Keresés

Papa Francesco firma Papa Francesco firma 

Módosítások a katolikus egyházba lépő anglikánok normáiban

Tíz évvel az anglikán keresztényeknek a katolikus egyházba belépését megengedő és szabályozó „Anglicanorum coetibus” apostoli konstitúció megjelenése után – melyet XVI. Benedek pápa tett közzé 2009. november 4-én –, Ferenc pápa kedden jóváhagyta azokat a módosításokat, melyeket az alapdokumentum kiegészítő rendszabályaiban eszközöltek. Az eredeti konstitúció lehetővé tette az anglikán keresztények számára, hogy szabályok rögzítette feltételek mellett egyénileg vagy közösségileg teljes közösségre lépjenek a katolikus egyházzal.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

A katolikus egyházba lépett anglikánok ordinariátusokhoz tartoznak  

Az eredeti konstitúció megállapítja, hogy a katolikus egyházzal teljes közösségre lépett anglikán keresztények számára a Hittani Kongregáció állít fel személyi ordinariátusokat. Minden ordinariátus nyilvános jogi személy és egyházjogilag egy egyházmegyéhez tartozik. Az ordinariátus tagjai lehetnek világi hívek, klerikusok, a megszentelt és az apostoli élet elkötelezett tagjai, akik eredetileg az anglikán közösséghez tartoztak, illetve azok a személyek, akik a beavatási szentségeket felveszik. Napjainkban három ordinariátus létezik: a wolsinghami Miasszonyunk Angliában, a Szent Péter katedrája az USA fővárosában, Washingtonban és a Dél Keresztje Miasszonyunk nevű ordináriátus Ausztráliában.

A kiegészítő normák korszerűsítése

Az eredeti apostoli konstitúciót a Szentszék által kibocsátott kiegészítő normákkal látták el. Ferenc pápa jóváhagyta ezeket a pontosításokat, melyek az eddig szerzett tapasztalat nyomán születtek, főként teológiai, kánonjogi és ökumenikus megfontolások jegyében, azzal a céllal, hogy a módosítások mind nagyobb összhangban álljanak az apostoli konstitúcióval. Az ordinariátus feladata, hogy inkardinálja, vagyis felvegye a tagjai közé azokat az anglikánokat, akik teljes közösségre léptek a katolikus egyházzal. A mostani módosítás hozzáteszi a hivatkozást „azokra is, akik már egy egyházmegyébe inkardinálódtak a Pastoral Provision rendelet jegyében”. Azoknak az „anglikán papok, akik az Ordinariátushoz akarnak tartozni, előbb meg kell szüntetni jogilag az eredeti egyházmegyéjükhöz tartozást, vagyis el kell végezni saját exkardinációjukat”.

Gyakorlati  jellegű pontosítások

A kiegészítő normák ötödik pontja olyan személyt illet, akit érvényesen megkereszteltek egy másik keresztény közösségben, a katolikus egyházon kívül. Amikor ez a személy kinyilvánítja az akaratát, hogy teljes közösségre szeretne lépni a katolikus egyházzal, akkor nyer befogadást és felvételt az ordinariátusba, amikor részesül a bérmálás szentségében és elsőáldozáshoz járul. A tízedik pont az anglikán papokat érinti, akiknek különleges papi képzésben kell részesülniük egy szemináriumi program keretében, melyet direkt erre a célra hoztak létre a kormányzói tanács jóváhagyásával. Egy rendelkezés az Ordinariátus szeminaristáiról szól, akik szemináriumban vagy teológiai fakultáson folytatják tanulmányaikat, az egyházmegye főpásztora beleegyezésével. Egy mások pontosítás az Ordinariátus papjainak a misekönyvét érinti, mely megőrzi a katolikus kultuszt és az anglikán liturgia méltó hagyományát is.

                                        

10 április 2019, 14:03