Որոնել

Vatican News
Սուրբ Երրորդութիւնը Սուրբ Երրորդութիւնը 

Կիրակնօրեայ Աւետարանական խորհրդածութիւն: Տօն Ամենասուրբ Երրրորդութեան

Քրիստոնեաներս կ՛ապրինք Սուրբ Երրորդութիւնը երբ իրար կը սիրենք, ինչպէս որ Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերը զիրար կը սիրեն եւ իրարու կապուած կը մնան յաւիտեան այս սիրոյն ընդմէջէն։ Իսկ ով որ կը բաժնուի այս սէրէն, նովին գործով` իքզինք կը զրկէ այս աստուածային հաղորդակցութենէն:

Սուրբ Հոգին է խոստացուած Մխիթարիչը (Յովհաննէս 14, 15-24)

Ունկնդրէ Խորհրդածութիւնը

Նախ եւ առաջ մեր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնենք համայն հայ կաթողիկէ համայնքի զաւակներուն՝ Երջանկայիշատակ Գրիգոր Պետրոս 20-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքի վախճանման առթիւ. Աստուած հոգին լոյսերու մէջ դասէ:

Ամենասուրբ Երրորդութեան տօնը կու գայ ամբողջացնելու եւ կատարումը բերելու այս երկու ամսուայ շրջանի բոլոր տօներուն: Այս է նպատակը Աստուածայայտնութեան, այս է ծրագիրը որուն համար Աստուծոյ Որդին կը բաժնուի Երրորդութենէն եւ աշխարհ կու գայ ծանօթացնելու մարդոց՝ Հայրը, նոյնինքը՝ Որդին եւ ի վերջոյ՝ Սուրբ Հոգին:

Մինչեւ Սուրբ Հոգւոյ գալստեան օրը, Սուրբ Երրորդութեան երրորդ այս անձը, որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տակաւին անյայտ կը մնայ, մինչեւ որ առաքեալները իսկապէս զգան անոր զօրութիւնը եւ համարձակին դուրս ելլել իրենց պահուըտած տեղէն, քարոզելու համար Քրիստոսի աւետարանը։

Սուրբ Հոգին ուժ մըն է որով ամէն ինչ կարելի կ՛ըլլայ. Յիսուս կ՛ըսէ` ես Հօրս մէջն եմ եւ դուք իմ մէջս եւ ես` ձեր մէջ։ Այս բոլոր յարաբերութիւնները կարելի կ՛ըլլան Սուրբ Հոգւոյ միջոցաւ։ Ինչպէս որ Հոգին կ'երթայ Որդիէն դէպի Հայրը եւ փոխադարձաբար` Հօրմէն դէպի Որդին, նոյնպէս ալ ան կու գայ Որդիէն դէպի մեզ եւ կ'երթայ մեզմէ դէպի Որդին։ Ան կը նմանի ելեկտրակայանի մը, որ ամբողջ ցանցին կը բաշխէ ելեկտրական ուժ մը. բաւական է որ կապուած մնանք այս ցանցին, որպէսզի ստանանք լոյսը։ Եթէ մեր կապը չկորսնցնենք մեղքով, Սուրբ Հոգւոյն ուժը կ՛անցնի մեր մէջէն, մեզ կը զօրացնէ դժուարութիւններուն դիմաց եւ կը փարատէ ոխը, քէնը եւ բոլոր հակառակութիւնները։

Գործնականին մէջ, այս կապը հաստատ կը մնայ եթէ սիրենք Քրիստոսը եւ հաւատարիմ մնանք անոր խօսքերուն, զանոնք գործադրելով մեր կեանքի ընթացքին։ Ով որ զիս կը սիրէ, իմ խօսքերս կը պահէ, կ՛ըսէ Յիսուս իր աշակերտներուն. Յիսուսի պատգամին հանդէպ հաւատարմութիւնը` երաշխիքն է մեր սիրոյն իր անձին հանդէպ, որ կը դրսեւորուի երբ կը կատարենք իր կամքը եւ կ՛ապրինք իր դրած սիրոյ նոր օրէնքին համաձայն։ Սուրբ Երրորդութիւնը չի բացատրուիր, ան կ՛ապրուի, կարելի չէ զայն սահմանել խելքի եւ տրամաբանութեան մակարդակին, ան կը գտնուի մեր սրտերուն մէջ եւ հոգեւոր մակարդակի վրայ։

Քրիստոնեաներս կ՛ապրինք Սուրբ Երրորդութիւնը երբ իրար կը սիրենք, ինչպէս որ Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերը զիրար կը սիրեն եւ իրարու կապուած կը մնան յաւիտեան այս սիրոյն ընդմէջէն։ Իսկ ով որ կը բաժնուի այս սէրէն, նովին գործով` իքզինք կը զրկէ այս աստուածային հաղորդակցութենէն, Սուրբ Հոգւոյ ներկայութենէն իր սրտին ու հոգիին մէջ։

Սուրբ Պատարագի ընթացքին, երբ պատարագիչը կը կատարէ Կոչումն Սուրբ Հոգւոյ աղօթքը, հացին եւ գինիին սրբագործումէն անմիջապէս ետք, կը նշանակէ թէ կը խնդրէ Ամենասուբ Երրորդութեան երրորդ անձէն որ գայ ընծաներուն վրայ եւ լրացնէ այն պակասը որ մեր մարդկային բնութիւնը չի կրնար ամբողջացնել առանց աստուածային միջամտութեան։

Եթէ տկար ենք հաւատքի մէջ, Հոգին է որ մեզ կը զօրացնէ, եթէ համարձակութիւն չունինք մեր հաւատքը ցոյց տալու եւ ապրելու, Հոգին է որ մեզ կը քաջալերէ։ առանց Հոգիին ոչինչ ենք, Հոգիով` ամէն բանի կարող ենք։ Ամէն։

Հայր Յովսէփ Քէլէկեան

30/05/2021, 08:05