Keresés

Pope Francis delivers the Urbi et Orbi Christmas Day message Pope Francis delivers the Urbi et Orbi Christmas Day message 

Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Krisztus világossága győzze le az emberi szív sötétjét

December 25-én, Szent Karácsony napján, szerdán délben Ferenc pápa a Szent Péter bazilika központi loggiájáról mondta el szokásos karácsonyi üzenetét a világ népeihez, majd Urbi et Orbi áldást adott a Város és a Földkerekség lakóira. A pápai és az olasz himnusz elhangzása után Ferenc pápa karácsonyi üzenetében az ünnep jelentőségét így foglalta össze: „Igen, van sötétség az emberi szívekben, de sokkal nagyobb Krisztus világossága”. Beszédében sorra vette a világ válságövezeteit és a szolidaritás nevében szót emelt az üldözöttek és peremre szorítottak érdekében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az Atya a szabadító Fiát mindenkinek és mindörökre adta

«A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát» (Iz 9,1) Kedves Testvéreim, boldog Karácsonyt! – kezdte beszédét a pápa. Az Anyaszentegyház méhéből ezen az éjszakán újra megszületett Istennek emberré lett Fia. A neve Jézus, ami ezt jelenti: Isten megment. Az Atya, az örök és végtelen Szeretet, nem azért küldte el őt a világba, hogy elítélje, hanem hogy megmentse azt (vö. Jn 3,17). Az Atya hatalmas nagy irgalommal ajándékozta őt nekünk. Mindannyiunknak odaadta. Mindörökre odaadta. Ő pedig úgy született meg, mint apró lángocska, amelyet az éj sötétjében és hidegében gyújtanak meg.

A Szűz Máriától született Gyermek vezérelje a szívünket

A Szűz Máriától született Gyermek Istennek a testté lett Igéje. Ez az Ige vezérelte Ábrám szívét és lépteit az Ígéret Földje felé, és ma is vonzza azokat, akik bíznak Isten ígéreteiben. Ez az Ige vezette a zsidóságot a rabság földjéről a szabadságba, és továbbra is meghívja minden korok minden rabszolgáját, még ma is, hogy lépjenek ki börtöneikből. A napnál is fényesebb ez az Ige, aki egy kicsiny emberfiában, Jézusban testesült meg, hogy a világ világossága legyen. Ezért kiált fel a próféta: «A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát» (Iz 9,1). Igen, van sötétség az emberi szívekben, de sokkal nagyobb Krisztus világossága. Van sötétség az emberi, családi, társadalmi kapcsolatokban, de sokkal nagyobb Krisztus világossága. Van sötétség a gazdasági, geopolitikai és ökológiai konfliktusokban, de sokkal nagyobb Krisztus világossága.

Krisztus, a világ világossága legyen támasza a szíriai és a libanoni népnek

Krisztus legyen a világossága a megannyi gyermeknek, aki a közel-keleti és a más országokban zajló háborúktól és konfliktusoktól szenved. Legyen a szeretett szír nép vigasza, amely még most sem látja az ebben az évtizedben az országot sújtó ellenségeskedés végét. Rázza fel a jó akaratú emberek lelkiismeretét. Adjon ösztönzést a kormányzó erőknek és a nemzetközi közösségnek, hogy olyan megoldást találjanak, amely garantálja a térség népeinek a biztonságát és békés együttélését, s elhozza a szenvedések végét. Legyen támasza a libanoni népnek, hogy kijusson a mostani válságából, és újra felfedezze hivatását: legyen minden ember szabadságának és harmonikus együttélésének a hírnöke.

Az Úr Jézus legyen a Szentföld világossága

Az Úr Jézus legyen a Szentföld világossága. Itt született meg Ő, az ember Üdvözítője. Ám továbbra is sokan várják még, fáradságosan, de a jó remény elvesztése nélkül, hogy beköszöntsenek itt a béke, a biztonság és a jólét napjai. Legyen Ő a vigasztalás Irak számára, amelyet társadalmi feszültségek járnak át, és Jemen számára is, amelyet drámai humanitárius válság sújt.

