Որոնել

Vatican News
Տօն Ամենասուրբ Երրրորդութեան Տօն Ամենասուրբ Երրրորդութեան 

Կիրակի 16 Յունիս 2019 Տօն Ամենասուրբ Երրրորդութեան

Մխիթարիչը` Սուրբ Հոգին է զոր Յիսուս պիտի ուղարկէ (Յովհաննէս 14, 15-24)

Յիսուս այս անգամ յստակօրէն կը խօսի առաքեալներուն` երրորդ անձի մը մասին, զոր կը կոչէ Մխիթարիչ։ Հանդիսաւոր խոստում մը կը կատարէ անոնց թէ` որբ պիտի չթողու զիրենք իր մեկնելէն ետք։ Տակաւին իր աշակերտները, գինովցած Ծաղկազարդի օրուայ փայլուն ընդունելութենէն, զոր ցուցաբերած էր Երուսաղէմի ժողովուրդը երբ Յիսուս յաղթական մուտք գործած էր քաղաքին մէջ, կ՛երեւակայէին ապագայ յաղթանակներու մասին եւ նոյնիսկ արքայական պսակադրութեան մը կը սպասէին, մինչդեռ Յիսուս կը խօսէր իրենց աշխարհէն իր մօտալուտ մեկնումին մասին։

Մինչեւ Սուրբ Հոգւոյ գալստեան օրը, Սուրբ Երրորդութեան երրորդ անձը, որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տակաւին անյայտ կը մնայ, մինչեւ որ առաքեալները իսկապէս զգան անոր զօրութիւնը եւ համարձակին դուրս ելլել իրենց պահուըտած տեղէն, քարոզելու համար Քրիստոսի աւետարանը, պատմելու համար ներկայ ժողովուրդին, եւ ապա` բոլոր աշխարհին այն մեծ անձնաւորութեան խօսքերն ու սքանչելի գործերը։

Սուրբ Հոգին ուժ մըն է որով ամէն ինչ կարելի կ՛ըլլայ. Յիսուս կ՛ըսէ` ես Հօրս մէջն եմ եւ դուք իմ մէջս եւ ես` ձեր մէջ։ Այս բոլոր յարաբերութիւնները կարելի կ՛ըլլան Սուրբ Հոգւոյ միջոցաւ։ Ինչպէս որ Հոգին կ՛երթայ Որդիէն դէպի Հայրը եւ փոխադարձաբար` Հօրմէն դէպի Որդին, նոյնպէս ալ ան կ՛երթայ Որդիէն դէպի մեզ եւ մեզմէ դէպի Որդին։ Ան կը նմանի ելեկտրակայանի մը, որ ամբողջ ցանցին կը բաշխէ ելեկտրական ուժ մը. բաւական է որ կապուած մնանք այս ցանցին, որպէսզի ստանանք լոյսը։ Եթէ մեր կապը չկորսնցնենք մեղքով, Սուրբ Հոգւոյն ուժը կ՛անցնի մեր մէջէն, մեզ կը զօրացնէ դժուա-րութիւններուն դիմաց եւ կը փարատէ ոխը, քէնը եւ բոլոր հակառակութիւնները։

Գործնականին մէջ, այս կապը հաստատ կը մնայ եթէ սիրենք Քրիստոսը եւ հաւատարիմ մնանք անոր խօսքերուն, զանոնք գործադրելով մեր կեանքի ընթացքին։ Ով որ զիս կը սիրէ, իմ խօսքերս կը պահէ, կ՛ըսէ Յիսուս իր աշակերտներուն. Յիսուսի պատգամին հանդէպ հաւատարմութիւնը` երաշխիքն է մեր սիրոյն իրեն, որ կը դրսեւորուի երբ կը կատարենք իր կամքը եւ կ՛ապրինք իր դրած սիրոյ նոր օրէնքին համաձայն։ Սուրբ Երրորդութիւնը չի բացատրուիր, ան կ՛ապրուի, կարելի չէ զայն սահմանել խելքի եւ տրամաբանութեան մակարդակին եզրերով, ան կը գտնուի մեր սրտերուն մէջ եւ հոգեւոր մակարդակի վրայ։

Քրիստոնեաներս կ՛ապրինք Սուրբ Երրորդութիւնը երբ իրար կը սիրենք, ինչպէս որ Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերը զիրար կը սիրեն եւ իրարու կապուած կը մնան յաւիտեան այս սիրոյն ընդմէջէն։ Իսկ ով որ կը բաժնուի այս սէրէն, նովին գործով` իքզինք կը զրկէ այս աստուածային հաղորդակցութենէն, Սուրբ Հոգւոյ ներկայութենէն իր սրտին ու հոգիին մէջ։

Սուրբ Պատարագի ընթացքին, երբ պատարագիչը կը կատարէ Կոչումն Սուրբ Հոգւոյ աղօթքը, հացին եւ գինիին սրբագործումէն անմիջապէս ետք, կը նշանակէ թէ կը խնդրէ Ամենասուրբ Երրորդութեան երրորդ անձէն որ գայ ընծաներուն վրայ եւ լրացնէ այն պակասը որ մեր մարդկային բնութիւնը չի կրնար ամբողջացնել առանց աստուածային միջամտութեան։ Եթէ տկար ենք հաւատքի մէջ, Հոգին է որ մեզ կը զօրացնէ, եթէ համարձակութիւն չունինք մեր հաւատքը ցոյց տալու եւ ապրելու, Հոգին է որ մեզ կը քաջալերէ։ առանց Հոգիին ոչինչ ենք, Հոգիով` ամէն բանի կարող ենք։ Ամէն։

Հայր Յովսէփ Քէլէկեան

16/06/2019, 08:44