Որոնել

«ԲԱՇԽՈՂ ՇՆՈՐՀԱՑ». «ԲԱՇԽՈՂ ՇՆՈՐՀԱՑ». 

«ԲԱՇԽՈՂ ՇՆՈՐՀԱՑ». Գերյ. Գէորգ Ծ. Վրդ. Զապարեանի խորհրդածութիւնը։

«Քորոնա» համաճարակի պատճառած ահաւոր տառապանքի ատեն, մեր երկնաւոր Հայրը անընդհատ մեզի կ'ըսէ. «Ես հոս եմ. ձեզի հետ եմ: Եթէ կ'ուզէք զիս գտնել, նայեցէ'ք ձեզ սիրող ընտանիքին, նայեցէ'ք այս համաճարակէն տառապողներուն կերակուր, դեղորայք, աղօթք ու բարեգործութիւն բաշխողներուն:
Ունկնդրէ խորհրդածութիւնը

Վերջին Ընթրիքին, Յիսուս քաջ տեղեակ ըլլալով Իրեն պատահելիք դէպքերուն, բացայայտօրէն անդրադարձաւ Յուդայի մատնութեան, Իր աշկերտներուն փախուստին եւ Պետրոս Առաքեալի ուրացումին:

Մինչ Յիսուս գիտակից էր Իր մօտալուտ մահուան, Իր առաքեալները տակաւին մութի մէջ էին Անոր անմխիթար վախճանին նկատմամբ: Անոնք տակաւին չէին հասկցած ի'նչ որ Ինք նախապէս յայտարարած էր: Անոնց միակ հոգն էր, թէ « իրենցմէ ո'վ պիտի նկատուի մեծը » (Ղուկաս 22, 24): Ոմանք ալ առաջարկեցին սուրերով պաշտպանուիլ (Անդ, 22, 38): Ուշագրաւ է, որ իրազեկ չէին, թէ Յիսուս կամաւորապէս ու խոնարհաբար կ'ուղղուէր դէպի մահ:

Աշակերտներուն մօտեցումը գալիք տագնապը դիմագրաւելու եղանակին՝ բոլորովին ներհակ էր Յիսուսի որդեգրած գործելաոճին: Արդարեւ, մինչ անոնք անհեռատես՝ նախապատուութեան վրայ կը վիճաբանէին ու բռնութեան դիմելու կը խորհէին, Յիսուս, ընդհակառակը, գնաց Ձիթենեաց լեռ աղօթելու: Զինք տոգորող զգացումներէն սրտբաց զրուցելով Իր Հօրը հետ՝ աղօթեց Իր օրհասական վիճակէն ելք մը գտնելու նպատակով. «Այս բաժակը հեռացո'ւր ինծմէ »: Բայց, իսկոյն յարեց. « Ո'չ թէ իմ կամքս, այլ քու կամքդ թող ըլլայ» (Ղուկաս 22, 42): Ան, ինքզինք բոլորովին Իր Հօրը յանձնեց: Այդ պահուն, Աստուած հրեշտակ մը առաքեց ո'չ ա'յնքան Իր «սիրելի Որդին» անձկութենէն ազատելու, ո'րքան զԱյն շնորհքով օժտելու ու զօրութեամբ գօտեպնդելու, որպէսզի Իր խաչը սիրայօժար կրելու հաւանի:

Յիսուս Ձիթենեաց լեռնէն մեկնելէ ետք՝ չդադրեցաւ աղօթելէ:

Ան, քալած ատեն խաչի ճանապարհէն՝ Երուսաղէմի կիները աղօթելու հրաւիրեց (Ղուկաս 23, 28):

Խաչին վրայ գամուած ատեն՝ աղօթեց. «Հայր, ներէ' անոնց» (Անդ, 23, 34):

Նոյնիսկ Իր վերջին խօսքերը աղօթք մըն էին. «Հա'յր, քու ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ հոգիս »(Անդ, 23, 46):

Ա'յս է Յիսուսի մեզի կտակած վարքագիծը նեղութեան օրերուն. աղօթքով հաղորդակցութեան մէջ մնալ Հօր Աստուծոյ հետ:

Հաւատքը «Քորոնա» ժահրի ժամանակաշրջանին

Կ'ապրինք շարք մը պատուհասներէ տառապող աշխարհի մը մէջ: Ամէն օր, միլիոնաւոր մարդիկ դէմ յանդիման կը գտնուին իրենց կեանքը տագնապող հոգեւոր, ֆիզիքական, տնտեսական եւ ընտանեկան հարցերու առջեւ:

