Keresés

Vatican News
2019.12.06 Predica di Avvento 2019.12.06 Predica di Avvento  (Vatican Media)

Harmadik adventi prédikáció: Az Isten Anyja cím a keresztények találkozási pontja

December 20-án, ádvent harmadik péntekén tartotta meg harmadik, egyben utolsó prédikációját P. Raniero Cantalamessa. A Redemptoris Mater kápolnában tartott elmélkedésen részt vett Ferenc pápa és vele együtt a Római Kúria tagjai. Az Angyali üdvözlet és a Látogatás Magnificat-jának elemezése után a Pápai Ház szónoka ezúttal Mária anyaságáról szólt, mely a Gyermek születésével lett nyilvánvalóvá. Ez a rendkívüli és páratlan esemény teszi őt Istenanyává, mely az ökumenikus Mária-tisztelet egyetlen lényeges közös pontja, egyben a keresztény ember lelki anyáságának felülmúlhatatlan példája.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az anyaság két alapvető mozzanata a foganás és szülés 

A Pápai Ház szónoka bevezetőjében Mária anyaságának két mozzanatát emelte ki, ahogy a Lukács evangéliumban az angyal megszólítja őt: „Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni” (Lk 1,31) és ahogy Izajás próféta jövendöli: „Íme, a szűz fogan, fiút szül” (Iz 7,14). A foganás és szülés két mozzanatát az egyház a Dei Genetrix, Istenszülő és a Theotokosz, Mater Dei, Istenanya címekkel adja vissza. Az első cím egyszerre utal az anya és az apa szerepére, míg a második kizárólagosan az anyát hangsúlyozza.

Isten közvetlenül bele van foglalva Mária isteni anyaságába

Az Isten Anyja cím a keresztény hittitkok közül az emberi értelem számára az egyik legellentmondásosabb. A 431-es efezusi zsinat hirdette ki dogmatikai igazságként, minden keresztény számára kötelező erővel. A hittétel a Szűzanya nagyságának vet alapot, ami által Mária nemcsak a tisztelet tárgya, hanem a teológiának is, vagyis az Istenről szóló beszédnek is tárgya, hiszen Isten közvetlenül bele van foglalva Mária isteni anyaságába.

Az Isten Anyja dogma történelmi háttere 

A Szentírásban jóllehet az Isten Anyja név közvetlenül nem szerepel, de dióhéjban tartalmazza az igazságot. Az angyalszó jelzi, hogy a Mária által fogant és megszült gyermek, a Magasságbeli fia, szent és az Isten Fia. Az evangélium tanúsága szerint Mária annak a gyermeknek az anyja, aki a maga részéről az Istennek Fia. Az egyház a hit fejlődésének az útján fokozatosan ismerte fel mind mélyebben az igazságot. Egy-egy ünnepélyes megnyilvánulás az egyház részéről valójában nem más, minthogy érett tudatosulás után tartóra teszik a felismert hitigazság lámpását.

A hitfejlődés első szakasza Jézus elvitatott emberségét védi   

Az Isten Anyja hitigazság felismerésének folyamatában Cantalamessa atya három szakaszt különböztetett meg. Az első szakaszban Mária fizikai anyaságát hangsúlyozták a korakereszténység gnosztikus eretnekségével szemben, mely Jézusnak csak látszat-testet tulajdonított, tagadva valóságos emberségét. Ezzel a tévtannal szemben az egyház Erzsébet szavával válaszolt: „áldott a te méhednek gyümölcse” (Lk 1,42), mondván: Mária Jézus igazi és természetes anyja.

A Mária szülte személy az Isten Fia, így Mária az Isten Anyja                          

De már ebben a kezdeti fázisban is, Órigenésszel felbukkan a Theotokosz elnevezés, hogy Jézus valós embersége mellé állítsa isteni mivoltát is. Az egyház az ötödik századi nagy krisztológiai viták során ismeri fel a személyében az istenség és emberség egységét. Minthogy Mária valós személyt szült test szerint, aki pedig a Fiú isteni személye, következésképpen ő Istennek az Anyja. „Mária test szerint az emberré lett Isten Fiát szülte, ezért a Szent Szűz az Isten Anyja” – fogalmazott az efezusi zsinat, ami Keleten és Nyugaton egyaránt óriási impulzust adott a Mária tiszteletnek a liturgia, az ikonábrázolás, a himnuszok világában, továbbá egyre több templomot építettek Mária tiszteletére, mint éppen itt Rómában a Santa Maria Maggiore bazilikát – említette példaként a pápai szónok.

