Keresés

2019.12.29 Angelus 2019.12.29 Angelus 

A názáreti Szent Család legyen a mai családok példaképe – a pápa Úrangyala imádsága

Jézus, Mária és József legyenek a mai családok számára is az életszentség példaképei – mondta Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtti elmélkedésében. Az életszentség útja, hogy készségesen Isten rendelkezésére állunk a názáreti Szent Családhoz hasonlóan, amelynek tagjai egyhangúlag elfogadták az Úr akaratát.

Vertse Márta – Vatikán

Az életszentség ajándék, egyben szabad és felelős csatlakozás Isten tervéhez – fejtette ki a pápa Szent Család vasárnapján, miután ezekkel a szavakkal fordult a napsütötte Szent Péter teret megtöltő hívekhez: „ma valóban szép napunk van”. Arra buzdította a szülőket és a gyermekeket, a nagyszülőket és a testvéreket, hogy ismét fedezzék fel a párbeszéd fontosságát. A mai nap feladata: a családok tagjai kommunikáljanak, beszélgessenek egymással.

A názáreti Szent Család maradéktalanul elfogadta Isten akaratát

„Ma a názáreti Szent Családot ünnepeljük” – kezdte beszédét Ferenc pápa, rámutatva, hogy a „szent” szó ezt a családot az életszentség összefüggésébe helyezi, ami Isten ajándéka, de ugyanakkor Isten tervéhez való szabad és felelős csatlakozás. Így volt ez a názáreti családnál: teljes mértékben készségesen elfogadták Isten akaratát.

Mária Isten készséges „szolgálóleánya”

Hogyan ne csodálkoznánk például Máriának a Szentlélek cselekedete iránti hajlandóságán, aki azt kéri tőle, hogy legyen a Messiás anyja? Mert Mária, mint kora minden fiatal lánya éppen élettervének megvalósítására készült, arra, hogy házasságra lépjen Józseffel. Amikor azonban ráeszmél, hogy Isten egy különleges küldetésre hívja meg, habozás nélkül „szolgálóleányának” nevezi magát (vö. Lk 1,38). Jézus Mária nagyságát nem annyira anyai szerepe miatt, hanem Isten iránti engedelmessége miatt magasztalja fel: Máriához hasonlóan „Boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét” (Lk 11,28). És amikor Mária nem érti meg a maguk teljességében az őt érintő eseményeket, akkor csöndben elmélkedik, elgondolkozik és imádja az isteni kezdeményezést. Jelenléte a kereszt tövében megszenteli ezt a tökéletes rendelkezésre állást.

József a csönd és az engedelmesség embere

József szerepét illetően a pápa  rámutatott: az evangélium egyetlen szavát sem továbbítja számunkra. József nem szól, de engedelmesen cselekszik. Ő a csend, a hallgatás embere, az engedelmesség embere. A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 2,13-15.19-23),  amely elbeszéli a Szent Család menekülését Egyiptomba és visszatérését Izrael földjére, háromszor emlékeztet József, az igaz ember engedelmességére. Isten vezetésével – akit az Angyal képvisel – József messzire elvezeti családját és így megmenti Heródes fenyegetéseitől. A Szent Család így szolidáris a világ minden családjával, akik száműzetésre kényszerülnek, mindazokkal, akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket elnyomás, erőszak, háború miatt. 

Jézus, az Atya akarata

Végül a Szent Család harmadik személye, Jézus az Atya akarata – folytatta elmélkedését Ferenc pápa. Őbenne, ahogy Szent Pál mondja, „nem volt majd igen, majd nem”, csak „igen” (vö. 2Kor 1,19). És ez megnyilvánult földi élete sok pillanatában  - mondta a pápa, példákat hozva fel: amikor szüleitől, akik aggódva keresik és a jeruzsálemi templomban találnak rá, ezt kérdezi: „Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” (Lk 2,49). Megnyilvánul abban is, hogy szüntelenül ismétli: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött” (Jn 4,34). Vagy imája az Olajfák hegyén: „Atyám, ha nem kerülhet el (ez a kehely) anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod” (Mt 26,42). Ezek az események mind tökéletesen megvalósítják Krisztus szavait: „Nem kell neked a véres és az ételáldozat” […]. Így szóltam hát: itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem” (Zsid 10,5-7; Zsolt 40,7-9) – idézte a pápa a Zsidókhoz írt levél szavait.

Az evangéliumhoz való csatlakozás az életszentség alapja

Mária, József, Jézus: a názáreti Szent Család egyhangú választ jelent az Atya akaratára: ennek a családnak a három tagja kölcsönösen segíti egymást, hogy felfedjék Isten tervét. Imádkoztak, dolgoztak, kommunikáltak egymással. A pápa feltette a kérdést: te, a családodban, tudsz kommunikálni, vagy olyan vagy, mint azok a fiatalok, akik az asztalnál ülnek és csetelnek mobiljaikkal? Annál az asztalnál olyan csönd van, mintha misén lennének... De nem beszélnek egymással. Ismét párbeszédet kell folytatnunk a családban: apák, szülők, gyermekek, nagyszülők és testvérek beszélgessenek, kommunikáljanak egymással... – buzdította a pápa a családokat, hozzátéve: „Ez a mai feladat, éppen Szent Család ünnepén. A Szent Család legyen példakép családjainkban: a szülők és a gyermekek támogassák kölcsönösen egymást az evangéliumhoz való csatlakozásukban, amely a család életszentségének az alapja”. Végül Máriára, a „család Királynőjére” bízta a világ minden családját, különösen azokat, amelyek megpróbáltatásokat szenvednek és anyai oltalmát kérte rájuk.

30 december 2019, 13:15