Keresés

2019.12.08 Omaggio alla Salus Populi Romani in Santa Maria Maggiore 2019.12.08 Omaggio alla Salus Populi Romani in Santa Maria Maggiore 

Ferenc pápa levele és Mária imádságai minden hívőhöz 2020 május hónapjára

Április 25-én szombaton tették közzé Ferenc minden hívőhöz intézett levelét, mely a Szűzanyának szentelt hónap során a rózsafüzér imádkozására buzdít. A pápa mindenkit arra kér, hogy egyénileg vagy közösségben, ahogy lehet a járvány adta mostani korlátozások közepette, „egyszerűséggel” imádkozza a rózsafüzért, aminek a lezárásaként a levelével együtt közzétett két imádságot is szeretettel ajánlja. Szemléljük együtt Krisztus arcát Mária lelkületével!

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán        

Ferenc pápa levele a hívekhez május hónapra  

Kedves Fivéreim és Nővéreim, immár közel van május hónapja, amelynek során Isten népe különleges erősséggel fejezi ki Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan ennek a hónapnak a során otthon imádkozzuk a családban a rózsafüzért. Ezt az otthoni jelleget, amire a világjárvány megszorításai „kényszerítenek” minket, meg kell becsülni lelki szempontból is.

Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér imádság szépségét otthon, május során. Együtt is lehet imádkozni, vagy személyesen, döntsétek el az adott helyzet szerint, mindkét lehetőséget szem előtt tartva. Mindenesetre van egy titka az imádkozásnak, ami az egyszerűség. Könnyű megtalálni, hiszen ott van az interneten és az imádság menete.

Ezentúl pedig a Szűzanyának szentelt két imádságot ajánlok nektek, melyet a rózsafüzér végén lehet imádkozni és amit május során lelkileg én is veletek együtt imádkozom. Ezeket a levelemhez csatolom, hogy mindenki rendelkezésére álljon.

Kedves Fivéreim és Nővéreim, szemléljük együtt Krisztus arcát Mária édesanyánk lelkületével, ami még jobban lelki családdá egyesít bennünket és segít a megpróbáltatás legyőzésében. Imádkozom értetek, főként a leginkább szenvedőkért és kérem szépen, hogy imádkozzatok értem. Szívből köszönöm és megáldalak benneteket.

Róma, április 25-e , Szent Márk evangélista ünnepe

Ferenc pápa első imája Szűz Máriához május hónapjára  

Óh Mária, Te mindig úgy ragyogsz az utunkon, mint az üdvösség és a reménység jele. Betegek oltalmazója, Rád bízzuk magunkat, aki a kereszt alatt Jézus fájdalmához társultál, szilárdan megőrizve a hitedet.

Te, a római nép Üdvössége vagy, tudod, mire van szükségünk és biztosak vagyunk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy miként Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünnep a megpróbáltatás után. Segíts bennünket isteni szeretet Anyja, igazíts minket az Atya akaratához, hogy megtegyük azt, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket, vállára vette fájdalmainkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömébe. Ámen.              

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz”.

Ferenc pápa második imája Szűz Máriához május hónapjára  

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja”

A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.     

Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus járványra, erősítsd meg az eltévelyedetteket és akik az elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, ami önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel eltelt személyeket, akik a fertőzés megakadályozása következtében nem lehetnek közel hozzájuk. Töltsd el bizalommal, aki szorong a bizonytalan jövő és annak gazdasági és munkahelyi következménye miatt.

Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk az Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel és hogy visszatérjen a remény és a béke láthatára. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse a betegek és az áldozatok családjait, továbbá nyissa meg szívüket a bizalomra.       

Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi személyzetet, az önkénteseket, aki a mostani szükséghelyzet frontján küzdenek életük kockáztatásával is. Kísérd hősies küzdelmüket és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.              

Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgalommal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkit segíteni és támogatni.

Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy helyes megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.      

Segítsd a Nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek, támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek előretekintő módon és a nagylelkűség szellemével.

Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére fordított hatalmas összegeket inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák a jövőben.

Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Bátorítsd a szilárdságot a hitben, a kitartást a szolgálatban, az állhatatosságot az imádságban.

Óh Mária, szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, azért hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába.

Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz az utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Ámen!

 

           

25 április 2020, 14:06