Paieška

Vatican News
Kardinolas A.J. Bačkis Kardinolas A.J. Bačkis  

Kardinolo A.J.Bačkio vyskupystės sukaktis

Ketvirtadienį, spalio 4-ąją, Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės dieną, sukako kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės trisdešimtosios metinės. Vilniaus arkivyskupą emeritą kardinolą Bačkį vyskupu konsekravo šv. popiežius Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje

Ketvirtadienį, spalio 4-ąją, Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės dieną, sukako kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės trisdešimtosios metinės. Vilniaus arkivyskupą  emeritą kardinolą Bačkį vyskupu konsekravęs šv. popiežius Jonas Paulius II iškilmės homilijoje pasidžiaugė, jog galėjo asmeniškai rankų uždėjimu suteikti Audriui Bačkiui kunigystės pilnatvę ir įvesti jį į Apaštalų įpėdinių, kuriems Kristus paveda savo Bažnyčią, kolegiją.

Konsekravimo dvasinis kontekstas: šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė

Popiežius be kita ko apžvelgė prelato, tuo metu ką tik nominuoto Šventojo Sosto diplomatinės pasiuntinybės Olandijoje vadovu, konsekravimo dvasinį kontekstą, atkreipdamas dėmesį į tą dieną liturgijoje minėtą šv. Pranciškų Asyžietį.

Pasak Jono Pauliaus II, šv. Pranciškus puikiai suprato, jog Jėzaus Kristaus slėpinio centre glūdi Jėzaus Kristaus – Įsikūnijusio Žodžio – kančia, mirtis ir prisikėlimas. Niekas kitas negalėjo geriau už šv. Pranciškų įsisąmoninti ir pakartoti apaštalo šv. Pauliaus noro „niekuo nesigirti, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui“.

„Dalijimasis Kristaus kančia leido šv. Pranciškui jaustis kupinam vidinės laisvės skelbti Evangeliją. Jis nebijojo cenzorių, drąsiausiai skelbė tiesą. Ir jis galėjo kartoti tai, ką apaštalas Pauliaus parašė Galatams: „nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes“.“

Popiežius sakė, jog matant nuostabius pranciškonų dvasingumo pėdsakus praeityje ir dabartyje, jis jaučiasi galįs Jėzaus žodžiais kartoti: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“ (Mt 11, 25) ir – tęsė Popiežius Jonas Paulius II – dėkoti Tėvui už neįkainojamą dovaną Bažnyčiai – už „mažutėlį“ šv. Pranciškų Asyžietį.

Popiežius ir jam ypatingai brangi Lietuva

Popiežius konsekruojamam arkivyskupui Bačkiui ir visiems iškilmės dalyviams paminėjo jam ypatingai brangią Lietuvą, iš kurios kilęs Kaune 1937 metais gimęs Audrys Juozas Bačkis; pasidalijo mintimis apie lietuvių tautos tapatybės ištakas Kristaus kryžiuje.

„Tavo garbinga tauta atrado taiką ir gailestingumą Kristaus kryžiuje. Ji prie Kryžiaus išpuoselėjo savo tautinę tapatybę. Iš kryžiaus sėmėsi įkvėpimo savo istorijos kelionėje; Kryžiuje surado prasmę gyventi ir neprarasti vilties pačiose tamsiausiose ir skaudžiausiose išbandymo valandose.“

Šv. Jonas Pauliaus II, anuomet dar nežinodamas, kad jau priartėjo sovietinės okupacijos pabaiga, linkėjo Lietuvai geresnės ateities: Vėl teiškyla kryžiai virš Lietuvos bažnyčių, kurias jūsų protėviai statė iš gilaus tikėjimo. Kryžiams vėl tebūna suteikiamos garbingiausios vietos žmonių namuose ir jų labiausiai lankomose vietose, kad visur būtų skelbiama tikroji viltis ir ji apsigyventų visų tikinčiųjų širdyse.

Kardinolas Bačkis jubiliejinės vyskupystės sukakties proga aukojo padėkos Mišias Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo Bažnyčioje. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 04, 17:31