Keresés

VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE 

Jézus ma is közöttünk van Szentlelke által – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Urunk mennybemenetelének ünnepén Ferenc pápa Máté evangéliumának az apostolok küldetéséről szóló szakaszát elemezve hangsúlyozta: Krisztus mai tanítványainak is szól a felhívás: „tegyetek tanítványommá minden népet!”

Vertse Márta - Vatikán

Vasárnap délben, a Regina Coeli elimádkozása előtt a pápa ismét a Vatikáni Apostoli Palota Könyvtárterméből köszöntötte a híveket. Beszédében rámutatott, hogy Jézus üdvözítő üzenete mindenekelőtt a tanúságtétel kötelességét foglalja magába. Szűz Mária, a Keresztények Segítsége tanítson meg bennünket arra, hogy a Feltámadt Úr tanúi lehessünk a világban.

A Feltámadt Úr utoljára találkozik apostolaival, küldetést hagy rájuk

Ma Olaszországban és egyéb országokban Urunk mennybemenetelét ünnepeljük – kezdte beszédét Ferenc pápa. Az evangéliumi szakasz (vö. Mt 28,16-20) arról szól, hogy az Apostolok Galileában gyűlnek össze, azon a hegyen, „ahová Jézus rendelte őket”. Itt találkozik utoljára övéivel a feltámadt Úr. A „hegy” erőteljes jelképes töltettel rendelkezik – emlékeztetett rá a pápa. Felidézi, hogy Jézus egy hegyen hirdette ki a Nyolc Boldogságot (vö. Mt 5,1-12); hegyekre vonult vissza, hogy imádkozzon (vö. Mt 14,23); hegyen fogadta a tömegeket és gyógyította meg a betegeket (vö. Mt 15,29). De ez alkalommal a hegyen Jézus már nem az a Mester, aki cselekszik és tanít, hanem Ő kéri a tanítványokat, hogy cselekedjenek és hirdessenek, rájuk bízva a küldetést, hogy folytassák művét.

Kötelességünk a tanúságtétel

Jézus küldetéssel ruházza fel apostolait, megbízva őket, hogy azt minden nép körében végezzék. Így szól hozzájuk: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek”. A pápa a következőkben foglalta össze az apostolokra bízott küldetés tartalmát: Isten Szavának a hirdetése, a keresztség kiszolgáltatása, megtanítása annak, hogy hogyan haladjanak a Mester által kijelölt úton, vagyis az élő evangélium. Az üdvözítő üzenet mindenekelőtt a tanúságtétel kötelességét foglalja magába – hangsúlyozta a pápa, hozzátéve, hogy tanúságtétel nélkül nem hirdethetjük az evangéliumot. Erre mi, mai tanítványok is hivatottak vagyunk, hogy számot adjunk hitünkről. Egy ilyen nagy elkötelezettséggel járó feladattal szemben, figyelembe véve gyengeségeinket, alkalmatlannak érezzük magunkat, mint ahogy minden bizonnyal az Apostolok is annak érezték magukat. De ne bátortalanodjunk el, emlékezzünk Jézus szavaira, amelyeket mennybemenetele előtt mondott: „Én veletek vagyok a világ végéig”.

Jézus továbbra is köztünk van Lelke által

Ez az ígéret biztosítja Jézus közöttünk lévő állandó és vigasztaló jelenlétét. De hogyan valósul meg ez a jelenlét? Lelke által, amely vezeti az Egyházat a történelem útján, minden ember útitársaként. Az a Lélek, akit Krisztus és az Atya küldött, aki megbocsátja a bűnöket és megszenteli mindazokat, akik bűneiket megbánva bizalommal megnyílnak ajándékának. Ezzel az ígérettel, hogy velünk marad az idők végéig, Jézus megkezdi a világban való jelenlétét, mint a Feltámadt Úr. Jézus jelen van a világban, de más módon, a Feltámadt Úr stílusában – magyarázta Ferenc pápa. Jelenléte Isten Szavában, a szentségekben, a Szentlélek állandó és belső cselekvésében nyilvánul meg. Urunk Mennybemenetelének ünnepe azt mondja, hogy Jézus, bár felment a mennyekbe, ahol dicsőségben az Atya jobbján ül, továbbra is és mindig közöttünk van: ebből származik erőnk, kitartásunk és örömünk, pontosan abból, hogy Jézus közöttünk van a Szentlélek erejével.

A pápa a következő fohásszal zárta beszédét: Szűz Mária kísérje utunkat anyai oltalmával: Tőle tanuljuk meg a kedvességet és a bátorságot, hogy a világban a Feltámadt Úr tanúi legyünk.

25 május 2020, 09:23