Mária  lelki anyasága: az atyai akarat betöltésének teljes példája      

Ám Mária anyasága nem maradhatott pusztán csak teológiai argumentum, hanem fokozatosan született meg az egyház részéről egy növekvő személyes tisztelet Mária lelki anyasága iránt. Ahogy már Szent Ágoston tanította: „Ez a lelki anyaság Mária hitén alapul, aki hittel hitt, hittel fogant és aki arra választatott, hogy tőle szülessen az emberek üdvössége, és akit Krisztus teremtett, mielőtt Krisztust megszülte volna. Biztosan megtette az Atya akaratát Szűz Mária, és éppen ezért nagyobb dolog Mária számára Krisztus tanítványa lenni, mint Krisztus anyja”. Mária lelki, hitbéli anyasága teszi őt Isten legelső és legszentebb lányává, egyúttal pedig Krisztus legelső és legtanulékonyabb tanítványává”.

Az Isten Anya név ökumenikus jogcím     

Mária az egyetlen lény az egész mindenségben, aki Jézusnak azt mondja, amit az ő mennyei Atyja mondott neki: „Te vagy az én fiam, akit ma szültelek” (Zsolt 2,7; Zsid 1,5) – utalt a szónok a második szoltár és a Zsidókhoz írt levél soraira. Antióchiai Szent Ignác tömören megjegyzi: „Jézus Istentől és Máriától van”. Dante Máriáról többször is szól: „Szűz és Anya”, „Anya és Lány”, „Szűzanya, a te Fiad Lánya” – mondja róla, ugyanazzal a kettős nyelvezettel, ahogy egyáltalán lehetséges Máriáról szólni.

Az Isten Anyja cím ma is találkozási pont minden keresztény számára

Az Isten Anyja cím egyedül elégséges Mária nagyságának a megalapozásához. Sokszor szemrehányással illetik a katolikusokat, eltúlozzák a tiszteletét és a neki tulajdonított jelentőséget. De ez a kritika nem számol azzal, amit az Isten tett Máriával, „aki odáig ment Mária tiszteletében, hogy Isten Anyjává tette őt. Ennél többet senki nem mondhat róla, még ha annyi nyelven is beszélne, mint ahány fűszál van”. Szűz Máriáról e sorokat Luther Mártontól idézte a kapucinus barát. Az Isten Anyja cím ma is találkozási pont minden keresztény számára, és ebből lehet kiindulni, hogy megértsük őt és a hitben elfoglalt helyét. Ez az egyetlen ökumenikus cím, nem csak azért, mert egy korai ökumenikus zsinat határozata, hanem mert minden egyház elismeri.

Kálvin: „a Szűz a mi Urunk Anyja”

Luther ezt tanítja róla: „A zsinat tanítása Mária Istenanyaságáról az egyházban kezdettől fogva jelen volt és az efezusi zsinat nem is új tételként definiálta, hanem mint az evangéliumban és a Szentírásban tartalmazott igazságot”. A hitújító Zwingli így ír róla: „Máriát méltán nevezhetjük Theotokosznak, Istenszülőnek…, ő az isteni Theotokosz, akit előbb kiválasztottak, mint hitt volna”. Végül pedig Kálvin megjegyzi: „A Szentírás kifejezetten említi nekünk, hogy Szűz Máriától kell megszületnie annak, akit Isten Fiának hívnak és így maga a Szűz a mi Urunk Anyja”.

Az Isten Anyja cím elég a Mária körüli alapvető egység megteremtéséhez

Az Isten Anyja, a Theotokosz címhez kell ma is visszatérni, megkülönböztetve az összes többi névtől. Ha ezt az egyházak komolyan vennék, túl a dogmatika igazságon, ez elég lenne a Mária körüli alapvető egység megteremtéséhez és így Szűz Mária, a Szentlélek után az ökumenikus egység legfontosabb tényezője, az, aki anyai karizmájával segít abban, hogy összegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit (vö Jn 11,52).  

20 december 2019, 17:32