Keresés

2019.07.01 Cardinale Newman - Giovanni Enrico Newman 2019.07.01 Cardinale Newman - Giovanni Enrico Newman 

John Henry Newman bíboros, az Igazság apostola

Hosszú benső lelki utat járt be az életszentség útján az egykor anglikán felekezetű, majd katolikussá lett pap, akinek életét mindvégig markánsan jellemezte az „egyetlen Igazság állhatatos keresése”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„A homályból és képekből az Igazságba” - írták a sírjára mintegy üzenetként, mely valójában foglalata az életének. Az időbeli foglalat 1801. február 21-én vesz kezdetet Londonban és tart majd 90 éven át 1890. augusztus 11-ig, amikor ellobban a láng egy birminghami remetelakban. Apai anglikán és anyai kálvinista ősöktől ered a fiatal és koraérett Henry Newman, aki 15 éves korában mély lelki tapasztalatra tesz szert: „Találkoztam Istennel, nem mint fogalommal, hanem személlyel, aki magához hívott”. Oxfordban végzi a tanulmányait, majd 25 évesen az anglikán egyház papjává szentelik. Az oxfordi egyetem Szűz Mária templomának szónoka, aki lázasan kutat a gyökerek után. Figyelmét főként a korai egyház patrisztikus írásai kötik le, ám az egyházatyák tanításai nemcsak önmagukban érdeklik, hanem jelenlétüket kutatja a saját egyházában. Óhatatlanul is összeveti azt a katolikus egyház jelenben élő örökségével és az Igazság után kérdez: „Lehetséges-e, hogy egy király által indított egyház Krisztus igazi egyháza?” A válaszra hosszú keresés végén lel itáliai útja során, amikor megbetegszik és gyógyulásáért imádkozva önmagát teljesen az Istenre bízza.

„Végre biztos kikötőbe léptem vihar után”

Visszatér Oxfordba és érzi, mind távolabb kerül az anglikán egyháztól. Tovább tanulmányozza az egyházatyákat, akiknek tanítását a különféle keresztény felekezetek közös forrásnak tekintik. Diákokból és tanárokból csoport formálódik körülötte, akikkel együtt eszmélnek és vitatkoznak. 1843-ban érlelődik meg a döntése. Szeptember 24-én elmondja az utolsó prédikációját, lejön a szószékről, és leveszi magáról – véglegesen – az anglikán liturgikus ruhát. Két évvel később felvételét kéri a katolikus egyházba, majd Rómában folytatott teológiai tanulmányai után 1847-ben pappá szentelik. „Végre biztos kikötőbe léptem vihar után” – értelmezi az eseményt. Példáját többen is követik az anglikán teológusok és értelmiségiek közül, ugyanakkor a többség értetlenkedve támadja őt.

Visszatérés a hazájába és bíborosi kinevezése

1850-ben tér vissza hazájába. 49 éves. Érthető módon nehéz az élete, számtalan gáncsoskodás éri, de ő állhatatosan halad az útján. Dublinban katolikus egyetemet alapít, angolra fordítja ő is a Bibliát, folyóiratot indít. Oxfordban Néri Szent Fülöp oratoriánus papi kongregációja új angol ágát alapítja meg pápai engedéllyel. A külső nehézségek sötét felhői ellenére lelkében látja a Fényt, nem csügged, ez már lassan a világosság órája. Prófétai módon érzi ezt XIII. Leó pápa, aki 1879-ben bíborossá kreálja, így ismerve el benne az Igazság prófétáját. Bíborosi jelmondata ékesszóló hitvallás: „Cor ad cor loquitur, Szív a szívvel beszél”.  Az a beszéd, mely az Igazság kijelentéseit tartalmazza, nem a Száj Szava, hanem a Szív Beszéde. A Szeretet Igazságot szól! Ez a kettő Jézusban – aki az Igazság és aki a megtestesült Szeretet – egy, és egy az ő szent Testében, az Egyházban is!    

Kézen fogta az Igazság Lelke

Hatása a teológiai gondolkodás egészére nagyon jelentős, főként a „dogmafejlődés” tekintetében. Legfontosabb meglátása, hogy a hitigazságok konkrét megfogalmazásai mélyén az Egyház századain át, egészen a jelenkorig menően, olyan lényegi és benső összefüggésrendszer és harmónia létezik, mely nem emberi munkálkodás eredménye. Ezt Jézus Szentlelke „garantálja”, éppen az utolsó vacsorai ígérete jegyében: „Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 1613). Az a 15 éves transzcendens élmény kettejük egészen személyes kapcsolatáról, mindent betöltő Fény lett, amikor Newman bíboros megérkezett az Atyai Házba. A szentté avatás lámpafényei nekünk kellenek, hogy az Anyaszentegyház tekintélyével biztosan tudjuk az ő megérkezését és mostantól fogva készséges közbenjárását is.

Hosszú és egyenes út a szentté avatásig  

Életének és tanításának a hitelessége az egyház egész testében mind szélesebb körben terjedt el. Boldoggá avatási eljárását1958-ban halála után 68 évvel Birminghamben indították el, még XII. Piusz pápasága alatt. II. János Pál pápa 1991. január 22-én kelt dekrétumával a Venerabilis, Tiszteletreméltó címmel ruházta fel. Majd húsz év elteltével XVI. Benedek pápa angliai apostoli útja során 2010. szeptember 19-én a birminghami Cofton Parkban boldoggá avatta John Henry Newman bíborost. Ilyet még nem látott az angol és anglikán föld: fölszállt a köd, eloszlott a homály… és 2019. október 13-án Rómában lehull a lepel az új Szent arcáról: Szent John Henry Newman bíboros, könyörögj érettünk!                            

12 október 2019, 10:42