Paieška

Šventasis Raštas Šventasis Raštas 

Katalikų Biblijos federacijos penkiasdešimtosios metinės

Katalikų Biblijos federacija Romoje mini įsteigimo penkiasdešimtąsias metines. Jubiliejinės sukakties proga surengtas tarptautinis kongresas tema: „Biblija ir gyvenimas: viso pastoracinio gyvenimo ir Bažnyčios misijos siela (VD 73) – patirtys ir uždaviniai“. Tris dienas nuo antradienio, balandžio 23, vykstantį tarptautinį kongresą pradėjo Federacijos pirmininkas kardinolas Luis Antonio Tagle ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch. Kongreso pabaigoje, ketvirtadienį, jo dalyvius priims popiežius Pranciškus.

Prieš penkiasdešimt metų popiežius šv. Paulius VI, bendrojoje audiencijoje susitikęs su Katalikų Biblijos draugijų atstovais, prisiminė prieš metus mirusį kardinolą Augustiną Bea ir kitus biblistus, kurių dėka buvo padėti pirmieji žingsniai įgyvendinant Vatikano II Susirinkimo konstitucijos apie Dievo apreiškimą punktą apie Bibliją. Vienas iš pagrindinių rūpesčių buvo siekimas, kad Šventojo Rašto tekstai būtų lengvai prieinami visiems, ne vien dvasininkams ir mokslininkams.

Popiežius Paulius VI pasidžiaugė, jog šioms pastangoms įgyvendinti labai padėjo tai, kad jėzuitas ir biblistas kardinolas Bea, vienas iš Bažnyčios ekumenizmo pionierių, būdamas Krikščionių vienybės tarybos sekretoriato pirmininkas, buvo laimėjęs daugelio krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių pasitikėjimą ir pagarbą visame pasaulyje.

Kardinolo Bea sumanumo ir pastangų dėka buvo parengtas Biblijos vertimo tarpkonfesinio bendradarbiavimo pamatinių principų vadovas ir pradėtos bendradarbiavimo su Jungtine Biblijos draugija programos, kurias patvirtino daugelis vyskupų konferencijų. Kitas šių pastangų rezultatas buvo siūlymas įsteigti tarptautinę Katalikų Federaciją Biblijos apaštalavimui, padedančią vyskupams vykdyti pastoracines pareigas dėl Biblijos naudojimo ir plėtros.

„Kasdien būna daug dalykų, kuriems turime skirti savo dėmesį Bažnyčios ir sielų gerovei, tačiau šis susitikimas suteikia progą prisiminti apreikštojo Dievo Žodžio pamatinę svarbą viskam, ką darome ir sakome“, –prieš penkis dešimtmečius kalbėjo popiežius šv. Paulius VI. Jis priminė, jog Vatikano II Susirinkimas paskelbė, kad „Dievo Žodis turi būti prieinamas bet kuriuo metu“.

„Taip! Visada ir paprastai, ir dar plačiau! Ne tik dvasininkai ir pašvęstieji broliai ir seserys turėtų galėti skaityti ir mąstyti Šventuosius Raštus ir per juos kasdien susitikti su mūsų Viešpačiu Kristumi. Visi tikintieji turėtų galėti labai lengvai prieiti prie Šventojo Rašto tiek liturgijoje, tiek skaitiniuose ir homilijose, tiek savo privačiame gyvenime. Visi pašaukti į šį susitikimą su Kristumi mūsų Viešpačiu“, – pasakė anuomet popiežius šv. Paulius VI.

Be to, šv. Paulius VI atkreipė dėmesį, kad krikščionių bendradarbiavimas rengiant Šventojo Rašto vertimus ir pastangos padaryti Bibliją lengvai prieinamą visiems padeda suvienyti visus krikščionis. „Jei toks broliškas bendradarbiavimas šioje sferoje padaro krikščionybės žinią labiau patikimą ir suprantamą ne krikščionims, tuo labiau jis turėtų būti visų labai vertinamas“.

Katalikų Biblijos federacijos tarptautinio kongreso tema: „Biblija ir gyvenimas: viso pastoracinio gyvenimo ir Bažnyčios misijos siela (VD 73) – patirtys ir uždaviniai“, drauge nurodo į Posinodinį apaštališkąjį paraginimą Verbum Domini, paskelbtą popiežiaus Benedikto XVI 2010 metais. Pasak popiežiaus Benedikto, „kur tikintieji neugdomi pažinti Biblijos pagal Bažnyčios tikėjimą ir gyvosios tradicijos aplinkoje, ten iš tiesų randasi pastoracinė tuštuma“.

„Būtina pasirūpinti, kad įprastinėms krikščioniškosioms bendruomenėms, parapijoms, organizacijoms ir sąjūdžiams tikrai rūpėtų asmeniškas susitikimas su Kristumi, dovanojančiu mums save per savo Žodį. Nepažinti Rašto reiškia nepažinti Kristaus – šia prasme Biblija, kaip visos įprastinės ir ypatingosios pastoracijos siela, veda prie Kristaus asmens, Tėvo Apreiškėjo ir Dievo apreiškimo pilnatvės, geresnio pažinimo“. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 23, 13:55