Paieška

Išnaudojimas sužeidžia daugeliui metų, aptemdo tikėjimą Išnaudojimas sužeidžia daugeliui metų, aptemdo tikėjimą 

Prieš seksualinį išnaudojimą. Bažnyčios Lenkijoje pozicija

Tegu katalikų mokyklos, judėjimai ir jaunimo organizacijos būna išnaudojimo prevencijos pionieriai, nelaukiant, kol bus priimti valstybės įstatymai, – rašo Lenkijos vyskupai.

„Prašome Dievo, išnaudojimo aukų, jų šeimų ir visos Bažnyčios bendruomenės atleidimo už visą vaikams, jaunuoliams ir jų artimiesiems dvasininkų, pašvęstųjų asmenų ir Bažnyčios struktūrose dirbusių pasauliečių padarytą blogį. Prašome Viešpatį mums suteikti šviesos, drąsos ir stiprybės ryžtingai kovoti su moraliniu ir dvasiniu sugedimu, kuris yra pagrindinis nepilnamečių seksualinio išnaudojimo šaltinis. Prašome Viešpatį, kad mūsų pastangos sukurti Bažnyčioje vaikams saugią ir tinkamą aplinką būtų veiksmingos“, – rašoma specialiame Lenkijos katalikų vyskupų konferencijos laiške, skirtame lytinių išnaudojimų temai. Šis laiškas paskelbtas 2018 m. lapkričio 19 d.

Tai nėra pirmas Katalikų Bažnyčios Lenkijoje pareiškimas apie lytinius išnaudojimus. Pirmosios vaikų apsaugos ir kovos su lytiniu išnaudojimu normos paskelbtos 2012 m. Nuo 2013 m. veikia „Vaiko apsaugos centras“, kuriam vadovauja jėzuitas Adamas Žakas ir kurio paskirtis yra tirti vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus. Per keletą metų normos ir rekomendacijos buvo papildytos, atsižvelgiant į naujus duomenis ir į kitų šalių patirtį diegiant prevencines programas. Šiuo požiūriu ir dabartinis laiškas yra tik vienas iš žingsnių, po kurio bus kitų.

Problema, kurią reikia įsisąmoninti visiems

Viename 2018 m. interviu jėzuitas Adamas Žakas kalbėjo apie spartų sąmoningumo augimą: tiek visuomenėje, tiek bažnytinėje aplinkoje. Jei prieš keliolika metų apie vaikų išnaudojimo problemą buvo kalbama mažai ir duomenų beveik nebuvo, tai šiandien padėtis kitokia. Organizacijos „Dajemy Dzieciom Siłę“ 2017 m. ataskaitoje, parengtoje bendradarbiaujant su Vaikų teisių ombudsmenu, nurodoma, jog virš 12 procentų vaikų ir paauglių nuo 11 iki 17 metų tvirtina bent kartą gyvenime patyrę seksualinį išnaudojimą. Dažniausiai iš artimos aplinkos, kartais iš kitų vyresnių vaikų. Tai rimta socialinė problema, ji liečia visus.

Keletas duomenų

Šios problemas pradėtos įsisąmoninti ir bažnytinėje aplinkoje, nors sistemingų duomenų nacionaliniu lygiu trūksta. Pasak jėzuito Adamo Žako, 2010 – 2013 laikotarpiu už įvairaus sunkumo vaikų išnaudojimą šalyje buvo nuteista 19 katalikų dvasininkų. Tai gana tikslus skaičius, nes duomenys gauti iš beveik visų teismų. Kai kurios vyskupijos taip pat pradėjo viešinti duomenis apie seksualinį išnaudojimą jų teritorijoje. Pirmiausia tai padarė Plocko vyskupas Piotr Libera, kuris neseniai paskelbė, kad nuo jo įžengimo į vyskupiją 2007 m. gauta skundų arba įtarimų dėl devynių kunigų elgesio ir žinių apie 16 aukų. Du atvejai buvo tokie sunkūs, kad išnaudotojai buvo išmesti iš kunigų luomo. Kitais atvejais pakako tokių atsargumo ir prevencijos priemonių, kaip draudimas dirbti su jaunimu. Panašiai kariuomenės ordinariatas pranešė apie tris bylas nuo 2010 m., viena iš kurių baigėsi pašalinimu iš kunigų luomo. Visai neseniai duomenis paskelbė ir Varšuvos arkivyskupija, pasak kurios per pastaruosius 26 metus kaltinimai pareikšti dvylikai kunigų. Du buvo išteisinti, trys nuteisti, kitos bylos dar vyksta.

Išnaudojimo nuodėmė yra labai sunki

Lapkričio 19 d. lenkų vyskupų laiške pirmiausia primenama, kokie sunkūs ir bjaurūs yra lytinio išnaudojimo nusikaltimai, ypač prieš vaikus, ypač bažnytinėje aplinkoje, ypač padaryti tų, kurie pažadėjo jais rūpintis. Cituojami popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus žodžiai apie šių nusikaltimų keliamą skandalą, gėdą, skausmą ir pyktį. Nusikaltusieji kviečiami atvirai prisipažinti ir prašyti Dievo gailestingumo. Nes sunku atrasti aiškesnį perspėjimą, nei šis, ištartas Viešpaties: „kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje“ (žr. Mt 18,6).

Tobulinamos ankstesnės ir kuriamos naujos priemonės

Lenkų vyskupų laiške pristatomos kai kurios priemonės kovai su išnaudojimo nusikaltimu ir nuodėme. Kiekvienas skundas yra tiriamas ir nustačius, kad jis gali būti tikėtinas, informuojami tiek Šventasis Sostas, tiek Lenkijos teisėsauga. Dvasininkų išnaudojimą patyrusios aukos prašomos apie tai daugiau netylėti, bet papasakoti Bažnyčios atsakingiesiems ir valstybės kompetentingiems tarnautojams. Kiekvienoje vyskupijoje ir daugelyje vienuolinių provincijų paskirtas specialus delegatas, gavęs deramą formaciją, kuris renka skundus apie lytinį išnaudojimą ir padeda aukoms surasti psichologinę, teisinę ir sielovadinę pagalbą, kad jos įveiktų patirto blogio pasekmes ir kad tas blogis neužtemdytų Kristaus šviesos. Toliau tęsiami prieš penkerius metus pradėti reguliarūs kursai dvasininkams ir vienuoliams, kad visi aiškiai suprastų problemą ir kaip į ją reaguoti. Panašiai griežtinama kandidatų į kunigystę atranka, neleidžiant šventimus gauti nepakankamai brandiems, savo įžadų ištesėti nesugebantiems asmenims. Toliau bus tobulinama prevencijos sistema. Šios priemonės, priduria lenkų vyskupai, bus paveikios, jei vaikų apsauga nuo išnaudojimo rūpinsis visa visuomenė, pavyzdžiui, kovodama prieš vaikų pornografiją ir jos vartojimą internete.

Speciali atgailos diena

Laiške kreipiamasi į visą bažnytinę bendruomenę, prašant melstis ir atgailauti seksualinio išnaudojimo aukų, taip pat juos įskaudinusių atsivertimo intencija. Pirmasis Gavėnios penktadienis visose vyskupijose paskelbtas atsiteisimo ir pasninko diena ta pačia intencija. (RK / Vatican News)

2018 lapkričio 20, 17:03