Keresés

Ferenc pápa és a ferences Francesco Patton atya, szentföldi kusztos Ferenc pápa és a ferences Francesco Patton atya, szentföldi kusztos  (ANSA)

A pápa a százéves Szentföld folyóirat szerkesztőihez: Beszéljetek a lehetséges testvériségről

Január 17-én, Remete Szent Antal apát emléknapján, hétfőn délben Ferenc pápa az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a „La Terra Santa – Szentföld” nevű folyóirat, a Szentföldi Kusztódia lapjának szerkesztőségét, mely most ünnepli alapítása századik évfordulóját. A delegációhoz, melyet Francesco Patton ferences atya, szentföldi kusztos vezetett, Ferenc pápa elismerő szavakkal szólt és azt kérte tőlük, hogy továbbra is szolgálják az „Ötödik evangéliumot”, a Szentföld bemutatását.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán                     

A Szentatya beszéde kezdetén őszinte szavakkal elmondta, hogy vendégei „bocsánatát kéri, mert le kell ülnie, lábának a fájdalmai miatt. Nagyon-nagyon fáj, ha állva maradok”. Miután leült, hozzáfűzte: „Most már jobb így!”, majd szeretettel köszöntötte vendégeit a „La Terra Santa” folyóiratot 100. évfordulója alkalmából, köztük a ferences Francesco Patton atyát, szentföldi kusztost és mindazokat, akik a folyóirat különféle nyelvű kiadásainak szerkesztésén dolgoznak. A folyóirat mai szolgálata összhangban áll azzal az alapelgondolással, mely száz éve az akkori kusztost, Ferdinando Diotallevi ferences atyát vezérelte és amit ő a folyóirat legelső számában így fogalmazott meg: „Tegyük a Szentföldet Isten földjévé, mely a kereszténység bölcsője, ahol tiszteletreméltó kegyhelyek vannak és ahol az emberi nem megváltása megtörtént”.

Közvetítsétek az „Ötödik evangélium” szavát

A Szentföld megismertetése az „Ötödik evangélium” közvetítését jelenti, vagyis annak a történelmi és földrajzi környezetnek a megismertetését, amelyben Isten Igéje megnyilatkozott, majd a Názáreti Jézusban értünk és üdvösségünkért az Ige megtestesült. Azt is jelenti továbbá, hogy megismertetjük az olvasókkal a ma ott élő embereket, a különböző egyházak és felekezetek keresztényeinek életét, de a zsidók és muzulmánok életét is, hogy megpróbáljunk „testvéri társadalmat” építeni Közel-Kelet összetett és nehéz környezetében.

Beszéljenek a lehetséges testvériségről

A közösségi hálózatok korában a kommunikációnak segítenie kell a közösségek, vagy még jobb esetben a testvériség kialakítását – utalt a pápa a 2019-es Kommunikációs Világnapra írt üzenetéből. Arra bátorította a „La Terra Santa – Szentföld” folyóirat munkatársait, hogy „beszéljenek a lehetséges testvériségről az egyházak és a sajnos még elkülönült felekezetek keresztényei között, de akik a Szentföldön ma már közel állnak az egységhez”, amit a pápa maga is megtapasztalhatott.     

„Szólni kell továbbá a lehetséges testvériségről Ábrahám minden gyermeke, a zsidók, a keresztények és a muzulmánok között. Beszélni kell az egyházi testvériségről, mely megnyílik a migránsok, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és a menekültek előtt, hogy visszaadjuk nekik azt a méltóságot, amitől megfosztották őket, amikor el kellett hagyniuk hazájukat, hogy maguknak és gyermekeiknek jövőt keressenek. Beszélni kell erről a valóságról!” – nyomatékosította ismételten a pápa.

Mutassák be a legnehezebb és legtöbbet szenvedő valóságot is

A pápa elismeréssel szólt a folyóirat azon „törekvéséről, hogy a Szentföld bemutatásához találkozni akarnak az ott élő emberekkel, ahol és ahogy ők élnek. Dicséretes, hogy ennek érdekében nemcsak a békés és nyugodt területeket keresik fel, hanem meglátogatják a legnehezebb és legtöbbet szenvedő valóságot is, mint például Szíria, Libanon, Palesztina és a Gáza-övezet. A Szentatya tudatában van annak, hogy a lap megpróbálja bemutatni a jó értékek történetét, a háború gonoszságával szembenálló aktív ellenállás történetét, a megbékélés történetét, a kiskoruktól megfosztott gyermekek méltósága helyreállításának a történetét, a menekültek történetét tragédiáikkal, de éppúgy álmaikkal, saját életükkel és reményeikkel együtt”. Köszönet mondott a pápa a szerkesztők „ilyen lelkülettel végzett munkájáért, hogy ezért oly sokat talpaltak”, ugyanakkor annak is tudatában van, hogy „a jövőben is hasonlóképpen járnak majd el, hogy elbeszélhessék az ottani valóságot”.

