Keresés

A Fraknói-emlékkonferencia történész csapata az Aventinus dombon A Fraknói-emlékkonferencia történész csapata az Aventinus dombon 

Fraknói-emlékkonferencia az Örök Városban

A Fraknói-centenárium kiemelt nemzetközi rendezvénye zajlott 2024. június 6-án az Istituto Nazionale di Studi Romani aventinusi székhelyén, a máltai lovagrend székházának tőszomszédságában. A „Főszereplők és közreműködők - Közép- és kelet-európai kutatók a Szentszéki Levéltárban 1881 és 1918 között” című tudományos konferencián a Fraknói Kutatócsoport tagjai mellett olasz, osztrák, cseh, lengyel és horvát kutatók tartottak előadást.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A szimpózium Fraknói mellett magyar munkatársai, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia többi nemzetéből származó történészek vatikáni kutatásaival foglalkozott a pápai levéltárak XIII. Leó-féle megnyitásától az I. világháború végéig. A tanácskozás ennek köszönhetően a Monumenta Vaticana Hungariae és a Fraknói-féle római magyar történeti intézet keletkezését a korábbinál tágabb perspektívából és szélesebb historiográfiai kontextusban vizsgálta. Az előadások tanulmánnyá érlelt változata a Storia d’Ungheria – History of Hungary 2. kötetként 2025-ben jelenik meg az Edizioni Sette Città gondozásában.

A konferenciát magyar részről Solymosi László akadémikus nyitotta meg. Beszédét a következő gondolattal zárta: "Bernát, a francia chartres-i iskola kancellárja valamikor 1100 táján gyakran mondogatta: „törpék vagyunk, akik óriások vállán ülünk, hogy többet és távolabbra láthassunk, mint ők.” Önök Fraknói nyomdokain járnak. Nem kétséges számomra, hogy többet is fognak látni és láttatni...".

Nagy Katalin előadásában összefoglalta Fraknói Vilmos kutatásainak kezdeteit a Vatikáni Titkos Levéltárban. Fraknói a Monumenta Vaticana munkálatainak megszervezésére irányuló tárgyalások mellett 1881. május 26. és június 15. között tudta elkezdeni munkáját a Vatikáni Titkos Levéltárban. Az előadás alapján a  Monumenta Vaticana kezdeti éveibe nyerhetett a hallgatóság betekintést.

A Fraknói Vilmos emlékének halála 100. évfordulóján szentelt nemzetközi historiográfiai konferencia a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, a Moravcsik Gyula Intézet (HUN-REN BTK, Budapest), az Istituto Nazionale di Studi Romani (Roma), valamint a Centro di ricerca CESPoM con sede all’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) közös szervezésében valósult meg.

Tusor Péter előadásában a Monumenta Vaticana Hungariae 1881-ben kezdődött alapítási folyamatáról szólt. A kulcsszereplő Fraknói volt, ám sokan segítették munkáját, mindenekelőtt Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek és Ipolyi Arnold besztercebányai püspök. A pozitivizmus korának vatikáni magyar történeti forrásközlő sorozata a magyar katolicizmusnak és akadémiai tudományosságnak maradandó alkotása lett. A Fraknói-féle római történeti intézet már e sorozat  létrehozásával megkezdte érdemi működését.

Fejérpataky László vatikáni kutatásokban játszott szerepét tekintette át előadásában Fedeles Tamás. A magyar segédtudományok, elsősorban a diplomatika és a paleográfia magyarországi megújítójának tekintett történész jelentős szerepet játszott a Fraknói Vilmos által alapított Monumenta Vaticana Hungariae sorozat első két kötetének megjelenésében. 1883 és 1886 között több hónapot töltött a vatikáni gyűjteményekben, amelynek eredményeként Gentilis de Monteflorum bíboros magyarországi legációjának aktái (1885), valamint a Kárpát-medence területén működő 14. századi pápai adószedők fennmaradt számadásai is nyomtatásban megjelenhettek (1887).

Szovák Kornél az előadás Fraknói Vilmos vatikáni forrásfeltárásainak a későbbi magyar középkorkutatásra gyakorolt hatását tárgyalta, kiemelte a IX. Bonifác pápa bulláit és Gentilis legátus iratait közreadó kötetek jelentőségét, továbbá a szerző életrajzi monográfiáinak a magyar medievisztika tematikája formálódását meghatározó szerepét.

Kanász Viktor Óváry Lipót életét és nápolyi kutatásait ismertette, bemutatva, hogyan kezdte el Óváry az addig magyar szempontból nem vizsgált nápolyi gyűjtemények történeti kutatását. Óváry nagy mennyiségű és kivételes fontosságú iratanyagokat tárt fel és tett közzé. Ennek egyik legfontosabb szegmensét a Farnese-levéltárban található III. Pál pápa-kori szentszéki diplomáciai iratok publikálása jelentette. Bár Óváry Nápolyon kívül sok itáliai gyűjteményben megfordult, sosem kutatott a vatikáni gyűjteményekben, viszont a Monumenta Vaticana Hungariae-sorozat munkálataiban aktívan közreműködött.

Nemes Gábor Lukcsics Józsefről tartott előadást. A veszprémi egyházmegyés tudós papot Fraknói Vilmos a Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis III. és IV. kötetének szerkesztésével bízta meg, miközben átnézte a Camera Apostolica levéltár köteteit, és kigyűjtötte annak magyar vonatkozású forrásait.

Kruppa Tamás előadásában Veress Endre munkásságát tárgyalta, a jeles történész vatikáni kutatásait a fókuszba állítva. Bemutatta a Veress által indított okmánytár sorozatokat, kiemelve, hogy azok különösen az első világháború után gyakorlatilag átvették a Monumenta Vaticana Hungariae és az MTA Monumenta Hungariae Historica sorozatainak szerepét.

A külföldi előadók Theodor Sickel, Ludwig von Pastor, a cseh és lengyel római expedíció, valamint több horvát történész vatikáni kutatásait tekintették át.

A konferencia mellett a Kutatócsoport tagjai természetesen folytatták kutatásaikat  a Vatikáni Apostoli Levéltárban, a Vatikáni Apostoli Könyvtárban, illetve Archivio Storico Capitolino közjegyzői levéltárában. Emellett a Fraknói Kutatócsoport a Fraknói-centenárium keretében június 4-én megkoszorúzta a névadója által a lateráni bazilikában állíttatott emlékművet.

 

További információk a Kutatócsoport honlapján: www.institutumfraknoi.hu

Interjú Tusor péter történésszel

 

 

19 június 2024, 15:10