Որոնել

Յունաց եկեղեցւոյ պետին զօրակցական նամակը՝ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին Յունաց եկեղեցւոյ պետին զօրակցական նամակը՝ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին  

Յունաց եկեղեցւոյ պետին զօրակցական նամակը՝ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին

Իէ­րո­նի­մոս Ար­քե­պիս­կո­պո­սը, 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րի թո­ւա­կիր նա­մա­կով, յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Վե­հա­փա­ռին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին,

Յու­նաս­տա­նի Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իէ­րո­նի­մոս Ար­քե­պիս­կո­պո­սը, 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րի թո­ւա­կիր նա­մա­կով, յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Վե­հա­փա­ռին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին, ա­ղօթք բարձ­րաց­նե­լով պա­տե­րազ­մի շու­տա­փոյթ դադ­րեց­ման հա­մար։

Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ «Ազատ Օր»-էն։

Քաղուած «Եռագոյն»էն։

05/10/2020, 14:16