Keresés

2019.04 Sacra Scrittura, libro sacro, simboli religiosi, cristianesimo 2019.04 Sacra Scrittura, libro sacro, simboli religiosi, cristianesimo 

Ferenc pápa Motu proprióval megalapította Isten Szava vasárnapját

Szeptember 30-án, a bibliafordító Szent Jeromos egyházatya emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis”, magyarul „Megnyitotta nekik” kezdetű Motu Proprióját, mely megalapítja Isten Szava vasárnapját és azt az egyházi évközi időszak harmadik vasárnapjára teszi. A dokumentum annak a jubileumnak a kezdetén látott napvilágot, mely Szent Jeromos (347-420) halálának 1600. évfordulójára emlékezik. A Bibliát latinra fordító egyházatya erős mondása szerint „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust!”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

Válasz sok hívő kérésére

Ferenc pápa apostoli levele válasz sok-sok hívő kérésére, akik azt óhajtották, hogy az egyház ünnepelje meg Isten Szava vasárnapját. A levél idézi az emmausz-járás jól ismert történetének egyik jézusi szavát (Lk 24,45): „Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat”. A pápa apostoli levelében a II. Vatikáni Zsinatra utal, mely nagy lökést adott a Szentírás újrafelfedezésének a Dei Verbum konstitúcióval, valamit XVI. Benedek pápa 2008-as püspöki szinódusával, mely „Isten Szavát értelmezte az Egyház életében és küldetésében”. Az ebből született Verbum Domini apostoli buzdítás Ferenc pápa szerint „nélkülözhetetlen tanítás a közösségek számára, mert elmélyíti Isten Szavának átalakító erejét, és főként a liturgikus cselekményben mutatkozik meg annak valóban szentségi jellege”.     

Vallásközi és ökumenikus összefüggés

Az új ünnep elhelyezése a liturgikus év során szándékosan kerül az évközi időszak kezdetére, mely így január második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival.        

Felolvasók avatása Isten Szava vasárnapján 

Ferenc pápa levele arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten Igéjének normatív, meghatározó értéke van a közösség számára. A püspökök ezen a vasárnapon avathatják a lektorokat, akik a lektorátus missziójával Isten Szava meghirdetésének fontosságát hangsúlyozzák.         

Isten Szava egyesíti a hívőket és egy egyetlen néppé teszi őket

A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, még kevésbé pár privilegizált személy könyvgyűjteménye. Némelykor bizonyos tendenciák monopolizálni próbálják a szent szöveget, fenntartva azt bizonyos köröknek vagy kiválasztott csoportoknak. De ez nem lehet így! – szögezi le Ferenc pápa, hiszen a Biblia az Úr népének a könyve, mely annak meghallgatásában a szórványból a megosztás révén az egység felé halad. Isten Szava egyesíti a hívőket és egy, egyetlen néppé teszi őket.

Nem szabad improvizálni, rögtönözni a szent szövegek magyarázatánál!

Ferenc pápa kitér ebben az apostol levélben is a homíliára való előkészület fontosságára. A pásztorok nagy felelőssége, hogy mindenkivel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas a meghallgatásra. Nem szabad improvizálni, rögtönözni a szent szövegek magyarázatánál. Ne legyen terjengős a prédikáció és ne használjon idegen szempontokat. Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek felett képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét. 

A Biblia az üdvösség történeteként mutatkozik meg

Az apostoli levél kitér az emmauszi tanítványok idézett történetében az Írások kifejtése és az Eucharisztia kapcsolatára. Amiként a Dei Verbum zsinati apostoli konstitúció tanít annak „a Szentírás üdvözítő céljáról, spirituális jellegéről és a megtestesülés alapelvéről”.  A Biblia nem történeti könyvek, sem pedig időrendi események gyűjteménye, hanem teljes egészében az ember átfogó üdvösségére irányul. A könyvek tagadhatatlan  történetisége nem feledtetheti ezt az elsődleges célra irányultságot, vagyis az üdvösségünket. A Bibliában minden erre irányul és az üdvösség történeteként mutatkozik meg, melyben Isten beszél és cselekszik.

A Szentlélek továbbra is sugalmazza az Egyházat a Szentírás tanításában                                

Éppen az üdvösség céljának elérése érdekében a Szentlélek alakítja át az emberi szót Isten Szavává, amely szerep ennélfogva alapvető jellegű. A Szentlélek szerepe nélkül könnyen kap fundamentalista magyarázatot, amitől távol kell maradni, ahogy az Apostol is emlékeztet: „A betű öl, a Lélek éltet” (2Kor 3,6). A Szentírást ugyanazzal a lelkülettel kell értelmezni, mint ahogy megírták. Jézus Krisztussal a Kinyilatkozatás beteljesedett, de a Szentlélek tovább folytatja a tevékenységét, továbbra is sugalmazza az Egyházat a Szentírás tanításában.    

A Szentírás és a Hagyomány együtt alkotják a Kinyilatkoztatás egyetlen forrását

Végül Ferenc pápa apostoli levelében a Megtestesülés tényét figyelembe véve hangsúlyozza, hogy nem lehet semmiféleképpen elkülöníteni a Szentírást és a Hagyományt, mert azok együtt alkotják a Kinyilatkoztatás egyetlen forrását. Amikor a Szentírást a Szentlélekben olvassuk, ahogy azt írták, akkor az mindig új és tápláló marad. Segít abban, hogy kilépjünk az önzésünkből a megosztás és a szolidaritás útjára. Ehhez kérte Ferenc pápa Szűz Mária segítségét Isten Szava befogadásának a zarándokútján.

                                     

30 szeptember 2019, 15:33