Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 2)

Birželio „Artumoje“ Tėvo dienos proga t. Antano Saulaitis SJ su dėkingumu dalijasi tėviškos meilės patirtimi straipsnyje „Mano Tėvelis“.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Didžiųjų vasaros atlaidų virtinė šiemet prasideda jau birželį: paskelbta apie keturias dienas truksiantį pal. Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimą Kaišiadoryse. Birželio „Artumoje“ mons. dr. Algirdas Jurevičius apžvelgia metus po beatifikacijos iškilmių: praėję metai atskleidė didingų dvasinių pokyčių pradžią. Kaišiadorių vyskupija pradėjo pal. Teofiliaus kanonizacijos procesą. Per metus Kaišiadorių katedroje įrengtą Palaimintojo Teofiliaus koplyčią aplankė daugiau kaip šimtas organizuotų piligrimų grupių iš Lietuvos ir užsienio, neskaitant mažesnių grupelių ir pavienių maldininkų. Pradėta maldos iniciatyva „Sekmadienių vakarai su palaimintuoju Teofilium“, patraukianti vis daugiau maldininkų. Straipsnio autorius, kuris yra taip pat kanonizacijos bylos postulatorius, klausia: kodėl mus traukia palaimintasis Teofilius? Ieškodamas atsakymo jis primena būdingą Palaimintojo bruožą: nenorą naudotis vyskupiškomis privilegijomis – paleistas iš tremties jis nepanoro traukiniu važiuoti aukštesnės klasės vagone. Jo siekį bendrauti su žmonėmis anuomet persekiotojai bandė stabdyti kalėjimų bei lagerių bausmėmis. Šiandien dėl to palaimintasis Teofilius tampa dar artimesnis kiekvienam ieškančiam prasmės, trokštančiam vilties ar meldžiančiam sveikatos.

Palaimintajam Teofiliui skirtoje svetainėje www.teofilius.lt pranešama apie Veiviržėnų parapijos piligriminę kelionę į Kaišiadoris. Parapijai buvo įteikta palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija su jos autentiškumą patvirtinančiais dokumentais. Veiviržėnų bažnyčioje relikvija iškilmingai įdėta į naujai pagamintą altorių.

Šioje svetainėje taip pat rašoma apie Gyvojo Rožinio draugijos maldas prašant altoriaus garbės arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. To meldžia prieš dešimtį metų Kaišiadorių vyskupijoje vysk. Juozo Matulaičio paraginimu parapijose atsikūrusios Gyvo Rožinio draugijos grupės. Širvintų dekanate Gyvojo Rožinio grupės yra kiekvienoje parapijoje ir jungia per 400 narių.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Rosita Garškaitė kalbino Birštono sakralinio muziejaus vadovę dr. Romą Zajančkauskienę, tyrinėjusią rašytinį palaimintojo Teofiliaus palikimą, jo beatifikacijos bylos ekspertę. Pasak jos, arkivyskupo Teofiliaus Matuliono beatifikacijos metais muziejuje padaugėjo piligrimų: pernai muziejų aplankė 15 tūkst. žmonių, iš jų 3 tūkst. – užsiregistravusios organizuotos piligrimų grupės. Čia eksponuojamos nuotraukos ir autentiški daiktai: šimtasiūlė, lazda, tremtyje liturgijai naudoti indai, saugomos antrinės relikvijos. Dabartinėse muziejaus patalpose, anksčiau buvusioje klebonijoje pal. vyskupas Teofilius Matulionis gyveno porą metų nuo 1956-ųjų. Čia jis slapta konsekravo vyskupu savo įpėdinį, būsimą kardinolą Vincentą Sladkevičių.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie gegužines pamaldas Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno tėviškėje Talkonių kaime. Šiemet čia šventiškai pristatyta kun. Stasio Ylos knyga „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“, jos pristatyme dalyvavo vysk. emeritas Jonas Kauneckas.

Reportaže iš Merkinės dekanato Babriškių parapijos pasakojama apie gražiai kasmet švenčiamas Sekmines. Šiemet čia surengtas atminimo koncertas maestro Virgilijui Noreikai atminti: dainininkas bene dešimtmetį Sekminių atlaidų metu giedodavo parapijiečiams, dovanodavo koncertus Varėnos rajono žmonėms. Vysk. emeritas Juozas Matulaitis džiaugėsi maža, bet aktyvia Babriškių parapija, jos klebono Pranciškaus Čivilio pastangomis atnaujinti bažnyčios aplinką.

„XXI amžiuje“ taip pat rašyta apie Klaipėdos universitete vykusį kun. dr. Sauliaus Stumbros monografijos „Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos. Ugdymo aspektai“ pristatymą. Cituojami apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez Quintana pratarmės žodžiai: „<...> Liaudiškasis pamaldumas, skatinantis nuolat puoselėti religinius jausmus, gali tapti svarbia tikėjimo ugdymo, krikščioniškojo švietimo ir evangelizavimo dalimi“

Praėjusį šeštadienį Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko maldos pusryčiai, kuriuose dalyvavo vysk. Eugenijus Bartulis, valdžios ir visuomenės atstovai, politikai, kultūros bei meno žmonės. Svarstyta apie Bažnyčios santykį su valdžia, artėjant Tėvo diena kalbėta apie dvasios tėvų reikšmę.

Vilniaus arkikatedroje nuo birželio vasaros ketvirtadieniais rengiami vargonų muzikos koncertai. Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtuose koncertuose pagerbiami Nepriklausomybės akto signatarai.

Gegužės pabaigoje Panevėžio vyskupijos kurijoje vyko vargonininkų susirinkimas – konferencija. Vysk. Linas Vodopjanovas dalijosi mintimis apie vargonininko tarnystę, aptarė praktinius liturgijos reikalavimus.

Ketvirtadienį Kauno akademinės sielovados bendruomenė surengė forumą „Tikėjimas ir mokslas“. T. Vytautas Sadauskas SJ savo pranešime apžvelgė tikėjimo ir mokslo santykio tema rašančius autorius, taip pat šios srities literatūrą lietuvių kalba. Filosofė dr. Lina Šulcienė kalbėjo apie kataliko akademiko misiją Bažnyčioje.

„Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ praneša dar vieną grupę tikinčiųjų, baigusių ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų programą. GT institutas vykdo šia programą jau penktus metus, programą jau baigė daugiau kaip šimtas Kauno arkivyskupijos ir kitų vyskupijų žmonių.

Kauno arkivyskupijos svetainėje pranešama apie Katechetikos centro inicijuotą „Medijų evangelizacijos projektą“. Gavus kelių fondų paramą sukurta krikščioniškų filmų svetainė www.krikscioniskifilmai.lt . Neseniai atverta nauja krikščioniškos muzikos svetainė www.krikscioniskamuzika.lt. Rudenį ketinama paskelbti metodinės medžiagos tikybos mokytojams svetainę www.gerojipatirtis.lt.

„XXI amžiuje“ kun. Vytenis Vaškelis Devintinių iškilmę pasitinka rašiniu „Eucharistijoje – Jo ir mūsų gyvenimas“.

Birželio „Artumoje“ Tėvo dienos proga t. Antano Saulaitis SJ su dėkingumu dalijasi tėviškos meilės patirtimi straipsnyje „Mano Tėvelis“.

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga
2018 birželio 02, 11:41