Keresés

Vatican News
2019.04.07 Angelus 2019.04.07 Angelus  (Vatican Media)

Jézus megnyitotta számunkra az irgalmasság új útját – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Nagyböjt ötödik vasárnapján délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a napi evangéliumi szakaszhoz, a házasságtörő asszony történetének az elbeszéléséhez fűzte elmélkedését.

Vertse Márta – Vatikán 

Arra kaptunk mi is meghívást, hogy ne ítélkezzünk mások felett, hanem ismerjük el bűnös mivoltunkat, kérjünk bocsánatot Istentől és újítsuk meg életünket – hangzott Ferenc pápa buzdítása. Ne kövessük a farizeusok példáját, akik bezárkóztak a legalizmus szűk keretei közé és erre akarták kényszeríteni Jézust is, aki azonban túlmutat a törvényen.  Azért jött el közénk, hogy irgalmasságával lehetőséget adjon a megújulásra, nem a bűnös halálát, hanem minden emberi üdvösségét akarja.

Jézus azért jött el, hogy üdvözítsen bennünket

Nagyböjt ötödik vasárnapján a liturgia a házasságtörő asszony epizódját mutatja be (vö. Jn 8,1-11). Ebben az evangéliumi szakaszban két magatartásforma áll szemben egymással: az egyik az írástudóké és a farizeusoké, a másik pedig Jézusé. Az írástudók és farizeusok el akarják ítélni az asszonyt, mert úgy érzik, hogy ők a Törvény és hűséges alkalmazásának őrzői. Jézus ezzel szemben üdvözíteni akarja az asszonyt, mert Ő Isten irgalmasságát személyesíti meg, aki megbocsátva megvált és kiengesztelve megújít.

A farizeusok próbára akarják tenni az Isten Fiát

Nézzük tehát magát az eseményt – folytatta beszédét Ferenc pápa. Miközben Jézus a templomban tanít, az írástudók és farizeusok egy asszonyt vezetnek elé, akit házasságtörésen értek. Középre állítják és azt kérdezik Jézustól, hogy meg kell-e kövezni az asszonyt, ahogy ezt a mózesi törvény előírja. János evangelista megmagyarázza: „Ezzel próbára akarták tenni, hogy aztán vádolhassák”. Szándékuk feltehetőleg a következő volt: ha Jézus „nemet” mond a megkövezésre, akkor azzal vádolhatják, hogy nem engedelmeskedik a törvénynek; ha azonban „igent” mond, akkor feljelenthetik a római hatóságoknál, amely fenntartotta magának az ítélethozatal jogát és nem engedélyezte a népakaratra hivatkozó megkövezést.

Isten az egyedüli Törvényhozó és Ítélőbíró

Jézus beszédpartnerei be vannak zárva a legalizmus, a törvényhez való ragaszkodás szűk keresztmetszetébe és Isten Fiát is be akarják zárni az ítélkezésről és a büntetésről alkotott nézetükbe. De Jézus nem azért jött el a világra, hogy ítélkezzen és elítéljen, hanem azért, hogy üdvözítsen és új életet kínáljon fel az embereknek. És hogy Jézus hogyan reagál? Mindenekelőtt egy kis ideig csöndben maradt, majd  „lehajolt és ujjával írni kezdett a földön”, mintegy emlékeztetve rá, hogy az egyedüli Törvényhozó és Ítélőbíró maga Isten. Ezután pedig így szól: „Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ!”

Mindnyájan bűnösök vagyunk, ne ítélkezzünk másokról

Ezáltal Jézus lelkiismeretüket szólítja meg: ők „az igazságosság bajnokainak” érezték magukat, de Jézus emlékezteti őket bűnös emberi mivoltuk tudatára, amiért nem rendelkezhetnek az élet és a halál jogával embertársaik fölött. Ekkor - kezdve a legidősebbektől, vagyis azoktól, akik leginkább tudatában vannak saját nyomorúságaiknak -, egymás után eltávoztak, lemondtak arról, hogy megkövezzék az asszonyt. Ez a jelenet mindnyájunkat arra szólít: ébredjünk tudatára annak, hogy bűnösök vagyunk és engedjük kiesni kezünkből a befeketítés és elítélés, a pletyka kövét, amellyel olykor másokat szeretnénk megdobni. Amikor másokat megszólunk, akkor mi is köveket dobálunk, mint a farizeusok.

Jézus új útja az irgalmasság útja

Végül egyedül maradnak Jézus és az asszony, ott középen, „a nyomorúságos asszony és az irgalmasság” – mondja Szent Ágoston (In Joh 33,5). Jézus az egyetlen bűn nélküli, az egyetlen, aki követ dobhatna az asszonyra, de nem teszi, mert Isten „nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen” (vö. Ez 33,11).

Isten bocsánata új életet tesz lehetővé

És Jézus ezekkel a csodálatos szavakkal vesz búcsút az asszonytól: „Menj, de többé ne vétkezzél!”. Megnyit előtte egy új utat, amely az irgalmasság révén jött létre és amely igényli elkötelezettségét, hogy többé ne vétkezzen. Ez a felhívás mindnyájunknak szól. Ebben a nagyböjti időszakban arra kaptunk meghívást, hogy elismerjük bűnös mivoltunkat és bocsánatot kérjünk Istentől. És a megbocsátás, miközben kiengesztelést és békét nyújt, lehetővé teszi, hogy megújult történetbe kezdjünk. Minden valódi megtérés egy új jövő felé feszül, egy új, szép, bűntől mentes, nagylelkű élet felé.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy tanúságot tegyünk mindenkinek Isten irgalmas szeretetéről, amely Jézusban, aki megbocsát nekünk és megújítja létünket, mindig új lehetőségeket kínál fel – fohászkodott végül Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala előtt mondott beszédében.

08 április 2019, 08:36