Paieška

Kardinolo Josypo Slipyj „Atsiminimus“ popiežiui įteikia veikalo sudarytojas kun. Iwan Dacko Kardinolo Josypo Slipyj „Atsiminimus“ popiežiui įteikia veikalo sudarytojas kun. Iwan Dacko 

Kardinolo Josypo Slipyj „Atsiminimai“ itališkai

Kardinolas Josypo Slipyj pristato savo biografiją, sovietmečiu Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčią užklupusias negandas, savo asmeninę kalvariją sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kur per aštuoniolika metų atlaikė sovietinio saugumo bandymus paversti jį įrankiu sovietų ateistinės ideologijos kovoje su krikščionišku tikėjimu, Ukrainos katalikų Bažnyčia ir popiežiumi, prisimena Sovietų lageriuose jį globojusius lietuvius kunigus.

„Iš lietuvių kunigų sužinojau, kad daugelis Lietuvos vyskupų mirė, kiti ligoniai.“

Tai trumpa citata iš kardinolo Josypo Slipyj, Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovo memorandumo 1963 metais iš sovietinio lagerio jį išgelbėjusiam popiežiui šv. Jonui XXIII ir jo įpėdiniui šv. Pauliui VI. Memorandumą kardinolas parašė Romoje, praėjus keliems mėnesiams po to, kai po aukščiausio lygio slaptų pokalbių tarp Šventojo Sosto, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Sovietų Sąjungos buvo paleistas iš Mordovijos lagerio ir išsiųstas iš Sovietų Sąjungos į Romą.

Lietuviai kunigai – tai Mordovijos lagerio kaliniai Stanislovas Kiškis, Pranciškus Račiūnas MIC, Petras Rauda, Jonas Balčiūnas, Aleksandras Markevičius SJ, Alfonsas Svarinskas, o gal dar ir kiti, kurių vardai nežinomi. Jie ypatingai griežto režimo lagerio sąlygomis rūpestingai globojo ukrainiečių graikų katalikų Bažnyčios vadovą ir stengėsi jam padėti.

Slipyj „Atsiminimai“ pirmą kartą išleisti kita kalba

 

Trečiadienį Romoje pristatyti kardinolo Josypo Slipyj „Atsiminimai“ italų kalba. Knygos pristatymui visą puslapį skyrė Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“. Prieš pora metų Ukrainoje išleisti kardinolo Slipyj „Atsiminimai“ dabar pirmą kartą išleisti kita kalba. Kardinolas, Lvovo katalikų metropolitas, Šventojo Sosto pripažintas Lvovo Didžiuoju arkivyskupu, išsamiai pristato savo biografiją, pasakoja apie sovietmečiu Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčią užklupusias negandas, savo asmeninę kalvariją sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kur per aštuoniolika metų atlaikė sovietinio saugumo bandymus paversti jį įrankiu sovietų ateistinės ideologijos kovoje su krikščionišku tikėjimu, Ukrainos katalikų Bažnyčia ir popiežiumi.

Slipyj išleido lietuvio istoriko sudarytą Ukrainos istorijos dokumentų rinkinį

 

Kardinolo atsiminimai – tai tik dalis penkių šimtų puslapio tomo. Jame skelbiami istoriniai dokumentai ir liudijimai apie tai, kaip kardinolas buvo išlaisvintas ir kokias pastangas dėjo popiežius Jonas XXIII, Amerikos prezidentas Kennedy, sovietų lyderis Chruščiovas, italų politikas Fanfani, olandų kardinolas Willebrands ir kiti, apie kardinolo rūpinimąsi atkurti Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčią, jo daugiau kaip dvidešimt gyvenimo metų Romoje, kur buvo paskirtas kardinolu ir, be kitų svarbių darbų, išleido lietuvio istoriko prel. Pauliaus Jatulio sudarytą keturiolikos tomų Ukrainos istorijos dokumentų rinkinį.

Vos atgavęs laisvę arkivyskupas Josyp Slipyj Romoje parengė ataskaitą apie sovietų panaikintos ir sunkiausiomis pogrindžio sąlygomis gyvavusios Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios situaciją popiežiui šv. Jonui XXIII, tačiau pastarajam mirus, kelių dešimčių puslapių dokumentą perdavė naujajam popiežiui Pauliui VI.

Memorandume pagrindinis dėmesys skirtas ukrainiečių graikų katalikų vyskupų ir vyskupijų padėčiai. Tai buvo bene pirmosios Vatikaną pasiekusios patikimos žinios apie ukrainiečius katalikus ir visą šalį ištikusią tragediją. Ilgo teksto pabaigoje kardinolas Slipyj išskirtinį dėmesį skyrė lietuviams.

Lietuviai kunigai išgelbėjo Slipyj gyvybę

 

„Iš lietuvių kunigų sužinojau, kad daugelis jų vyskupų mirę, kiti ligoniai“, – rašė popiežiui kardinolas Slipyj. Informavęs apie lietuvių kunigų neigiamą nuomonę apie Bažnyčiai galimai nelojalaus kanauninko Juozapo Stankevičiaus vaidmenį Lietuvoje, kardinolas Slipyj popiežiui papasakojo apie lageryje sutiktą daug iškentėjusį Alfonsą Svarinską, „puikų lietuvį kunigą“, kurį norėjo „paskirti savo sekretoriumi ir atsivežti su savimi į Romą, tačiau tai buvo neįmanoma“.

Kardinolas Slipyj su dėkingumu prisimena kaip lietuviai kunigai Mordovijos lageryje išgelbėjo jam gyvybę. Kalėjimo gydytojas sunkiai susirgusį Josypą Slipyj paguldė į kalėjimo ligoninę, tačiau kalėjimo saugumas po poros dienų jį išvarė atgal į kamerą, nors jam temperatūra buvo pakilusi iki 39 laipsnių. Lietuvis kalinys kunigas Račiūnas siuntiniuose iš savo motinos, gyvenusios JAV, gavo penicilino, o kalėjimo slaugu dirbęs kun. Alfonsas Svarinskas jam jo suleisdavo. „Ačiū Dievui, tokiu būdu atsigavau“, – rašo memuaruose kardinolas Josyp Slipyj.

„Atsiminimuose“ taip pat skelbiamas kardinolo Slipyj dvasinis testamentas „Sėdžiu rogėse, leidžiuosi amžinybėn“, kuriame jis prašo Dievo Motiną Mariją globoti Bažnyčią Ukrainoje ir ukrainiečių tautą. Kardinolas Josyp Slipyj mirė ir buvo palaidotas Romoje 1984 m. Jo palaikai 1992 m. iškilmingai perlaidoti nepriklausomoje Ukrainoje, Lvovo Šv. Jurgio bažnyčioje, prie jo pirmtako Lvovo metropolito, Dievo tarno Andriejaus Šeptyckio kapo. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 24, 15:19