A Szent Péter bazilika pápai loggiája
A Szent Péter bazilika pápai loggiája

A betlehemi Gyermek legyen egész Amerika reménysége

A kicsiny betlehemi Gyermek legyen egész Amerika reménysége, ahol több nemzet is súlyos társadalmi és politikai átalakulásokon megy át. Bátorítsa a drága venezuelai népet, amelyet oly régóta tesznek próbára a politikai és társadalmi változások, és adja meg neki azt a segítséget, amelyre szüksége van. Áldja meg mindazok erőfeszítéseit, akik nagylelkűen munkálkodnak az igazságosság és a kiengesztelődés érdekében, és azon fáradoznak, hogy leküzdjék a különféle válságokat s a szegénység megannyi formáját. Ezek megsebzik minden egyes emberi személy méltóságát.

Ukrajna lépjen a konkrét megoldások útjára

A világ Megváltója legyen a kedves Ukrajna világossága, amely konkrét megoldások útjára lépett a tartós béke elérése érdekében.

A ma született Úr legyen Afrika népeinek a világossága

A ma született Úr legyen Afrika népeinek a világossága, ahol tovább súlyosbodnak a társadalmi és politikai problémák, amelyek gyakran kivándorlásra kényszerítik az embereket, megfosztva őket az otthonuktól és családjuktól. Ő legyen a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén élők békéje, akiket tartós konfliktusok gyötörnek. Ő legyen mindazok vigasza, akik az erőszak, a természeti csapások és az egészségügyi vészhelyzetek miatt szenvednek. Ő legyen a támasza mindazoknak, akiket a hitük miatt üldöznek: különösen az elrabolt misszionáriusoké és hívőké, és mindazoké, akik a szélsőséges csoportok támadásainak esnek áldozatul, különösképpen Burkina Fasóban, Nigerben és Nigériában.

Isten Fia, aki alászállt az Égből a földre, legyen oltalma és támasza az elvándorlóknak

Isten Fia, aki alászállt az Égből a földre, legyen oltalma és támasza mindazoknak, akik a fenti vagy másfajta igazságtalanságok miatt egy biztonságos élet reményében el kell, hogy vándoroljanak. Az igazságtalanság kényszeríti őket arra, hogy átkeljenek a sivatagokon és a tengereken, amelyek immár temetőkké váltak. Az igazságtalanság szorítja őket arra, hogy elmondhatatlan visszaéléseket, mindenfajta rabszolgaságot és kínzásokat szenvedjenek el az embertelen kényszertáborokban. Az igazságtalanság kényszeríti őket olyan helyek felé, ahol egy méltó élet reményére lelhetnének, az igazságtalanság miatt ütköznek ott a közömbösség falaiba.

Emmánuel [velünk az Isten] legyen a világossága a megsebzett emberiségnek. Olvassza fel a mi gyakran megkeményedett és önző szíveinket, és tegyen minket az Ő szeretetének az eszközeivé. A mi szegény arcainkon keresztül ajándékozza mosolyát az egész világ minden gyermekének: azoknak, akiket elhagytak, és azoknak, akik erőszak áldozataivá váltak. Gyönge karjaink által öltöztesse fel a szegényeket, akik nem tudják mivel befedni a testüket, adjon kenyeret az éhezőknek, gyógyítsa a betegeket. A mi törékeny közösségünk révén legyen közel az idősekhez és azokhoz, akik egyedül vannak, a migránsokhoz és a társadalom peremére szorultakhoz. Ezen az ünnepnapon ajándékozza minden embernek az Ő gyöngédségét és ragyogja be ennek a világnak a sötétségét.

Urbi et Orbi üzenete végén a pápa jókívánságai  

Kedves Testvéreim! Megújítom karácsonyi jókívánságaimat mindnytoknak, akik a világ minden részéről eljöttetek erre a térre, és azoknak is, akik a különböző országokból a rádió, a televízió és a többi kommunikációs eszköz révén kapcsolódnak hozzánk. Megköszönöm, hogy itt vagytok ezen az örömteli napon. Mindannyian meghívást nyertünk arra, hogy reményt nyújtsunk a világnak, szavainkkal, de mindenekelőtt életünk tanúságtételével hirdetve, hogy megszületett Jézus, a mi békénk. Kérlek, ne feledkezzetek el arról, hogy imádkozzatok értem. Jó étvágyat a karácsonyi ebédhez – és viszontlátásra!

(Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenetét fordította Török Csaba atya, teológiai tanár)  

25 december 2019, 13:31