Մինչ կը գրեմ այս յօդուածը, «Քորոնա» ժահրի համաճարակը պատճառած է արդէն 2 711 747 մահ եւ կան 122 964 412 վարակակիրներ: Բաց աստի, ի վիճակի չենք տակաւին չափել տարողութիւնը մարդկային, մշակութային եւ տնտեսական ահաւոր վնասներուն:

«Գովիտ-19»-ը առաջին համաճարակը չէ, որ անդառնալի կորուստներ

պատճառեց աշխարհի մէջ: Վերջին 150 տարիներուն, աւելի քան 60 միլիոն մարդ մեռաւ առողջական այլազան աղէտներուն հետեւանքով:

Այս վերջին համաճարակին դիմաց եւ նման դժբախտութիւններու ատեն, կը զարմանանք ու կ'ընդվզինք:

Ի՞նչպէս այս եղերական դէպքերը կը պատահին:

Ո՞ւր է Աստուած:

Ինչո՞ւ Ան կը թուի մեզմէ պահուըտիլ երբ Իր օգնութեան կը կարօտինք:

Ինչո՞ւ չի' գար ու մեզ չի' փրկեր:

Մեր սահմանափակ տեսադաշտէն նկատուած, մեզի կը թուի, որ Աստուած մեզ լքեր է. ի'նչ որ պարզապէս իրական չէ: Աստուած չարութիւն չ'ըներ: Ան, իբրեւ Հայր, երբեք մեզի, որ Իր որդիներն ենք, մահացու հիւանդութիւններ չ'ուղարկեր:

Ան, կրնայ թոյլ տալ, որ չար արարքներ կամ աղէտներ պատահին, սակայն, երբեք զանոնք չի' պաճառեր:

Աստուած միշտ մեզի հետ է

Անժխտելի իրականութիւն է, որ Աստուած կրնայ չարիքէն բարիք յառաջ բերել: Կենսական է, որ հաստատ հաւատք ընծայենք այս ճշմարտութեան եւ մեր յոյսը ատոր վրայ դնենք: Աստուած կը սիրէ Իր ձեռակերտ արարչագործութիւնը եւ մեզմէ իւրաքանչիւրը:

-Աստուած մեզի չ'ուղարկեր ժանտախտի նման հիւանդութիւններ, համաճարակներ, այլ՝ մեզ մխիթարող ու մեր ցաւերը ամոքող սուրբեր, «Մայր Թերեզա»- ներ:

-Աստուած մեզի հետ է դժբախտութիւններու ժամանակ:

-Ան ներկայ է Իր տառապող ժողովուրդին մէջ, բարեսիրական կազմակերպութիւններով, ինքնամոռաց խնամակալներով, բուժօգնութիւններով:

-Ան ներկայ է Իր ժողովուրդին մէջ՝ Իրեն հաւատացող եղբայրասէր անհատներուն դրսեւորած ազնուութեամբ, կարեկցութեամբ, բարեգթութեամբ ու աղօթքով:

Այսօր եւս Աստուած կը շարունակէ սուրբեր ու սրբակեաց անձեր յարուցանել՝ Իր սէրն ու շնորհքը մեզի յայտնելու, մանաւանդ երբ «Քորոնա» ժահրի համաճարակի նման աղէտներ մեզ կը հարուածեն:

Մի գուցէ անգիտանանք այդ սուրբերուն անունները, իրազեկ չըլլանք անոնց զոհաբերութեան ու նուիրումի չափին: Սակայն, Աստուած զանոնք կը ճանչնայ ու բիւրաւոր շնորհքներով կ'օրհնէ ու կը վարձատրէ:

«Քորոնա» համաճարակի պատճառած ահաւոր տառապանքի ատեն, մեր երկնաւոր Հայրը անընդհատ մեզի կ'ըսէ. «Ես հոս եմ. ձեզի հետ եմ: Եթէ կ'ուզէք զիս գտնել, նայեցէ'ք ձեզ սիրող ընտանիքին, նայեցէ'ք այս համաճարակէն տառապողներուն կերակուր, դեղորայք, աղօթք ու բարեգործութիւն բաշխողներուն: Դուք ալ, ձեր կարգին, նպաստեցէ'ք, որպէսզի ձեր միջոցով՝ ձեզ շրջապատողներուն օգնութեան հասնիմ»:

Տա՜յր, Աստուած, որ կարենանք «ԲԱՇԽՈՂ ՇՆՈՐՀԱՑ» Յիսուսի ձեռքերն ըլլալ:

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Զապարեան

26/03/2021, 07:59