Keresés

Vatican News
Pope Francis' Regina Coeli prayer Pope Francis' Regina Coeli prayer  (ANSA)

Jézus szeretete az egyetlen újjáalakító erő – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Jézus megújítja Isten szeretetparancsolatát, arra kérve bennünket, hogy az Ő szeretetével szeressük egymást. Így válunk új emberekké. Szeretete ugyanis megnyitja a remény látóhatárát, képessé tesz bennünket, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy szeressük ellenségeinket – emlékeztetett rá Ferenc pápa vasárnap délben, a Regina Coeli elimádkozásakor.

Vertse Márta – Vatikán

A Mária-antifóna elimádkozása előtt mondott beszédében  a pápa arra buzdította a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy fogadják be Jézus parancsolatának adományát. Kérjük a Szentlelket, hogy töltse el szívünket az értünk kereszthalált halt Jézus szeretetével és életünk minden napján ez a szeretet legyen a felebarátainkkal való kapcsolat alapja.

Mi az új a szeretetparancsolatban?

Húsvét ötödik vasárnapján az evangéliumi szakasz a Cenákulumba vezet el bennünket, hogy meghallgassuk Jézus néhány szavát, amelyeket a tanítványokhoz intéz „búcsúbeszédében”, kínszenvedése előtt – kezdte beszédét a pápa. Miután megmosta tizenkét tanítványa lábát, így szól hozzájuk: „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is” (Jn 13,34). Milyen értelemben nevezi Jézus „újnak” ezt a parancsolatot? Tudjuk, hogy Isten már az Ószövetségben megparancsolta népe tagjainak, hogy szeressék egymást, mint önmagukat –utalt a pápa a Leviták könyvének soraira: „Szeresd felebarátodat, mint te magadat” (Lev 19,18). Maga Jézus is, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik a Törvény legfőbb parancsolata, azt válaszolta: az első, legfőbb parancs az, hogy szeressük Istent teljes szívünkkel, a második pedig az, hogy szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat (vö. Mt 22,38-39).

Az újdonság Jézus Krisztus korlátlan szeretetében van

Mi tehát az újdonsága ennek a parancsolatnak, amelyet Jézus tanítványaira bíz, mielőtt eltávozna ebből a világból? A szeretet ősi parancsolata újjá lett, mert a következő bővítménnyel egészült ki: „amint én szerettelek titeket”. Az újdonság teljes egészében Jézus Krisztus szeretetében van, amellyel Ő életét adta értünk. Isten szeretetéről van szó, amely egyetemes, feltétel és korlátok nélküli, csúcspontja a keresztben van. A végsőkig menő leereszkedés és az Atyára való hagyatkozás pillanatában Isten Fia megmutatta és a világnak adta a szeretet teljességét. A tanítványok, amikor visszaemlékeztek Krisztus kínszenvedésére és haláltusájára, megértették szavai jelentését: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is”.

A Szentlélek árasztja szívünkbe Jézus szeretetét

Jézus előbb szeretett minket emberi törékenységünk, korlátaink és gyengeségeink ellenére. Ő tette lehetővé, hogy méltóvá váljunk szeretetére, amely nem ismer korlátokat és soha nem ér véget. Az új parancsolattal azt kéri tőlünk, hogy egymást ne pusztán a mi szeretetünkkel, hanem az övével szeressük, amit a Szentlélek áraszt szívünkbe, ha hittel fohászkodunk hozzá. Így, és csakis így  szeretethetjük egymást nem csak úgy, ahogy magunkat szeretjük, hanem ahogy Ő szeretett minket, vagyis végtelenül jobban. Isten ugyanis sokkal jobban szeret bennünket, mint ahogy mi szeretjük saját magunkat. És így mindenütt elhinthetjük a szeretet magvát, amely megújítja a személyek közötti kapcsolatokat és megnyitja a remény láthatárát. Ez a szeretet új emberekké tesz bennünket, egymás fivérei és nővérei, Isten új Népe leszünk az Úrban, ez pedig az egyház, amelyben mindenki arra kapott meghívást, hogy szeresse Krisztust és Őbenne a többieket.

A szeretet legyen az emberi kapcsolatok alapja

A szeretet, amely Krisztus keresztjében mutatkozott meg és amelyre Jézus meghív minket, hogy éljük meg, az egyedüli erő, amely kőszívünket hússzívvé alakítja; amely képessé tesz, hogy szeressük ellenségeinket és megbocsássunk annak, aki megsértett; hogy a másikra úgy tekintsünk, mint Jézus barátai közösségének jelenlegi vagy jövőbeli tagjára; amely párbeszédre ösztönöz és segít, hogy kölcsönösen meghallgassuk és megismerjük egymást. A szeretet megnyit bennünket a másik felé, az emberi kapcsolatok alapjává válik. Képessé tesz, hogy leküzdjük saját gyengeségeink és előítéleteink korlátait, hidakat teremt, új utakat mutat, a testvériség dinamizmusát indítja el. Szűz Mária segítsen, hogy anyai közbenjárásával befogadjuk Fiától, Jézustól szeretetparancsolata adományát és a Szentlélektől az erőt, hogy azt megvalósítsuk mindennapi életünkben – buzdította a híveket Ferenc pápa.

20 május 2019, 11:04