Keresés

2020.10.08 Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura 2020.10.08 Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura 

Ferenc pápa a Kultúra Pápai Tanácsának Női Testületéhez: A béke és megújulás szolgálatában

„A nők olvassák Ferenc pápát: olvasás, elmélkedés és zene” – címmel tart szemináriumot a Kultúra Pápai Tanácsának Női Testülete, melyre a Szentatya eljuttatta üzenetét. A pápai magisztérium három dokumentumáról cserélnek eszmét a résztvevők: az Evangelii gaudium, a Laudato si’, és az Egyetemes Testvériségről szóló Közös Nyilatkozat alapján.

Gedő Ágnes – Vatikán

A Római Kúrián belül újdonságnak számító tanácsadó testület tagjai valamennyien nők, akik főszerepet játszanak a kulturális projektek és irány meghatározásában – emeli ki üzenetében a pápa. Olyan nők, akik a társadalmi élet különböző területein működnek, és eltérő kulturális és vallási látásmódjuk dacára a közös cél érdekében, kölcsönös tiszteletben működnek együtt. A szeminárium témájául választott három írás: az Evangelii gaudium – kezdetű apostoli buzdítás, a Laudato si’ – kezdetű enciklika, majd pedig az Emberi Testvériségről, a világbékéért és a közös együttélésért, 2019-ben aláírt dokumentum.

Bingeni Szent Hildegárd nyomdokain

A pápa kiemeli, hogy a női testület egy nagy női misztikus, Bingeni Szent Hildegárd égisze alatt ülésezik, akit 2012-ben nyilvánítottak egyházdoktorrá. Assisi Szent Ferenchez hasonlóan Hildegárd is himnuszt zeng az Úr és a teremtett világ dicséretére. Egyesíti a tudományos megismerést és a lelkiséget, immár ezer éve tanítja az embereket. Szakított kora szokásaival, melyek nem engedték, hogy a nők tanuljanak és könyvtárba járhassanak. Apátnőként megszerzi az engedélyt a szerzetesnők számára. Megtanul énekelni, zenét szerez, mert annak hullámain egészen Istenig elér a lelke. A muzsika számára nem pusztán művészet vagy tudomány, hanem liturgia is.

Bingeni Szent Hildegárd
Bingeni Szent Hildegárd

XVI. Benedek Szent Hildegárdot a legnevesebb középkori misztikusok közé sorolta

Itt jegyezzük meg, hogy XVI. Benedek pápa, aki 2012-ben egyházdoktorrá avatta Bingeni Szent Hildegárdot, így fogalmazott:

„A nők jelentősen hozzájárulhatnak a teológiához, mivel nagy érzékenységgel és intelligenciával tudnak Istenről és a hit misztériumairól beszélni. Mindenkit, aki e területen tevékenykedik, arra bátorítok, hogy mély vallásos lelkülettel, imádsággal folytassa munkáját a középkori misztikus hagyomány és annak csodálatos képviselői, például Bingeni Szent Hildegárd nyomán, aki a legnevesebb középkori misztikusok egyike volt. Látomásaival a Szentírás tanításait magyarázta, az élet különböző helyzeteire alkalmazva azokat. A következetes keresztény életvitelre és elkötelezettségre buzdított. Misztikus látomásai gazdag teológiai tartalmúak; az üdvtörténet legfőbb eseményeire vonatkoznak, szimbolikus, költői nyelvezettel bemutatva azt.”

A nők gyógyítják a világ sebeit

Ferenc pápa a nagy női misztikus alakját méltatva a Kultúra Pápai Tanácsa Női Testületének találkozójáról szólt, mely párbeszédet folytat az értelem és a lelkiség, az egység és a különbözőség, a zene és a liturgia között. Alapvető célja az egyetemes barátság és bizalom, melyet a női hang jelenít meg, segítve a beteg világ gyógyulását. A pápai szövegeket tanulmányozva sajátos látásmódot nyújtanak a társadalmi és kulturális vitához, hozzájárulnak a békéhez. A nők ugyanis tudják, hogyan kell összevarrni a sebeket, megbocsátani, újra kitalálni és megújítani a dolgokat. Az üdvtörténetben a nő fogadja be az Igét, mint ahogy a nők őrzik az éjszaka sötétjében a hit lángját, várva és hirdetve a feltámadást. A nő örömteli és mély önmegvalósítása e két cselekményben foglalható össze: befogadás és hirdetés. A nők a kilépő egyház főszereplői, mert meghallgatják és gondjaikba veszik a rászorulókat, az igazságosság pártján állnak, az otthon melegét viszik el a társadalom különböző területeire. Meghallgatás, elmélkedés, szeretetteli cselekvés: ezek a megújuló öröm forrásai, melyet átadnak másoknak is. Gondozzák a teremtett világot, kihordanak egy igazságosabb világot, párbeszédet indítanak, mely tiszteli és érvényre juttatja a különbözőségeket.

Ferenc pápa arra buzdította a Kultúra Pápai Tanácsa Női Testületének tagjait, hogy legyenek a béke és a megújulás hordozói. Alázattal, bátran legyenek jelen, mindig megértve és befogadva az újdonságot, adjanak életet egy olyan világnak, mely a testvériségen alapul. A Szentatya üzenete végén imáiról biztosította a résztvevőket, mint ahogy tőlük is imát kért szolgálatára.

Ferenc pápa szerzetesnőkkel találkozik
Ferenc pápa szerzetesnőkkel találkozik

Öt éve jött létre a testület

2015 júniusában alakult meg a Kultúra Pápai Tanácsán belül női tagokból álló tanácskozó testület. Célja, hogy hangot és teret adjon a nőknek a dikasztériumon belül. Tagjait hároméves időtartamra választják: egyetemi tanárok, vállalkozók, politikusok, művészek, újságírók közül. Széles a kulturális, földrajzi és felekezeti skála a tagok között, olyannyira, hogy egy iráni muzulmán teológusnőt is beválogattak a tanácsba.

Ravasi bíboros így indokolta a testület létrehozását: „Elsősorban a női látásmódot akartuk érvényre juttatni a dikasztérium minden tevékenységével kapcsolatban. A tanács hozzájárulása két szinten valósulhat meg: egyrészt a tartalom szintjén, amelyet a nők saját tapasztalatukból, munkájukból, adott esetben laikus életállapotukból következően nyújthatnak. A másik pedig stílus kérdése: szeretnénk sokkal átfogóbb, színesebb olvasatot adni a valóságról és a dikasztérium által taglalt kérdésekről, túllépve a tisztán teológiai-filozófiai vizsgálódáson, ami az egyházi nyelvezet sajátja".

A nők a vatikáni kultúrpolitika részét alkotják

Ferenc pápa több ízben felszólalt azért, hogy a nők szerepe ne funkcionális legyen az egyházban, sokkal inkább a gondolkodás, az elmélkedés segítése. Ravasi bíboros ezzel kapcsolatban leszögezte: eleve kizárta a lehetőséget, hogy a női testülettel azért bővítették volna ki a Kultúra Pápai Tanácsát, hogy legyen női kvóta vagy egyfajta kozmetikázást érjenek el. „Nem: a nők kultúrpolitikánk belső mechanizmusához tartoznak”.

09 október 2020, 13:16