Keresés

VATICAN-BRAZIL-AMAZON-POLITICS-RELIGION-ENVIRONMENT-SYNOD-POPE VATICAN-BRAZIL-AMAZON-POLITICS-RELIGION-ENVIRONMENT-SYNOD-POPE 

Baldisseri bíboros megnyitó jelentése: A Lélek vezetésével az evangelizálás új útjai felé

A hétfőn elkezdődött püspöki szinódus főtitkára, Baldisseri bíboros tartotta az első hivatalos beszámolót, melyben az összejövetel célkitűzéseiről, Amazónia és az egyetemes egyház kapcsolatáról, a szinódus eljárásmódjáról, végül pedig egy jelképes szinódusi erdősítési kezdeményezésről beszélt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Az amazóniai őserdők az egész földkerekség számára létfontosságú tüdőt jelentik                                   

Kettős célkitűzést jelölt meg a szinódus – kezdte beszédét Baldisseri bíboros. Egyfelől az „összejövetel egy igazi kihívást jelent az egyház számára, amennyiben Amazónia egy missziós terület sajátos vonásokkal, melyek megfelelő javaslatokat igényelnek ahhoz, hogy evangelizálják a kultúrákat az evangélium inkulturációja számára”. Másfelől pedig a „szinódusnak szembesülnie kell a környezeti problémák előrehaladott provokációjával, hogy ezáltal tudjon választ adni az átfogó emberi fejlődés jegyében”. A szinodális út iránya a Ferenc pápa által megjelölt módon „az evangelizálás  új útjainak a keresésében” áll, mely „Isten Népének azt a részét illeti – benne főként a gyakorta elfeledett indiánokat –, mely biztonságos jövő távlata nélkül él az amazóniai őserdők válsága miatt. Az őserdők pedig az egész föld számára létfontosságú tüdőt jelentik.        

Konkrét régió, de kibővítették a részvételt más részegyházak számára

„Jóllehet egy konkrét földrajzi térségről van szó – szólt jelentésében Baldisseri bíboros –, ez az egyetemes egyházat érinti. Éppen ezért kibővítették a részvételt más részegyházak és regionális egyházi szervezetek képviseletével. Másképpen szólva, az egész egyetemes egyház az Amazóniában élő helyi egyház felé akar fordulni, szívére veszi kihívásaikat és sajátos problémáikat, mert mindnyájunknak érezni kell, hogy egy nagy globális település részei vagyunk, melyben él és lélegzik Jézus Krisztus egyetlen egyháza”.  

Az őslakosok küldöttségének élő tanúságtétele 

A főrelátor lényegi vonalaiban vázolta a szinódus összetételét. „185 szinódusi atya mellett 6 testvér delegátus, 12 különleges küldött, 25 szakértő, továbbá 55 férfi és női auditor vesz részt a tanácskozáson. Az Amazónia-térség őslakos népeit 16 személy képviseli, akik hangot adnak az otthoniaknak és akik jelenlétükkel tanúskodnak a bennszülött etnikumok hagyományáról, kultúrájáról és hitéről”.        

Történeti áttekintés

Baldisseri bíboros felidézte a „szinódus előtörténetét”. „Ferenc pápa 2017. október 15-én hirdette meg a Pánamazónia-térséggel foglalkozó rendkívüli püspöki szinódust. Ezután elkészült az Instrumentum Laboris, a szinódus munkadokumentuma, mely hivatkozási pontként és alapvető bázisként szolgál a megfontolások és a viták során. A munkadokumentum nem arra szolgál, hogy azt az ülések során kijavítsák egy végleges határozattá, mert szerepe megszűnik a végső dokumentum kidolgozásával, mely összegyűjti a szinódusi aula munkájának és az egész szinodális útnak az eredményeit”.

Kongregációs gyűlés, kiscsoportok, véleménycsere, dokumentum-tervezet, javítás, végső szavazás

A szinódus munkamódszere tekintetében Baldisseri bíboros kifejtette, hogy a szinódus alapformája „a kongregációs közgyűlés, majd október 10-étől indulnak a kiscsoportos megbeszélések, a résztvevők hozzászólásai, vagyis véleménycsere a testvéri közösség lelkületében”. Az összejövetelekkel párhuzamosan „előkészítik a végső dokumentum tervezetét, melyet október 21-én mutatnak be a szinódusi közgyűlésnek. Október 26-án kerül sor a végső szavazásra és a szinódusi munka lezárására”.           

A tájékoztatás módja

A médiumok számára „az alapvető forrás a naponkénti briefing, tájékoztató eligazítás. Ez a tájékoztatás Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa és Matteo Bruni szentszéki szóvivő közreműködésével történik. Ezeken az eseményeken részt vesz néhány szinodális atya is. A szinodális atyák egyébként szabadon adhatnak interjút a szinódusi aulán kívül, mindig a megfelelő tapintattal és felelősséggel, mindig személyes jogcímen, saját nevükben, ám kötelesek titokban tartani az aulában felszólalók nevét”. A főtitkár megemlítette, hogy „az aulában elhangzó felszólalásokat a sajtóterem közlönyében nem jelentetik meg. A kiscsoportos megbeszélések összefoglalóit a Szentszék Sajtóterme teszi közzé”.

Jelképes szinódusi erdősítési kezdeményezés

Végül Baldisseri bíboros bejelentett néhány kezdeményezést a környezeti fenntarthatóság világában. „A bejelentkezés kizárólag elektronikusan történik, nyomatott papír használat nélkül. A szinódus során nem használnak műanyagból készült eszközöket, csak biológiailag lebomló anyagból. A szinódus egy jelképes cselekedete a „Zérus hatás szinódusa” jelszó jegyében a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében történik, mely elvállalja az Amazónia medencéjében egy 50 hektáros terület erdősítését, amihez szeretnék megszerezni a szinódusi közgyűlés jóváhagyását”. 

07 október 2019, 14:08