Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitė Lietuvoje (sausio 12)

Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose švęsta Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejaus pradžia.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Praėjusią savaitę Kalėdas šventė ir antra pagal dydį Lietuvos krikščionių bendruomenė – ortodoksai arba stačiatikiai. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Gintaras Sungaila aptaria Kalėdų šventimą katalikų ir ortodoksų tradicijose, išskirdamas liaudies pamaldumą, tautines tradicijas ir Bažnyčios mokymo teologinius akcentus. Autorius prisipažįsta esąs pusiau ukrainietis, jis išmano tiek Rytų, tiek Vakarų tradicijas, pats yra ortodoksų diakonas. Straipsnis baigiamas apibendrinimu: pasakojime dažnas katalikas ras daug artimų dalykų, nes Lietuvoje šimtmečius skirtingų tautybių ir tikėjimų žmonės gyveno šalia, keitėsi tradicijomis. <...> Vis dėlto tiek katalikai, tiek ortodoksai švenčia tą patį įvykį – Kristaus gimimą.

Saulena Žiugždaitė straipsnyje „Prezidentų ir patriarchų Kalėdos“ rašo apie epochinius pokyčius ortodoksų pasaulyje: Ukrainos ortodoksai šventė Kalėdas jau džiaugdamiesi Konstantinopolio patriarcho įteiktu tomosu, Bažnyčios savarankiškumą liudijančiu dokumentu. Drauge ji pabrėžia ateities uždavinius: pavargusiems nuo konfliktų skirtingų bendruomenių krikščionims reikės išminties ir suvokimo, kad Bažnyčioje svarbiausios ne politinės pažiūros. Straipsnis baigiamas raginimu naujai permąstyti Bažnyčią ir priklausymą jai – tai svarbu visiems krikščionims, o pirmiausia – katalikams. Artėjant Maldos už krikščionių vienybę savaitei primenamas popiežiaus Pranciškaus raginimas tiesiogiai nesikišti į vidinius brolių ortodoksų reikalus, bet lydėti juos malda.

Praėjusį sekmadienį jau aštuonioliktą kartą vyko Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, tapusi ypatingu Kalėdinio laikotarpio akcentu ne tik šios vyskupijos žmonėms. Didžiausioje Šiaulių miesto salėje Eucharistiją koncelebravo penki vyskupai ir būrys kunigų, pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, sutuoktinių poros atnaujino Santuokos sakramento pažadus.

Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės dieną Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose švęsta Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejaus pradžia. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ta proga Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje pasakytame pamoksle susiejo Evangelijos pasakojimą apie išminčius, atvykusius pagarbinti gimusio Karaliaus su pirmųjų į Lietuvą atvykusių jėzuitų istorija: jie visi ieškojo Dievo. Reikšminga ir įžvalga apie išminčių grįžimo kelionę kitu keliu, kai Dievas jau gimė jų širdyse. Ganytojas kvietė atpažinti naują šiam laikui Dievo skiriamą užduotį: „Keičiasi ne tik pasaulio, bet ir Bažnyčios, o taip pat Jėzaus Draugijos veidas. Tačiau išlieka Dievo ieškojimas, troškimas padėti jį surasti kitiems, įžvelgti kur ir kokiu keliu Dievas veda mus į rytdieną“, – sakė jėzuitas arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Lietuvos jėzuitų provincija informuoja apie Jubiliejinių metų pradžios šventes Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje. Nurodoma taip pat tekstų, skirtų jėzuitų veiklos jubiliejui. Tarp jų istoriko dr. Liudo Jovaišos pranešimas Jėzuitų misijos jubiliejaus atidarymo renginyje Vilniuje: „Solidi sukaktis – teisėta ir teisinga proga džiaugtis“. Kitame tekste „Bernardinai.lt“ dienraštyje dr. Liudas Jovaiša pateikia trumpą Lietuvos jėzuitų istorijos apžvalgą: „Ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 metų“.

Irena Petraitienė Jėzuitų misijos jubiliejui skyrė straipsnį „Vyskupas ir kardinolas, rėmę jėzuitų misiją Lietuvoje“ – pristatomi du iškilūs LDK asmenys: Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius ir kardinolas Stanislovas Hozijus.

Per Trijų Karalių šventę Lietuvos žurnalistų draugija tradiciškai skelbia kasmetinės Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą“ laureatus– jie pagerbiami artėjant Laisvės gynėjų dienai.

Šiemet buvo nutarta apdovanoti du kandidatus, tuo pabrėžiant Valstybės atkūrimo šimtmečio įdirbį: arkivyskupą Sigitą Tamkevičių ir laikraščio Gudijos lietuviams redaktorę Marijoną Šaknienę. Pažymima, kad Stasio Lozoraičio premija arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui reiškia padėką už jo drąsą sovietų priespaudos metais leidžiant „LKB Kroniką“ ir veikiant Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitete; LŽD taip pat dėkoja arkivyskupui S. Tamkevičiui už plačią viešąją raišką proginėmis, kalbomis, homilijomis, straipsniais, dalyvavimu socialiniuose tinkluose – dėkojama už pagarbiai, bet aiškiai reiškiamas nuostatas ginant žmogaus orumą, šeimą, atsiliepiant į visuomenės skaudulius.

M. Šaknienės redaguojamas laikraštis „Lietuvių godos“ leidžiamas jau 25-erius metus, išlaikomas iš aukų ir nemokamai platinamas Baltarusijoje gyvenantiems lietuviams per Gervėčių ir Pelesos bažnyčias taip pat lietuviškas mokyklas. Laikraščiui du kartus buvo skirta prelato Juozo Prunskio premija, jį remia „Lietuvių katalikų religinė šalpa“. Ketvirtadienį istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune vykęs šventinis renginys plačiai aprašytas Lietuvos žurnalistų draugijos svetainėje.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas paskelbė laišką – sielovados pasiūlymą 2019 -iesiems metams, kuriame šių metų mėnesiais siūloma keliauti su popiežiumi Pranciškumi, gilinantis į jo mintis tikėjimo ir gyvenimo Bažnyčioje klausimais, susiejant tai su mūsų gyvenimo aktualijomis. Kiekvienam mėnesiui parenkama tema, jos trumpas pristatymas, taip pat vaizdo įrašai, rekomenduojamos knygos bei dokumentai, skirti svarstyti bei dalytis grupėse. Pažymima, kad šis sielovados pasiūlymas duoda daug laisvės pritaikyti teikiamą medžiagą pagal vietos aplinkybes, skatina būti kūrybingus. Laiškas baigiamas popiežiaus Pranciškaus kvietimu: „Prašykime, kad Šventoji Dvasia įkvėptų mums karštą troškimą būti šventiems didesnei Dievo garbei“.

Mėnraštis „Artuma“ taip pat tęsia ciklą pokalbių, kuriuose apmąstoma popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai. Sausio numeryje aptariama prie Prezidentūros pasakyta pirmoji oficiali Šventojo Tėvo kalba Lietuvos žmonėms.

2019 sausio 12, 11:25