Paieška

Arkivysk. Rino Fisichella Arkivysk. Rino Fisichella 

Bažnyčia smerkia mirties bausmę. Komentarai po Katekizmo pataisos

Popiežiaus Pranciškaus sprendimas paskelbti mirties bausmę nesuderinama su žmogaus asmens orumu sulaukė dėkingumo ir labai palankių atsiliepimų. Sureagavo už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje kovojanti Šv. Egidijaus bendruomenė. Oficialų pareiškimą paskelbė ir Lotynų Amerikos Vyskupų konferencijų komisija, primindama, kad mirties bausmės taikymas yra rimta problema, liečianti kai kurias regiono šalis.

Popiežius Pranciškus jau prieš porą mėnesių privačioje audiencijoje priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą ir jam nurodė pakeisti Katalikų Bažnyčios Katekizmo straipsnį (2267), kuriame išdėstytas Bažnyčios požiūris į mirties bausmę. Popiežiaus valia buvo įvykdyta rugpjūčio 2 d. paskelbtu minėtosios audiencijos reskriptu. Kitaip tariant, popiežiaus žodžiu išsakytas noras, tapo juridiniu aktu, kuriuo buvo pakeistas Katekizmo straipsnis, kalbantis apie mirties bausmę. Jei anksčiau tradicinis Bažnyčios mokymas tam tikra prasme toleravo mirties bausmę kaip kraštutinę bendro gėrio gynimo priemonę, tai dabar sakoma, kad jokios aplinkybės negali jos pateisinti; mirties bausmė  nesuderinama nei su žmogaus asmens orumu, nei su Evangelija.

Tikėjimo tiesos padeda atsakyti į kiekvienos kartos keliamus klausimus

Popiežiaus sprendimą pakeisti Katekizmo formuluotę apie mirties bausmę Vatikano dienraščio „l’Osservatore Romano“ puslapiuose komentuoja teologas, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivysk. Rino Fisichella. Pasak jo, visiems žinomas aiškus ir ryžtingas popiežiaus Pranciškaus nepritarimas mirties bausmei turėjo atsispindėti ir Katalikų Bažnyčios Katekizme.

Pakeisdama Katekizmo formuluotę, Bažnyčia žengia labai svarbų žingsnį žmogaus asmens orumo gynimo keliu. Nepaneigiamas žmogaus orumas priklauso kiekvienam žmogui, net ir padariusiam labai sunkių nusikaltimų. Mirties bausmė neturi jokio pateisinimo ir tai, pasak arkivyskupo, atveria naujus kelius ir suteikia naują atsakomybę tikintiesiems, gyvenantiems tose šalyse, kuriose mirties bausmė dar nepanaikinta.

Naujoje Katekizmo formuluotėje kalbama apie pastaruoju metu padidėjusį dėmesingumą žmogaus teisėms. Žmonių jautrumo ir dėmesingumo pagrindinėms vertybėms padidėjimas yra labai svarbus veiksnys, bet vien jo negana, nes šiuo atveju kalbama ne tik apie žmonių požiūrio kaitą, bet ir apie naują Bažnyčios mokymo formuluotę. Arkivyskupas Rino Fisichella primena du raktažodžius – saugoti ir eiti pirmyn - kuriuos panaudojo popiežius Jonas XXIII atidarydamas Vatikano II Susirinkimą. Bažnyčios pareiga saugoti tikėjimo paveldą neturi būti suprantama kaip pareiga jį „mumifikuoti“. Tikėjimo tiesos turi padėti atsakyti į kiekvienos žmonių kartos keliamus klausimus. Tradicija neturi būti suvokiama kaip vabzdys gintare. Jai taip ją suvoktume, ji būtų negyva. Bažnyčios mokymą turime suprasti kaip nuolatos gyvą žodį, kuris provokuoja kiekvieną žmogų užimti atsakingą poziciją pasaulio įvykių akivaizdoje. Taip turėtų būti suprantamas ir popiežiaus Pranciškaus sprendimas mirties bausmės klausimą kelti žmogaus teisių horizonte. Tai žingsnis pirmyn siekiant geriau suprasti Evangeliją, leisti, kad jos šviesa pasiektų tai, kas lig šiol buvo šešėlyje.

Arkivyskupas Fisichella savo komentare priduria, kad šiuo sprendimu anaiptol nenorima sumenkinti sunkių nusikaltimų rimtumo ir nuo jų nuketėjusių žmonių skausmo. Teisingumas niekada negali vadovautis nuoskauda ir kerštu; niekada taip pat neturi ribotis dabartimi. O jei žiūrime į ateitį, niekada negali būti atmesta atgailos ir naujo gyvenimo galimybė, ji negali būti atimta nė iš tų, kurie susitepė labai sunkiais nusikaltimais. Valingas žmogaus numarinimas nesuderinamas su krikščioniškuoju apreiškimu. Atleidimas, naujas gyvenimas – tai iššūkiai, kuriuos turi priimti Bažnyčia, suprantanti jai skirtą naujo evangelizavimo pareigą.

Džiaugiasi žmogaus teisių gynėjai

Popiežiaus sprendimą oficialiai Bažnyčios mokymo lygmeniu atmesti mirties bausmę labai palankiais komentarais sutiko katalikiškos žmogaus teisių gynimo organizacijos. Romoje prieš penkis dešimtmečius gimusi Šv. Egidijaus bendruomenė, daugelio kampanijų prieš mirties bausmę autorė, paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, jog šis popiežiaus sprendimas dar labiau sustiprina tikėjimą, kad sulauksime dienos kai mirties bausmė bus pašalinta iš visų valstybių kodeksų, kad Europos pavyzdžiu, kur mirties bausmės panaikinta visose šalyse, paseks ir visos kitų žemynų valstybės. Šiuo sprendimu popiežius primena, sakoma Šv. Egidijaus bendruomenės pareiškime, kad kiekvienas katalikas yra pašauktas kurti naują pasaulį, kuriame nebūtų mirties bausmės.

Popiežiaus sprendimas – labai svarbi žinia Lotynų Amerikai

 Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų komisija, kurią sudaro Centrinės ir Pietų Amerikos episkopatai, paskelbė pareiškimą, kuriuo dėkoja popiežiui Pranciškui už su pranašišku aiškumu išsakytą tiesą, jog Bažnyčia radikaliai atmeta mirties bausmę. Lotynų Amerikos vyskupai kreipiasi į šalis, kuriose mirties bausmės dar taikoma, taip pat ragina visus geros valios žmones siekti jos panaikinimo, gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 03, 15:12