Tanúsítsátok azt, ahogy és ahol a megváltás megtörtént     

A pápa beszédében rámutatott arra, hogy „egy bizonyos valóság közlésében semmi sem helyettesítheti teljesen az ott élő emberekkel kapcsolatos személyes tapasztalatot. Ti ugyanis éppen azon a helyen éltek és dolgoztok, ahol Isten Igéje, üdvösségének üzenetével együtt megtestesült és „megtalálhatóvá” lett Jézus Krisztusban, nem is csak szavaiban, hanem szemeiben, hangjában és gesztusaiban. Jézus vonzerejét prédikációjának igazsága adta, de üzenetének hatékonysága elválaszthatatlan volt a tekintetétől, magatartásától, sőt meg a csendjeitől. Tanítványai nemcsak hallgatták szavait, hanem látták, ahogy beszél. Ugyanis benne – a megtestesült Igében – Isten Igéje egy Arc lett, a láthatatlan Isten engedte magát látni, érezni és megérinteni” – szólt a pápa, utalással a János evangélium prológusára. A szó csak akkor hatásos, ha „látjuk”, ha bevon minket egy élménybe, egy párbeszédbe”.

Tegyétek szóvá az „Ötödik Evangéliumot”

Ferenc pápa arra bíztatta a Szentföldi Kusztódia újságíróit, hogy hivatásukként tegyék ismertté azt, amit az Isten Igéjéről szóló 2008-as szinódus, majd XVI. Benedek pápa „Ötödik evangéliumnak” nevezett, vagyis „azt a földet, ahol a történelem és az üdvösség földrajza találkoznak és lehetővé teszik a bibliai szöveg, különösen az evangéliumi szövegek új olvasatát”. XVI. Benedek pápa 2009. május 19-i Úrangyala imádságából idézett: „Ott a Szentföldön láthatjuk, sőt meg is érinthetjük azt a történelmi valóságát, amelyet Isten az emberekkel valósított meg. Ábrahám életének helyeitől indulva egészen Jézus életének helyszíneiig, a megtestesüléstől az üres sírig, ami feltámadásának jele. Igen, Isten e földre lépett és velünk együtt cselekedett ebben a világban”. „A húsvéti misztérium pedig megvilágítja és értelmet ad a mai történelemnek, az ott élő népek útjának, amelyet sajnos ma is sebek és konfliktusok jellemeznek, de amelyet Isten kegyelme mindig megnyit a remény, a testvériség és a béke felé. Ebben az értelemben is, a Szentföldről szólva, egyúttal elmondhatjátok az „Ötödik evangéliumot”, amit Isten ma is tovább ír a történelmünkben”.

Az újság révén gazdagítsák azok hitét, akiknek nincs lehetőségük elzarándokolni a Szentföldre

„A közösségi tájékoztatás eszközeivel sokak hitét gazdagíthatjátok, még azokét is, akiknek nincs lehetőségük elzarándokolni a szent helyekre. Tegyétek ezt szakmai elkötelezettséggel, az evangélium szolgálatában végzett mindennapi elkötelezettséggel. Értékes dolog ez a hívők számára szerte a világon, de egyúttal támogatja a Jézus földjén élő keresztényeket is”. Ferenc pápa – kihasználva a lehetőséget – „kifejezte az ott lakók iránti közelségét. Megemlékezik róluk, még imádságaiban is”. Arra kérte a küldöttség tagjait, hogy „hazatérve adják át üdvözletét és áldását a Szentföldön élő családoknak és keresztény közösségeknek”. Végül az Úr gondviselésébe és a Szent Szűz oltalmába ajánlotta őket szolgálatukban, majd apostoli áldását adta rájuk és otthon maradt munkatársaiknak.

18 január 2022, 17:59