darbų yra skirta piligrimams ir jų lankomoms kulto vietoms. Antai, šv. Jono Krikštytojo gimimo šventovėje Ain Kareme buvo pakeistas stogas, pradėta vidaus restauracija, įrengtas šildymas piligrimų namuose. Užbaigti dideli ir brangūs restauracijos darbai Jėzaus gimimo bazilikoje Betliejuje, bendradarbiaujant su kitomis bendruomenėmis. Taip pat atnaujinti 66 Betliejaus piligrimų namų kambariai, koridoriai, valgomasis. Panašūs darbai įvykdyti šventovėse ir piligrimų centruose Kafarnaume, Emause, Jeriche, Nazarete, Magdaloje ir keliolikoje vietų pačioje Jeruzalėje ar jos apylinkėse.

Kita dalis projektų yra skirta vietinių bendruomenių ir visų gyventojų labui. Betliejuje pastatyti ir įrengti „Vaiko namai“, kuriuose gali gyventi iki 30 sunkumuose atsidūrusių vaikų ir paauglių. Kitais dviem projektais Betliejuje neturtingoms šeimoms teikiamos medicinos paslaugos ir padedama suremontuoti namus.

Amane, Jordanijoje, prie vienos katalikiškos mokyklos iškilo 4 500 kvadratinių metrų naujas priestatas, kuriame įrengta per 20 klasių, biblioteka, kompiuterių kambarys, menų ir meninių užsiėmimų salė. Pradėti dideli darbai Kanoje: čia iškils naujos mokyklos ir parapijos namų kompleksas. Atlikti remonto, infrastruktūros ir mokymosi aplinkos gerinimo darbai įvairiose Jeruzalės mokyklose.

Labai svarbu, kad Šventojoje Žemėje perspektyvą matytų krikščionys jaunuoliai ir jaunos šeimos. Ataskaitos laikotarpiu buvo statoma arba remontuojama per 200 butų, skirtų jaunoms krikščionių poroms. Jafos uostamiestyje gautas statybų leidimas „Pranciškonų kaimynystės“ kvartalui, kuriame numatoma pastatyti 124 butus krikščionių šeimoms. Šventosios Žemės kustodija taip pat galėjo paskirti 222 stipendijas universitetinėms studijoms, didelė dalis iš kurių atiteko vaikinams ir merginoms iš neturtingų šeimų.

2017–2018 metų laikotarpiu įvykdyta virš 20 iniciatyvų ilgamečio karo nusiaubtoje Sirijoje: užmokėta už 600 šeimų elektros generatorių išlaidas, 3 700 šeimų dalinti mėnesiniai maisto daviniai, įsteigtas pirmosios pagalbos medicininis centras, įvaikinimo centras daugybei be tėvų likusių vaikų, daugiausia musulmonų, ir reabilitacijos centras karo traumuotiems vaikams.

Kaip praneša Rytų Bažnyčių kongregacija, 2018 metais visuotinės rinkliavos metu surinkta per 8,6 milijono eurų. Didžioji dalis jų pasiųsta Šventosios Žemės kustodijai. Likusi dalis skirta įvairioms Rytų Bažnyčioms ir jų nariams iš Izraelio, Jordanijos, Kipro, Sirijos, Libano, Etiopijos, Eritrėjos ir Turkijos, dažniausiai mokyklų, seminarijų, fakultetų išlaikymui ir stipendijoms. (RK / Vatican News)

2019 balandžio 01, 12:26