Paieška

Vatican News
Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! Aleliuja! Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! Aleliuja! 

Bažnyčios Lietuvoje ganytojų velykiniai sveikinimai

Kristus prisikėlė iš numirusiųjų ir kviečia mus visus gyventi. Džiaukimės Kristaus prisikėlimu!

„Kokią žinią skelbia Velykų varpai? Jie skelbia Kristaus pergalę“, – savo velykiniame sveikinime sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. „Kristus kaip grūdas krito į žemę, kad Jo mirtis mums dovanotų gyvenimą. Todėl Velykų žinia yra skirta budinčiam prie mirštančiojo lovos, Velykų žinia – ką tik išgirdusiam baisią diagnozę ar tam, kuris prarado gyvenimo skonį, ji skamba ir išnaudojimo skandalų sukrėstai Bažnyčiai. Velykų žinia skelbiama kiekvienam iš mūsų: yra mirtis, bet nėra pabaigos. Meilė atneša pergalę. Ir ta Meilė turi vardą – Jėzus Kristus.“

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas savo vyskupijos tikinčiuosius Velykų proga pasveikino vyskupijos interneto portale paskelbtu video įrašu: „Keturiasdešimt dienų ruošėmės švęsti šventąsias Velykas – Kristaus priskėlimo šventę. Keliavome su Dievo Žodžiu, su atgaila, su gerais darbais, su malda, su išmalda, su pasninku, susitaikindami su Viešpačiu ir su artimu. Priartėjome prie Kristaus slėpinio. Kristus prisikėlė iš numirusiųjų. Kristus kviečia mus visus gyventi. [...] Džiaukimės Kristaus prisikėlimu! Džiaugsmas tegul liečia ne tiktai mūsų aplinką, bet mūsų širdis. Viešpats prisikėlė! Viešpats yra gyvas! Sveikinkime vieni kitus su šia mūsų tikėjimo švente. Palaimingų Viešpaties prisikėlimo švenčių!“

„Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! Aleliuja! Šie žodžiai giliausiai išreiškia mūsų džiaugsmą prisikėlusiu Jėzumi, kylantį iš meilės jam. [...] Jėzaus Prisikėlimas yra Dieviškos tikrovės ir kartu istorijoje esantis įvykis. Jis patiriamas meile atsiveriant Dievo meilei“, – velykiniame laiške rašo Kaišiadorių  vyskupas Jonas Ivanauskas ir ragina sau giliai į atmintį įsirašyti apaštalo Paliaus laiško filipiečiams žodžius: „Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. [...] Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių“ (Fil 5, 8–11).

„Kristaus prisikėlimas yra kertinė krikščionių tikėjimo tiesa, kurią mes turime patvirtinti savo gyvenimu. [...] Velykos mums yra dalyvavimo Dievo pergalėje prieš mirtį šventė. Esame ne stebėtojai, bet dalyviai. [...] Tad gyvenkime Kristaus Prisikėlimu ir liudykime tai konkrečiais tikėjimo darbais“, – Velykų proga ragina Kauno arkivyskupijos ganytojai.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis rašo: „Dievo išrasti nereikia. Jis yra nuo amžių. [...] Jei jį pažintume, mes iš tiesų jį mylėtume. Juk Dievas yra tikrasis Gėris, Grožis, Tiesa, Meilė, Teisingumas ir Gailestingumas. [...] Mūsų žemiškąjį gyvenimą įprasmina prisikėlęs Kristus, visiems dovanojantis amžinojo gyvenimo viltį: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11, 25). Į šį klausimą turime atsakyti meile pagrįstu gyvenimu“.

„Istorijos perspektyvoje Kristaus prisikėlimas yra įvykęs tik vieną vienintelį kartą. Tačiau dvasiniu požiūriu Prisikėlimas išsitęsia laike ir apima visas žmonių kartas“, – sveikindamas savo vyskupijos tikinčiuosius, rašo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. „Tegul šventas Velykų rytas mums visiems, drauge jį švenčiantiems, tampa dvasine švente. Per tikėjimą tegul tampa džiugia, viltinga švente, užtikrinančia, jog Kristaus pergalė prieš mirtį yra ir mūsų būsimos pergalės pradžia, laiduojanti didžiausią gyvenime pergalę ir garbingiausią laimėtojo vainiką – amžinąjį gyvenimą. Parsineškime kiekvienas iš Dievo namų į savo namus ypatingai džiugią žinią – Kristus tikrai prisikėlė!“

Vyskupijos interneto portale paskelbtu vaizdo įrašu tikinčiuosius su Velykomis pasveikino Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. „Iš kur džiaugsmas mūsų širdyse? Kodėl tokia nuotaika? O gi nepaprasta dovana mums palikta: Jėzus savo gyvenimu paliudijo, kad mirtimi nesibaigia istorija. Mūsų laukia amžinybė. [...] Jėzus gyvas. Jis gyvena amžinai. Ir dabar mūsų pareiga, užduotis ir tikslas – dalintis šia džiugiąja naujiena“.

Po pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius katalikus Velykų proga pasveikino Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas: „Velykinė džiaugsmo viltis telaimina jūsų šeimų narius bei bendruomenes, išsisklaidžiusias po visus kontinentus!“

2019 balandžio 21, 11:54